ไก่ย่างไม้มะดันห้วยทับทันเป็นผลผลิตจากไก่พันธุ์พื้น
เมืองและไก่สามส ายเลือด  โดยใช้ไม้มะดันทำเป็นไม้เสียบไก่ เนื่องจากไม้มะดันเป็นไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเป็นไม้ที่ขึ้นตาม
ธรรมชาติบริเวณตามแนวริมห้วยทับทันเมื่อนำมาใช้เป็น
ไม้เสียบไก่แทนไม้ไผ่จึงทำให้ไก่ที่ย่างจะออกรสชาติเปรี้ยว
พอเหมาะกับสูตร  เครื่องปรุงเนื้อไก่แห้งพอดีไม่แฉะเยิ้ม
ด้วยน้ำมันอร่อยไม่เหมือนใคร  เป็นความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ของไก่ย่างห้วยทับทันที่ไม่อาจลอกเลียนแบบได้

สถานที่จำหน่ายร้านค้าริมทางอำเภอห้วยทับทัน
ราคาจำหน่าย ไม้ละ 20 บาท
สถานที่สั่งซื้อ
 สั่งซื้อได้ที่ที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน โทร 0-4569-9051,
0-4569-9055


ที่มา: เวบไซต์อำเภอห้วยทับทัน


วัตถุดิบที่ใช้
1)  ไก่พันธุ์พื้นเมืองหรือไก่สามสายเลือด
2)  ไม้มะดันสำหรับคีบไก่
3)  เครื่องปรุง/เครื่องหมักไก่

4)  ถ่าน/เตาสำหรับย่างไก่


ไก่ย่างไม้มะดัน

กลับเมนู