สถิติปริมาณงาน ของสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 - 2544

ที่
รายการ
ปี 2542
ปี 2543
ปี 2544 (ต.ค.43 - 31 กค.44)
หมายเหตุ
1.
เงินรับ-จ่าย

เงินรับ
เงินจ่าย

36,272,374,002.43
29,657,926,431.43

36,451,464,187.88
29,672,127,417.63

34,174,354,130.35
27,217,523,712.69
.
.
รวม
65,930,300,433.86
66,123,591,605.51
61,391,877,843.04
2.
เงินรายจ่ายตามงบประมาณ

งบกลาง
รายจ่ายตามแผนงาน/ โครงการ

677,275,659.67
5,841,820,111.21

644,916,527.18
6,042,601,628.13

583,905,631.56
5,498,828,286.16
.
รวม
6,519,095,770.88
6,687,518,155.31
6,082,733,917.72
3.
เงินรายได้แผ่นดิน
373,805,791.35
296,461,506.45
238,145,542.76
4.
เงินนอกงบประมาณ
เงินรับ
เงินจ่าย

27,003,529,034.99
19,897,904,690.86

25,995,472,515.21
19,090,230,871.89

24,633,975,952.02
18,068,384,706.02
.
รวม
46,901,433,725.85
45,085,703,387.10
42,702,360,658.04
5.
เงินรับ-จ่าย ย้ายตัวเงิน (เฉพาะเงินสด)
รับย้าย (เบิก)
จ่ายย้าย (ส่ง)

2,113,617,000.00
2,339,130,000.00

3,591,990,000.00
3,473,210,000.00

2,515,200,000.00
2,669,555,000.00
.
รวม
4,452,747,000.00
7,065,200,000.00
5,184,755,000.00
6.
เงินฝากและเงินเบิกของธนาคารพาณิชย์

ฝาก
เบิก


7,090,938,141.47
7,063,245,618.36


8,087,169,777.93
8,185,844,142.34


8,351,247,016.40
8,093,007,399.69
.
รวม
14,154,183,759.83
16,273,013,920.27
16,444,254,416.09
7.
จำนวนสาขาธานาคาร

- เปิดบัญชีกับผู้แทน ธปท.
- ไม่ได้เปิดบัญชีกับผู้แทน ธปท.


19
19


19
19


8
29
.
รวม
38
38
37
8.
จำนวนแผนกการที่เบิกจ่ายเงิน
กับสำนักงานคลัง
- ส่วนราชการ
- ส่วนท้องถิ่น


77
195


76
211


115
211
.
รวม
272
287
326
9.
จำนวนข้าราชการลูกจ้างประจำ
และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ
- ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจำ
- เบี้ยหวัด
- บำนาญ


20,409
2,296
31
1,421


19,762
2,162
20
1,805


20,064
2,310
11
2,030
.
รวม
24,157
23,749
24,415
10.
จำนวนเอกสาร
ฎีกาเงินงบประมาณ
ฎีกาเงินนอกงบประมาณ
ฎีกาเงินรายได้แผ่นดิน
ใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
ใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ
ใบนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
ใบโอน
ใบอนุมัติเงินประจำงวด
ใบโอนเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวด
ใบขอกันเงิน
ใบแก้ไขรายการกันเงิน


23,263
4,277
15
6,017
8,187
1,073
285
693
1,265
458
50

22,858
3,555
23
6,048
8,870
948
185
653
1,193
243
22

18,010
2,895
11
5,015
7,045
806
194
652
1,031
233
34
.
รวม
45,583
44,598
35,926
.
         ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
มีอ่านต่อ ---> --->