หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]      
การยื่นคำฟ้อง
          การยื่นคำฟ้องมีหลักเกณฑ์ง่าย ๆ ดังนี้

        - ถ้าเป็นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น ถือ
      หลักว่าให้ยื่นฟ้องต่อศาลที่ผู้ฟ้องมีภูมิลำเนาหรือต่อศาลที่
      มูลคดีเกิดขึ้น
        - ถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดให้ยื่น
      ฟ้องโดยตรงต่อศาลปกครองสูงสุด
        - อนึ่ง ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งสาลปกครองใน
      ภูมิภาค ถ้าเป้นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น
      ประชาชนสามารถยื่นฟ้องต่อสาลปกครองกลางได้
          เมื่อจัดเตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อม
      แล้ว ผุ้ประสงคืจะฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้ต่อเจ้าหน้า
      ที่ของสาลหรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

           สำนักงานศาลปกครอง
       สำนักงานศาลปกครองเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงาน
      อิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีเลขาธิการ
      สำนักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการใน
      สำนักงานศาลปกครอง
          อำนาจหน้าที่และบทบาทของสำนักงานศาล
    ปกครอง
            สำนักงานศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่และบทบาทที่สำ
      คัญในการสนับสนุนและพัฒนาให้งานอำนวยความยุติธรรม
      ของศาลปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็น      ธรรมแก่ประชาชนและทางราชการ โดยมีอำนาจหน้าที่และ
      บทบาทใน 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านธุรการ สำนักงานศาล
      ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบในงานธุรการทั้งหลายทั้งปวงของ
      ศาลปกครอง ด้านคดี สำนักงานศาลปกครองจะเป็นผู้ดำเนิน
      การเกี่ยวกับคดีปกครองตามคำสั่งศาล และดำเนินการบังคับ
      คดีให้เป็นไปตามคำบังคับที่ศาลปกครองกำหนดในคำพิพาก
      ษา ด้านวิชาการ สำนักงานศาลปกครองมีหน้าที่ศึกษาและ
      รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลปกครอง
      วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของ
      ทางราชการ จัดพิมพ์เผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปก
      ครอง ตลอดจนจัดให้มีการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของ
      ตุลาการศาลปกครองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รถประจำทางที่ผ่าน สาย 17 , 77 , 116, 149
ปอ.35, ปอ.47, ปอพ.8 รถไฟฟ้าลงสถานีช่องนนทรี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]