ประกาศ เทศบาลตำบลสิ
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยเทศบาลตำบลสิ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 235 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลสิกำหนด
ทั้งนี้ ราคากลางค่าก่อสร้าง คือ 627,000 บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2556 - วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลตำบลสิ (เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น) และในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอขุนหาญ) วันที่ 21 มิถุนายน 2556เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้าง ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลสิ ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-637171 (เฉพาะวันราชการเท่านั้น)

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2556
ตำแหน่ง  


สำเนาถูกต้อง
( นายวิเชียร ชนะมาร )
นายกเทศมนตรีตำบลสิ


ผู้ประกาศ
 ตำแหน่ง
( นายวิเชียร ชนะมาร )
นายกเทศมนตรีตำบลสิ 

ส่วนราชการ : เทศบาลตำบลสิ ส่งเมื่อ 7-Jun-56

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ