กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำเดือน มกราคม 25461 .เป้าหมายการดำเนินงาน รวมจำนวน 2,568 กองทุน แยกเป็น

1) หมู่บ้าน 2,532 หมู่บ้าน
2) ชุมชนเมือง 36 ชุมชน

2.จำนวนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับเงิน 1 ล้านบาทแล้ว รวมจำนวน 36 ชุมชน
แยกเป็น 1) หมู่บ้าน 2,532 หมู่บ้าน 2) ชุมชนเมือง 36 ชุมชน

3. ผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

3.1 สมาชิกกองทุนทั้งสิ้น จำนวน 207,624 คน
3.2 จำนวนสมาชิกกู้เงินกองทุนแล้ว 206,013 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.22 ของสมาชิกทั้งหมด
รวมเป็นเงิน 2,590,428,420 บาท (ส่วนเงินกู้ที่เกินจากรัฐบาลจัดสรรให้จำนวน 22,428,420 บาท
เป็นเงินกองทุนที่เพิ่มขึ้นจากผลกำไรและเงินหุ้นกองทุน)
3.3 สมาชิกกองทุนนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพและใช้จ่าย ดังนี้

1. เกษตรกรรม จำนวน 131,869 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 64.01ของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ ทั้งหมดเป็นเงิน 1,701,385,734 บาทหรือ คิดเป็นร้อยละ 65.67 ของจำนวนเงินที่สมาชิกกู้ทั้งหมด
2. ค้าขาย จำนวน 30,936 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 14.95 ของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ทั้งหมดเป็นเงิน 457,605,986 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.66 ของจำนวนเงินที่สมาชิกกู้ทั้งหมด
3. อุตสาหกรรมในครัวเรือน จำนวน 14,318 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 6.95 ของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ ทั้งหมดเป็นเงิน 194,736,525 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 7.51 ของจำนวนเงินที่สมาชิกกู้ทั้งหมด

4. ด้านช่างและบริการ จำนวน 10,069 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 5.18 ของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ ทั้งหมดเป็นเงิน 160,709,955 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.20 ของจำนวนสมาชิกกู้ทั้งหมด
5. กู้ฉุกเฉิน จำนวน 18,200 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 8.83 ของสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ ทั้งหมดเป็นเงิน 75,990,220 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.93 ของจำนวนเงินที่สมาชิกกู้ทั้งหมด

4. การมีรายได้เพิ่มขึ้นและการชำระคืนเงินกู้สมาชิกกองทุน

4.1 สมาชิกกองทุนกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน ไปประกอบอาชีพแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้น 89,781 ราย เป็นเงิน 223,840,615 บาท
4.2 สมาชิกกองทุนกู้เงินกองทุนไปประกอบอาชีพและใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ครบกำหนดการชำระคืนเงินกู้แล้ว จำนวน 122,327 ราย เป็นเงิน 1,631,993,459 บาท
4.2.1 สมาชิกกองทุนชำระคืนเงินกู้เล้ว จำนวน 121,507 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 99.32 ของสมาชิกกองทุนที่ครบกำหนดการชำระคืนเงินกู้ ทั้งหมดรวมเป็นเงิน 1,621,700 ,712 บาท แยกเป็น (เงินต้น 1,525,787,849 บาท ดอกเบี้ย 95,912,863 บาท)
4.2.2 สมาชิกกองทุนที่ยังค้างชำระเงินกู้ จำนวน 820 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.68 ของสมาชิกกองทุนที่ครบกำหนดชำระคืนเงินกู้ทั้ง
หมดเป็นเงิน 10,292,747 บาท สาเหตุของการค้างชำระเนื่องจากกิจการที่ดำเนินการและพื้นที่การเกษตร (ทำนา) ประสบอุทกภัย

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด[ ปิดหน้าต่างนี้ ]