Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   5688  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 05668
    โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑๐
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์
6
 05667
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์
7
 05666
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์
4
 05665
    โครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์
7
 05664
    โครงการก่อสร้างเปลี่ยนระบบประปาผิวดินเป็นประปาบาดาลและวางท่อเมนของระบบประปา หมู่...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์
9
 05663
    สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
13
 05662
    การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
14
 05661
    สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จะกง อำเภอขุขันธ์ ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
6
 05660
    สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอ...
   โดย :โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
2
 05659
    ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล พร้อมระบบการจัด...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
2
 05658
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองค้า หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ ช่วง
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
4
 05657
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเสมอใจ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ ช่วง
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
5
 05656
    สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองออ หมู่ที่ ๓ - บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๕ -...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
4
 05655
    ประมูลราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายจะเนียว ถึง บ้านระหาร ช่วงบ้านจะเนียว ...
   โดย :เทศบาลตำบลกระหวัน
3
 05654
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
4
 05653
    โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง บ้านสำโ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
8
 05652
    สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ปริมาตรก...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
2
 05651
    สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยเสียว หมู่ ๘ - บ้านโนน...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม
4
 05650
    การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองร่องสะอาด บ้านร...
   โดย :กรมทรัพยากรน้ำ
23
 05649
    การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแสนดอง บ้านหนอง...
   โดย :กรมทรัพยากรน้ำ
16

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ