อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
      อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาพระวิหาร
มีเนื้อที่ประมาณ 81,250 ไร่ หรือประมาณ 130 ต.ร.ก.ม. คลอบคลุมพื้นที่ 2
จังหวัด คือ ต.เสาธงชัย ต.ภูหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และ ต.โคกสะ-
อาด กิ่ง อ.น้ำขุ่น ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี สูงจากระดับน้ำทะเลประ-
มาณ 200-500 เมตร ได้รับประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2541 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 83
      สภาพธรรมชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีสภาพป่าที่มีความอุดมสม-
บูรณ์ ติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็นแหล่งประวัติ-
ศาสตร์ เดหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจ
      พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็ง รัง พยุง นนทรี
พะยอม แดง ฯลฯ มีไม้ตั้งแต่ขนาดกลางถึงใหญ่ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าอาศัย
อยู่ทั่วไป เช่น หมูป่า เก้ง กวาง กระต่ายป่า กระรอก ชะนี ชะมด นกชนิด
ต่าง ๆ และสัตว์เลื้อยคลาน เป็นต้น
จุดเด่นที่น่าสนใจ
      ผามออีแดง นับเป็นสถานที่ตรงจุดชายแดน ประเทศไทยติดต่อกับประเทศกัมพูชา ใกล้ทางขึ้นสู่ปราสาทเขาพระวิหาร
มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ พื้นที่แนวชายแดนประเทศ
กัมพูชา และปราสาทเขาพระวิหารได้อย่างสวยงามกว้างไกล จุดสูงสุดของ
หน้าผามออีแดงสามารถส่องกล้องชมปราสาทเขาพระวิหารได้อย่างชัดเจน
เชื่อกันว่าปราสาท-
เขาพระวิหาร มีการ
ก่อสร้างในสมัยพระ-
เจ้าสุริยวรมันที่ 1
(ประมาณ พ.ศ.1581)
ปัจจุบันปราสาทเขา-
พระวิหาร ได้เปิดให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปขึ้น
เยี่ยมชมปราสาทได้
โดยความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศ
กัมพูชา
      ปราสาทโดนตวล เป็นศาสนสถานแบบขอมหลังเดียว ตั้งอยู่ตรงชาย-
แดนปรเทศไทย อยู่ห่างจากหน้าผาประมาณ 300 เมตร ตามตำนาน นาง-
นมใหญ่(เนียงเดาะทม) กล่าวว่าขณะที่นางเดินทางไปเฝ้ากษัตริย์องค์หนึ่ง
นางได้หยุดพัก ณ บริเวณนี้ (สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15-16

สิ่งอำนวยความสะดวก
     ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารยังไม่มีบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว
แต่ทางอุทยานฯ ได้จัดพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว โดยนัก-
ท่องเที่ยวจะต้องนำเต็นท์ไปเอง
การเดินทาง
      เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร สามารถเดินทางได้ดังนี้./
      1. จาก จ.ศรีสะเกษ ผ่าน อ.พายุห์ อ.ศรีรัตนะ และ อ.กันทรลักษ์ ตาม
เส้นทางหมายเลข 221 รวมระยะทาง 87 กิโลเมตร
      2. จาก จ.อุบลราชธานี ผ่าย อ.วารินชำราบ อ.สำโรง อ.โนนคูณ อ.เบญจ-
ลักษ์ และ อ.กันทรลักษ์ ตามเส้นทางหมายเลข 2178 และ 221 รวมระยะทาง
ประมาณ 95 กิโลเมตร (ระยะทางจาก อ.กันทรลักษ์ ถึง อุทยานแห่งชาติ-
เขาพระวิหาร ประมาณ 25 กิโลเมตร

     สถูปคู่ เป็นโบราณสถานซึ่งมีอยู่ 2 องค์ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของ
ผามออีแดง ถ้าเดินทางจากผามออีแดง ไปยังเขาพระวิหาร ก็จะผ่านสถูป
คู่นี้ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมและส่วนบนกลม ก่อสร้างด้วยหินทรายขนาด
กว้าง 1.93 เมตร สูง 4.20 เมตร

       สภาพสลักนูนต่ำ เป็นศิลปแบบโบราณที่น่าสนใจซึ่งแกะสลักนูนต่ำ
เป็นภาพเทพ 3 องค์ อยู่บริเวณหน้าผาใต้ผามออีแดง มีทางเดินเท้าสำหรับ
เดินลงไปเที่ยวชมและศึกษาได้สะดวก สันนิษฐานว่าพระนารายณ์อวตาร
ปางวราหาววตาร มีอายุประมาณ 1,500 ปี
      สระตราว หรือ สระกราว เป็นแหล่งน้ำซึ่งไหลมาจากเขาพระวิหาร
อยู่บริเวณเชิงเขาชาวบ้านเรียก "บาราย" หมายถึงแหล่งเก็บน้ำแบบขอม
พบร่องรอยการตัดหินและรอยล้อรถลากขนหินเพื่อนำไปสร้างปราสาท
เขาพระวิหารเป็นแหล่งน้ำของเจ้าหน้าและนักท่องเที่ยว โดยทั่วไป ณ บริ-
เวณ ผามออีแดง
      น้ำตกและถ้ำขุนศรี น้ำตกตั้งอยู่เหนือถ้ำขุนศรีขึ้นไปสูง 3 ชั้น ทาง
ด้านทิศตะวันตกของสระตราวใกล้เส้นทางเดินสู่ปราสาทเขาพระวิหาร
ส่วนถ้ำขุนศรีภายในถ้ำกว้างขวาง สามารถจุคนได้มาก เชื่อกันว่าเป็นที่
พักของขุนศรีขณะที่มาควบคุมการตัดหินบริเวณสระตราวเพื่อไปสร้างปรา
สาทเขาพระวิหาร
      น้ำตกห้วยตา เป็นน้ำตกขนาดเล็กอยู่บริเวณ เส้นทางขึ้นผามออีแดง
จัดเป็นเส้นทางเดิน ศึกษาธรรมชาติที่มี พันธุ์ไม้ สมุนไพรและกล้วยไม้
อยู่หลายชนิด
      เขาสันตะโสม เป็นหน้าผาติดแนวชายแดน ประเทศกัมพูชา สามารถ
มองเห็นผามออีแดง และปราสาทเขาพระวิหารได้ชัดเจน มีทัศนียภาพที่
สวยงาม เป็นจุดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
      น้ำตกไทรย้อย เป็นน้ำตก
ขนาดเล็กที่ม่ความสวยงาม ตั้งอยู่
ในพื้นที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
อยู่ห่างจากเส้นทางสู่ อ.น้ำยืน ไปประมาณ 4 กิโลเมตร
     ช่องอานม้า เป็นจุดผ่อนปรน
ในการค้าขาย ระหว่างแนวชาย-
แดนไทย-กัมพูชา เพื่อซื้อขายแลก
เปลี่ยนสินค้า ตั้งอยู่ในท้องที่ ตโซง
อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ปัจจุบัน-
เปิดจุผ่อนปรนในวันอังคาร และ
วันพฤหัสบดี
      เขื่อนห้วยขนุน เป็นอ่าง เก็บ
น้ำชลประทานและที่ตั้งหน่วยพิ -ทักษ์ อุทยานแห่งชาติ มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การ
พักผ่อน เที่ยวชมธรรมชาติและ
เข้าข่ายกางเต็นท์พักแรมดูแผนที่การเดินทาง คลิกที่นี่