Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4744  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04724
    ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพ...
   โดย :เทศบาลตำบลเมืองคง
6
 04723
    ประมูลจ้างถนน คสล. บ้านใจดี ม.1
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี
17
 04722
    ประกวดราคา จำนวน 2 โครงการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
16
 04721
    สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว...
   โดย :เทศบาลตำบลเมืองคง
4
 04720
    ประมูลจ้าง จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
36
 04719
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
22
 04718
    ประกวดราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลอี่หล่ำ
34
 04717
    ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง
26
 04716
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเตรียมเครื่องมือ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
11
 04715
    สอบราคาจ้างเพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านภูมิ หมู่ที่ 14 - บ้านต...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง
19
 04714
    ประมูลจ้าง จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
27
 04713
    ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีลลงผิวจราจร AC สายบ้านคำบอน-บ้านหองอีกว่าง ต...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม
10
 04712
    สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง(ลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด)สายบ้านตะแบก หมู่ที่ 8 (สี่แ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ
12
 04711
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขัน...
   โดย :เทศบาลตำบลศรีสะอาด
29
 04710
    สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
28
 04709
    สอบราคาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
35
 04708
    สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ประจำปีง...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
6
 04707
    สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
16
 04706
    สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
12
 04705
    สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์อบรมเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด
10

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ