Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   5176  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 05156
    ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และร่างเอก...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
21
 05155
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.3 - ม.6
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย
15
 05154
    สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
8
 05153
    สอบราคาซื้อเต็นท์ผ้าใบ (แบบโค้ง)
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตาอุด
11
 05152
    สอบราคาจ้างรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
   โดย :โรงเรียนบ้านขนาด
24
 05151
    สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
   โดย :โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
17
 05150
    ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) Candesartan cilexetil tab. 16 mg.
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
6
 05149
    สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลโนนสูง (แก้ไขเพิ่มเติม)
23
 05148
    สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
   โดย :เทศบาลตำบลโนนสูง
11
 05147
    ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
11
 05146
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีข้าว
   โดย :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
2
 05145
    สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
12
 05144
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
5
 05143
    สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งป้อมยาม อาคารจอดรถสูง 7 ชั้น โรงพยาบาลศรีสะเกษ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
15
 05142
    สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
45
 05141
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสะพานห้วยเปือย ม.7 ตำบลโพธิ์ ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
25
 05140
    สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารสถานีอนามัยตำบลดู่
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
19
 05139
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานีอนามัย
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
23
 05138
    สอบราคาจ้างจัดทำห้องสมุดโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์มอบให้กับโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรต...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
21
 05137
    ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดทำป้ายไฟวิ่งประชาสัมพันธ์สถ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
22

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ