Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   2876  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 06877
    ประกวดราคาจัดซื้อรถซ่อมถนนด้วยระบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชนิดผสมร้อน จำนวน 1 คัน
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
7
 06876
    ประกวดราคาซื้อ meropenem ๑ g powder for solution for injection, ๑ g vial (๕๑.๙๙....
   โดย :(ร่าง) ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
10
 06875
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว จำนวน 2 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
10
 06874
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห่อถังสูง ปริมาณ 20 คิว ม.2
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
32
 06873
    สอบราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 06872
    ประกวดราคาซื้อลูกรังบดอัดถนน ตามโครงการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
23
 06871
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ (เครื่องให้ความอบอุ่นผู้ป่วยด้วยแรงลมร้อ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
8
 06870
    สอบราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 50 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
5
 06869
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
10
 06868
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาสูง จำน...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 06867
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
5
 06866
    ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน ๗ ชั้น และชั้นจอดรถใต้ดิน (ก่อสร้างแนว ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
32
 06865
    สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานที่ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์
   โดย :บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
40
 06864
    ประกวดราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
38
 06863
    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง สำหรับโรงเรียนสายธารวิ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
24
 06862
    สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอีต้อม หมู่ที...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
39
 06861
    สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 - ม.1 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
41
 06860
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งนาดี ๖ (ชุมชนทุ่งนาดี)
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
37
 06859
    สอบราคาซื้อ วัสดุกระเป๋านักเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
21
 06858
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตง หมู่ที่ 10
   โดย :เทศบาลตำบลกระหวัน
48

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ