Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   5799  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 05779
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
 05778
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโสน
20
 05777
    สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางบ้านกุดโง้ง - หนองเทา - โพนข่า (เฉพาะไหล่ทาง)
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า
15
 05776
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
5
 05775
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.1
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
20
 05774
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
14
 05773
    สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดิน บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ ๑ - บ้านโนนกลาง หมู่ที่ ๙
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
21
 05772
    สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดิน บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ ๑๑
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
7
 05771
    สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
20
 05770
    สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๓
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
9
 05769
    สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ ตามรายละเอีย...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
7
 05768
    สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นแบบพลาสติก
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลกู่
6
 05767
    สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลกู่
6
 05766
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำมูล ด้วยวิธี...
   โดย :เทศบาลตำบลเมืองคง
11
 05765
    สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาชั้นบน ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องสารบบ และปรับปรุ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
17
 05764
    สอบราคาซื้อกล้องวัดมุม ชนิดอ่านค่ามุมละเอียด ๕ พิลิปดา ระบบอัตโนมัติ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
8
 05763
    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
25
 05762
    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
15
 05761
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา
26
 05760
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนเขวา หมู่ที่ ๒ (เส้นจากต้น...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา
16

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ