: ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ศรีสะเกษ ซีอีโอ :

จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การนำของ นายสุจริต นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าคณะผู้บริหารจังหวัดศรีสะเกษ ได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดของจังหวัดศรีสะเกษอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2545 ที่ประชุมคณะผู้บริหารจังหวัดศรีสะเกษ ได้ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดศรีสะเกษประจำปีงบประมาณ 2545 คือ เพิ่มอัตราส่วนหมู่บ้านปลอดยาเสพติด จากเดิมร้อยละ 11.02 (จำนวน 283 หมู่บ้าน) ให้เป็นร้อยละ 20 (จำนวน 513 หมู่บ้าน) ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดของจังหวัด ลดอัตราส่วนหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงจากเดิมร้อยละ 2.10 (จำนวน 54 หมู่บ้าน) ให้เหลือร้อยละ 0.9 (จำนวน 29 หมู่บ้าน เพิ่มอัตราส่วนโรงเรียนที่ปลอดยาเสพติด จากเดิม ร้อยละ 14.56 ให้เป็นร้อยละ 20 จับกุมผู้มีพฤติการณ์เป็นนักค้ารายสำคัญ จำนวน 88 รายผู้ค้ารายย่อย จำนวน 625 ราย ให้ผู้เสพแสดงตนให้พันธะสัญญาประชาคมเลิกเสพ จำนวน 869 ราย และเข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 1,086 ราย มีหมู่บ้านที่ผ่านการตรวจกลั่นกรองหมู่บ้านปลอดยาเสพติดระดับจังหวัดแล้ว 182 หมู่บ้าน จากหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 786 หมู่บ้าน มีการจับกุมผู้มีกัญชาแห้งไว้ในครอบครอง และเสพ จำนวน 38 ราย 48 คน กัญชา 167 กรัม พืชกระท่อม 3 ราย 3 คน 3,083 กรัม แอมแฟตามีน 459 ราย 478 คน 4,832 เม็ด สารระเหย 512 ราย 522 คน 518 กระป๋อง จากการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดศรีสะเกษพบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของราชการฝ่ายเดียว หากแต่ความเป็นจริงแล้วประชาชนทุกหมู่เหล่าควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปพร้อม ๆ กันกับทางราชการด้วย

*******************


เจ้าของข่าว: สำนักงานประฃาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ( วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2545 เวลา 10:38 น. )


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]