Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4551  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04531
    สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
3
 04530
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงครัว โรงพัสดุ
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
16
 04529
    สอบราคาจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส ประจำปี 2557
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
4
 04528
    สอบราคาซื้อโครงการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและรณรง...
   โดย :อำเภอเบญจลักษ์
5
 04527
    สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ องค์การบริหารส่วนจั...
   โดย :ประกาศโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
9
 04526
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โรงครัวโรงพัสดุตามแบบเลขที่ ๕๓๒๐/๒๕๓๖+เอ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
27
 04525
    สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
46
 04524
    สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง
11
 04523
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอัฒจรรย์เหล็ก จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอน...
   โดย :สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ
18
 04522
    ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้รับการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2558
   โดย :กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
5
 04521
    สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับเด็ก...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
14
 04520
    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
   โดย :เทศบาลตำบลน้ำคำ
12
 04519
    สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังเต่า 2 เลน จำนวน 3 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลสำโรงพลัน
30
 04518
    สอบราคาจ้างจัดทำชุดนิทรรศการ การลดต้นทุนการผลิตข้าว
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
9
 04517
    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง
9
 04516
    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ ที่จะใช้สำหรั...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ
8
 04515
    สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโท...
   โดย :ประกาศโรงเรียนบ้านตาอุด
12
 04514
    สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่โดยรอบ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
10
 04513
    ประกาศเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ จำนวน 10 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
45
 04512
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก
25

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ