โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอห้วยทับทัน
ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ความเป็นมา
      สืบเนื่องจากในพระราชวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10
ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 และทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ราษฎร
เข้าเฝ้า ด้วยความเป็นห่วงความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่พระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร โดยพระราชทานพระ
ราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับราษฎรและทรงรับราษฎรเข้าเป็นสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ จำนวน 106 รายและทรงพระราชดำริ
ให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพประจำพื้นที่ขึ้น และเนื่องในพระราชวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จเยี่ยม
ราษฎรในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ราษฎรของอำเภอ
ห้วยทับทัน เข้าเฝ้าพระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับราษฎร และทรงรับ
ราษฎรเข้าเป็นสมาชิก โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ เพิ่มเติมอีก จำนวน 6 ราย
     อำเภอห้วยทับทัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้จัดหาสถานที่ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ณ หมู่ที่ 9
บ้านหนองเมย ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และนายมานพ จรัสดำรงนิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนนราษฏร จังหวัด
ศรีสะเกษ เขต 2 ได้สนับสนุนของงบประมาณโครงการพัฒนาตำบล (คพต.) พิเศษ ปี 2539 ก่อสร้างอาคารเป็นเงินงบประมาณ
3,513,300 บาท
ที่ตั้งโครงการ
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเมย ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดและประเภทของการทอผ้า
1. ผ้าไหมมัดหมี่
2. ผ้าหางกระรอก
3. ผ้าลายลูกแก้ว