การดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณประจำปี 2551


กรมวิชาการเกษตร
 งบประมาณปกติ 2,558,000 บาท
- ทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมในพื้นที่โครงการ พื้นที่รวม 94 ไร่
- จัดทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เต็มพื้นที่ 15 ไร่

 
- ส่งเสริมเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว จำนวน 90 ราย ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม
 

กรมการข้าว งบประมาณปกติ 20,000 บาท
- ผลิตเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ ภายในศูนย์ฯ และพื้นที่เกษตรกร จำนวน 20 ราย / 100 ไร่

 

สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณปกติ 150,000 บาท
- ดูแลรักษาแปลงหม่อนสาธิตภายในศูนย์ฯ
- ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในพื้นที่เกษตรกร จำนวน 8 หมู่บ้าน 3 ตำบล

 

กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณปกติ 416,000 บาท
- จัดทำแปลงสาธิตเกษตร แบบผสมผสานภายในศูนย์ฯ
- ส่งเสริมการเกษตร แบบผสมผสาน 5 หมู่บ้าน
- ส่งเสริมการปลูกข้าว ในพื้นที่เกษตรกร 100ไร่

 

กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณปกติ 1,644,109 บาท
- ส่งเสริมการผลิตและจัดการทรัพยากรดิน เช่น การใช้ปุ๋ยพืชสด การทำปุ๋ยหมัก การผลิตหญ้าแฝก ฯลฯ
- ฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 86 ราย 86 หมู่บ้าน

 

กรมประมง งบประมาณปกติ 791,871 บาท
- ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 2,000,000 ตัว
- การถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น ฝึกอบรมเกษตรกร ฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน ฯลฯ

 

กรมปศุสัตว์ งบประมาณปกติ 978,890 บาท
- สาธิตการเลี้ยง เป็ดเทศ,สุกร
- ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่ครอบครัว
- การถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่เกษตรกร 80 ราย

 

กรมป่าไม้ งบประมาณปกติ 1,211,500 บาท
- งานส่งเสริมและพัฒนาด้านป่าไม้ เช่น เพาะกล้าไม้ทั่วไป เพาะชำหวาย ถ่ายทอดเทคโนโลยี
   และ ศึกษาดูงาน
- แจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้แก่ เกษตรกรและหน่วยงานอื่น ๆ

 


งบประมาณสำนักงาน กปร. 929,600 บาท

- โครงการเครือข่ายเยาวชนรักษ์ป่า รักษ์น้ำ
- โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช งบประมาณปกติ 1,467,100 บาท
- สาธิตการปลูกป่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น จัดทำระบบวนเกษตร
   ธนาคารอาหารชุมชน
- บำรุงรักษาสวนเดิม อายุ 7-10 ปี และไม้สองข้างทาง
- การถ่ายทอดความรู้ด้านการป่าไม้ และแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่การพัฒนาฟื้นฟูป่าฯ
   และการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
- การใช้แผนที่ เพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม 23 หมู่บ้าน 4 ตำบล

 

กรมชลประทาน งบประมาณปกติ 45,000,000 บาท
- แผนการก่อสร้างระบบส่งน้ำห้วยตึ๊กชู พื้นที่รับประโยชน์ 11,000 ไร่ ปัจจุบันกำลังก่อสร้าง
   คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา

 

งบประมาณสำนักงาน กปร. 70,140 บาท
- โครงการฝึกอบรมเกษตร เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่ม และการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ
   จากอ่างเก็บน้ำห้วยเล้า   

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]