กระทรวง หน่วยงานพิเศษ หน่วยงานอิสระ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น

-->> สำนักนายกรัฐมนตรี <<--
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • รัฐวิสาหกิจ
 • องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

 • -->> กระทรวงการคลัง <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรมธนารักษ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมศุลกากร
 • กรมสรรพสามิต
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โรงงานยาสูบ
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • องค์การสุรา
 • โรงงานไพ่

 • -->> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมชลประทาน
 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • กรมประมง
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมป่าไม้
 • กรมพัฒนาที่ดิน
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมส่งเสริมการเกษตร
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  รัฐวิสาหกิจ
 • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • องค์การสวนยาง
 • องค์การสะพานปลา
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
 • บริษัท ไม้อัด จำกัด
 • งค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 • -->> กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • กรมทรัพยากรธรณี
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  รัฐวิสาหกิจ
 • องค์การสวนสัตว์
 • องค์การพฤกษศาสตร์
 • องค์การจัดการน้ำเสีย

 • -->> กระทรวงพลังงาน <<--

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • กรมธุรกิจพลังงาน
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 • -->> กระทรวงมหาดไทย <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • กรมการปกครอง
 • กรมการพัฒนาชุมชน
 • กรมที่ดิน
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  รัฐวิสาหกิจ
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • การประปานครหลวง
 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • การเคหะแห่งชาติ
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • องค์การตลาด
 • หมายเหตุ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะโอนไปกระทรวงพลังงาน ภายใน 2 ปี (จากตุลาคม 2545)


  -->> กระทรวงแรงงาน <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • กรมการจัดหางาน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สำนักงานประกันสังคม

 • -->> กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 • สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
  รัฐวิสาหกิจ
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 • องค์กรมหาชน
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  หน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 • ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซิโครตรอนแห่งชาติ

 • -->>กระทรวงสาธารณสุข <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมการแพทย์
 • กรมควบคุมโรค
 • กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • กรมสุขภาพจิต
 • กรมอนามัย
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • รัฐวิสาหกิจ
 • องค์การเภสัชกรรม

 • -->> กระทรวงอุตสาหกรรม <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 • รัฐวิสาหกิจ
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงรัฐมนตรี
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด
 • การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

 • หน่วยงานอิสระ
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศาลรัฐธรรมนูญ
 • ศาลยุติธรรม
 • ศาลปกครอง
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • สำนักงานเลขาธิการสภสาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • -->>กระทรวงกลาโหม<<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • กรมราชองครักษ์กระทรวงกลาโหม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • กองทัพบก
 • กองทัพเรือ
 • กองทัพอากาศ

 • รัฐวิสาหกิจ
 • องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 • องค์การแบตเตอรี่
 • องค์การฟอกหนัง

 • -->> กระทรวงการต่างประเทศ <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง การต่างประเทศ
 • กรมการกงสุล
 • กรมพิธีการฑูต
 • กรมยุโรป
 • กรมวิเทศสหการ
 • กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
 • กรมสารนิเทศ
 • กรมองค์การระหว่างประเทศ
 • กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 • กรมอาเซียน
 • กรมเอเซียตะวันออก
 • กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

 • ->> กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ <<-
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

 • -->> กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวง
 • สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
 • สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
  รัฐวิสาหกิจ
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • การกีฬาแห่งประเทศไทย

 • -->> กระทรวงคมนาคม <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 • กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
 • กรมการขนส่งทางบก
 • กรมการขนส่งทางอากาศ
 • กรมทางหลวง
 • กรมทางหลวงชนบท
 • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร
  รัฐวิสาหกิจ
 • การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
 • องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ขนส่ง จำกัด
 • บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
 • การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • สถาบันการบินพลเรือน

 • -->>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมไปรษณีย
 • กรมอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 • รัฐวิสาหกิจ
 • การสื่อสารแห่งประเทศไทย

 • องค์กรมหาชน
 • การสื่อสารแห่งประเทศไทย

 • -->>กระทรวงพาณิชย์ <<--
 • สำนักงานรัฐมนตร
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • กรมการค้าต่างประเทศ
 • กรมการค้าภายใน
 • กรมการประกันภัย
 • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • กรมส่งเสริมการส่งออก
  รัฐวิสาหกิจ
 • องค์การคลังสินค้า

 • -->> กระทรวงยุติธรรม <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • กรมควบคุมประพฤติ
 • กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • กรมบังคับคดี
 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
 • กรมราชทัณฑ์
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 • ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงรัฐมนตรี
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 • -->> กระทรวงวัฒนธรรม <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 • กรมการศาสนา
 • กรมศิลปากร
 • สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 • องค์กรมหาชน
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(APO)
  หมายเหตุ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รอกฎหมายมีผลใช้บังคับ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะเป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้
  กระทรวงวัฒนธรรม

 • -->> กระทรวงศึกษาธิการ <<--
 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • กรมการศึกษานอกโรงเรียน
 • กรมพลศึกษา
 • กรมวิชาการ
 • กรมสามัญศึกษา
 • กรมอาชีวศึกษา
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สำนักงานอธิการบดี
 • สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
 • สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • หน่วยงานพิเศษ
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • องค์การค้าของคุรุสภา
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพฯ
 • สสวท.
 • สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
 • รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
 • สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคคากรฯ

 • องค์กรในกำกับ
 • สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • สถาบันภาษา
 • มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

 • ->>ทบวงมหาวิทยาลัย<<-
  ->>หน่วยงานอิสระ <<-
  ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • สำนักพระราชวัง
 • สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ`
  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • สำนักงานอัยการสูงสุด

 • หน่วยงานอิสระ
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • ตลาดหลักทรัพย์
 • กลต
 • สภากาชาดไทย
 • สภาพัฒน
 • องค์การตลาด
 • องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส)
  หน่วยงานปกครองท้องถิ่น
 • กรุงเทพมหานคร

 • [ ปิดหน้าต่างนี้ ]