ประกาศสถานที่สอบ เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักส่วนตำบล

รายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 (ดูแผนที่)
รายชื่อ/ สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3
(ดูแผนที่ สตรีสิริเกษ อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค
มารี วิทยาาลัยเกษตรและเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ)
รายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3
(แผนที่ ศิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษวิทยาลัย (ห้วยคล้า)โรงเรียนกำแพง
อนุบาลอุทุมพรพิสัย เพิ่มวิทย
โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ หนองทุ่มศรี
สำราญวิทยา นครศรีลำดวนวิทยา
โรงเรียนบ้านหัวเสือ โรงเรียนบ้านกันจาน
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง โรงเรียนขุขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

รายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 (ดูแผนที่
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ บ้านหนองแวงโพนเขวา
กันทรารมย์ ละทายวิทยา)
รายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 (ดูแผนที่
โรงเรียนวัดหลวงวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ไกรภักดีวิทยาคม
มหาพุทธาราม อนุบาลวัดพระโต เทศบาล 1 (วัดเจียงอี) เทศบาล 2
"รัชมังคลานุสรณ์"
สถาบันการพลศึกษวิทยาเขตศรีสะเกษ ราชประชาน
ุเคราะห์ 29
รวมสินวิทยา วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา,เทคโนโลยีเฉลิมหล้า)
รายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3 (ดูแผนที่
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ โรงเรียนบ้านจาน
ทองกวาววิทยา โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
โรงเรียนบ้านบึงมะลู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา โรงเรียนหนองเม็กพิทยา
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ - โนนดู่ (กองทัพบกอุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) โรงเรียนบ้านกุด
นาแก้ว โรงเรียนนาแก้ววิทยา โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา)

เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF

Down load ไฟล์ Acrobatถ้าหากท่านต้องการทราบว่าสอบห้องที่เท่าไหร่ โรงเรียนอะไร
ให้ท่านเข้าไปดูที่ภาคผนวก ข. ที่อยู่ด้านล่าง


รายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2
(ดูแผนที่ โรงเรียนมารีวิทยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า)
รายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 (ดูแผนที่
โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา)
รายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 2 (ดูแผนที่
โรงเรียนกันทรารมย์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมยวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุล
มณีกันทรารมย์
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า )
รายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 (ดูแผนที่
โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา
โรเรียนนครศรีลำดวนวิทย
โรงเรียนบ้านหัวเสือ โรงเรียนบ้านกันจาน
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล โรงเรียนขุขันธ์ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง)

รายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 2
(ดูแผนที่ โรงเรียนมหาพุทธาราม โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โรงเรียนเทศบาล 1
(วัดเจียงอี) )

รายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 (ดูแผนที่
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ )
รายชื่อ/สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 (ดูแผนที่
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สถาบันการพลศึกษวิทยาเขตศรีสะเกษ วิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา,เทคโนโลยีเฉลิมหล้า
โรงเรียนรวมสินวิทยา)
รายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งช่างโยธา ระดับ 1 (ดูแผนที่
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนยางชุมน้อย
พิทยาคม)

รายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 (ดูแผนที่
โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทศบาล 2 "รัชมังคลานุสรณ์")
รายชื่อ/สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1(ดูแผนที่
โรงเรียนกำแพง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย โรงเรียนเพิ่มวิทยา
โรงเรียนราษีไศล )
ายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1 (ดูแผนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม)
รายชื่อ/สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การประปา ระดับ 1 (ดูแผนที่
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงเรียนบ้านหนองแวง
โพนเขวา
โรงเรียนละทายวิทยา )


ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ

ภาคผนวก ข.