หน้า [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]         าลปกครองเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ แห่ง
      ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ
      จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.25442
      ให้ทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครองซึ่งเป็นข้อพิพาท
      ระหว่างเอกชนฝ่ายหนึ่งกับหน่วยงานทางการปกครองหรือ
      เจ้าหน้าที่ของรัฐอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วย
      งานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันอันเนื่องมาจาก
      การปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชา
      ชนและปกป้องประโยชน์ของส่วนรวมให้ได้ดุลยภาพกันและ
      เพื่อวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานทางปก
      ครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
      
      โครงสร้างและเขตอำนาจของศาลปกครอง
           ศาลปกครองแบ่งออกเป็น 2 ชั้นศาล ได้แก่
      ศาลปกครองสูงสุด กับศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครอง      
      กลางและสาลปกครองในภูมิภาค) ซึ่งแสดงให้เห็นได้จาก
      แผนภูมิดังต่อไปนี้


      ทั้งนี้ โดยศาลแต่ละศาลมีตั้งและเขตอำนาจหน้าที่ทางพื้นที่
      ดังนี้
        ศาลปกครองสูงสุด - ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีเขตอำ-
      นาจทั่วราชอาณาจักร
        ศาลปกครองกลาง - ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีเขตอำ-
      นาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรปราการ      นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจังหวัด
      อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้มีการเปิดทำการของศาลปกครองในภูมิภาค
        ศาลปกครองในภูมิภาค - มีเขตอำนาจกระจายครอบคลุม
      ท้องที่หลายจังหวัดตามที่กำหนดในกฎหมาย โดยจะทยอย
      จัดตั้งและเปิดทำการเป้นแห่ง ๆ ไปจนครบจำนวนทั้งสิ้น
      16 ศาล

           ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษา "คดีปกครอง"
      ซึ่งได้แก่คดี ในลักษณะดังต่อไปนี้
       - คดีพิพาทว่าการกระทำทางปกครองอันได้แก่กฎหรือ
      คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
       - คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เช่นสัญญาสัม-
      ปทาน สัญญจ้างก่อสร้างถนนหรือสะพาน
       - คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่
      ล่าช้าเกินสมควรของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่
      ของรัฐ
       - คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดทางปกครองหรือความรับ
      ผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองเจ้าหน้าที่ของรัฐ
       - คดีพิพาทอื่น ๆ อันได้แก่ คดีที่กฎหมายกำหนดให้ทาง
      ราชการต้องฟ้องต่อศาลหากประสงค์จะบังคับให้บุคคล
      ต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการใด หรือคดีที่มีกฎหมาย
      กำหนดไว้เฉพาะให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง
         คดีปกครองเหล่านี้กฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของ
      ศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งจะมีลักษณะเป็นศาลที่มีอำนาจทั่วไป
      และเป็นศาลแรกที่จะมีการนำคดีมาฟ้อง

กลับเมนู