Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4650  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04630
    สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
94
 04629
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วย ขนาด 10 เตียง ตามแบบเลขที่ ยผจ.ศก.39/57 และเ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
53
 04628
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
17
 04627
    สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธาตุุ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลละลม
48
 04626
    สอบราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารสำหรับผู้เข้าใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2558
   โดย :กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
28
 04625
    สอบราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม จัดซื้...
   โดย :อำเภอเบญจลักษ์
18
 04624
    สอบราคาซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
20
 04623
    สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
21
 04622
    สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม
26
 04621
    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์งา...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
21
 04620
    การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
   โดย :ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
95
 04619
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม
74
 04618
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 14 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
48
 04617
    สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
13
 04616
    สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพราน
64
 04615
    สอบราคาจ้างเหมาวางระบบส่งจ่ายกระแสน้ำใต้ดินสนามฟุตบอล 2
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
31
 04614
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์(ยา) Erythropoietin Alfa injectiion 5,000 iu/0.5 ml ด้วยวิ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
8
 04613
    สอบราคาจ้างเหมาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาองค์กร
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
15
 04612
    ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเช่า บ้านแถวช...
   โดย :การเคหะแห่งชาติ
42
 04611
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว
57

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ