สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ


ชื่อส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
สังกัด
กระทรวงการคลัง
โครงสร้างและการจัดองค์กร
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ แบ่งโครงสร้างการดำเนินงาน ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารรับและเบิกจ่าย 1

2. ฝ่ายบริหารรับและเบิกจ่าย 2

3. ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาและการบริหารเงินคงคลัง ดำเนินการ เกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบ และการอนุมัติการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จัดทำบัญชีและรายงาน การเงินของแผ่นดิน ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นผู้แทนกองทุน บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ (กบข.) ในส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นผู้แทนธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
1. งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบธุรการทั่วไป ของสำนักงานคลัง จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานการเงิน การบัญชี และงบประมาณ สำนักงานคลัง จังหวัดศรีสะเกษ จัดหา เอกสารแบบพิมพ์ ต่าง ๆ รวมทั้งเบิกจ่าย แบบพิมพ์ให้กับ ส่วนราชการต่าง ๆ ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้แทน กบข. ประจำจังหวัด โดยมีหน้าที่ ดังนี้ คือ ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้โปรแกรม ทำข้อมูลประจำเดือน และระหว่างเดือน ให้แก่ส่วนราชการ รวมทั้งอำนวยความสะดวก ให้แก่ส่วนราชการ ที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้งาน ให้สามารถใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน กบข. จัดหาไว้ ที่สำนักงานคลัง ได้ติดตามทวงถาม การนำส่งข้อมูลของส่วนราชการ ที่มีข้าราชการเป็นสมาชิก ให้ครบถ้วน ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล และตรวจสอบจำนวนเงิน ที่ส่วนราชการแจ้งให้นำส่งเงิน เข้าบัญชี กบข.ให้ ถูกต้องตรงกับข้อมูล ทำหนังสือแจ้ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ส่วนราชการเปิดบัญชีเงินฝากไว้ ให้หักเงินจากบัญชี ของส่วนราชการ โอนเข้าบัญชี กบข. ตามวงเงินที่ส่วนราชการแจ้ง และที่สำนักงานคลังตรวจสอบถูกต้องแล้ว ติดตาม หนังสือแจ้ง การโอนเงินเข้าบัญชี กบข. ที่ธนาคาร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมใบแจ้ง การเข้าบัญชี กบข. จากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์เงินสด ทำทะเบียนคุมเอกสาร และรวบรวม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การนำส่งเงิน เข้าบัญชี กบข. ในเดือนนั้น ส่งให้ กบข. ภายในกำหนด ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับงาน และความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าของ กบข. เช่น การประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้สมาชิก กบข. ในจังหวัดได้รับทราบ

2. ฝ่ายบริหารการรับและเบิกจ่าย 1 - 2 มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับ เงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ และการเบิกจ่าย เงินดังกล่าว ของส่วนราชการในจังหวัด ตรวจสอบ และรับรองหนังสือสำคัญต่าง ๆ ควบคุมการเกษียณอายุ ของข้าราชการ ลูกจ้าง และตรวจจ่าย เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ งานวิชาการด้านการคลัง เช่น โครงการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับ กฎหมายการเงินการคลัง งานการคลังอื่น ๆ เช่น การตรวจจ่ายฎีกา ทุกประเภท การถอนคืนฎีกา การระงับการอนุมัติฏีกา รับฝากทรัพย์สิน ของทางราชการ และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภท และสถิติการคลัง ดำเนินการเกี่ยวกับ เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ ควบคุมเงินประจำงวด ส่วนจังหวัด และรายงานต่าง ๆ ควบคุมการเบิกจ่ายเงินฝาก เงินขายบิล เงินทุนหมุนเวียน เงินทดรองราชการ เงินย้ายตัวเงิน จัดทำหนังสือ แจ้งการโอนเงิน ขายบิลไป ส่วนกลาง จัดทำใบโอนขายบิล จ่ายเข้าบัญชีของส่วนราชการผู้รับ และทำใบโอนแก้ไขรายการ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดำเนินการเกี่ยวกับ เช็คฝากธนาคาร รอการเรียกเก็บ และบัตรภาษี จัดทำรายงานงบเดือน เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัด ดังนี้ คือ รับฝากเงินของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน โอนเงินทางโทรสาร โทรศัพท์ และไปรษณีย์ของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ควบคุมดูแลเงินฝาก ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจ่ายเงิน ค่าแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด การจำหน่ายพันธบัตร และการจ่ายเงิน ตามค่าเช็คต้นเงิน และดอกเบี้ยพันธบัตร
3. ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานรับจ่าย เงินทั้งส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานรับจ่ายเงิน ในหน้าที่ผู้แทนธนาคาร แห่งประเทศไทย ดำเนินการเกี่ยวกับ การเบิก และนำส่งเงิน ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดทำทะเบียนคลังนอก - คลังใน ตรวจ และพิสูจน์ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ ปลอมแปลง ตรวจคัดธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ ชำรุด พร้อมทั้งจ่ายแลก งานจัดทำพยากรณ์ฐานะ เงินคงคลังของจังหวัด ดำเนินการ เกี่ยวกับ การปิดบัญชี รับ - จ่าย ประจำวัน ดำเนินการเกี่ยวกับ การขออนุมัติจ่ายย้ายตัวเงิน และตอบรับเงินคงคลัง จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานตรวจนับตัวเงิน รายงานการนำส่งธนบัตร ของธนาคารพาณิชย์

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ (045) 611575, โทรสาร (045) 613185 สื่อสารมหาดไทย 383-57