วิสัยทัศน์และกรอบการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545 - 2549)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณภาพ มีสุขภาพดีถ้วนหน้าและมีจิตสำนึก มีวินัยและคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาสังคม ร่วมกัน รวมทั้งมีสิทธิในที่ดินทำกิน ควบคู่กับการ ประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประชากร วัยแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านฝีมือ และมีงานทำ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และจังหวัด ศรีสะเกษพัฒนาเป็นศูนย์กลางการจัดแข่งขัน กีฬาในระดับภาคและระดับชาติ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริม ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรท้องถิ่น นำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็น เครื่องมือพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 1. จัดให้มีการถ่ายโอนการศึกษาปฐมวัยให้แก่ หน่วยงานในท้องถิ่น
/เอกชน
2. กำหนดให้ประชาชนทุกคนมีโอกาส รับการศึกษาอบรมทั้ง
ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยเน้นคุณธรรม และจริยธรรม การมีจิตสำนึกที่ดี มีระเบียบวินัย
3.ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
และส่งเสริมให้ผู้สอน สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
4. ให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษา ได้อย่าง
มีคุณภาพ มีความต่อเนื่องสอดคล้องกับ ความต้องการและความ
จำเป็นของท้องถิ่น
5.สนับสนุนส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้และประสบการณ์ความชำนาญ อย่างเป็นระบบ
6. พัฒนาแหล่งความรู้ที่อยู่ในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนอย่าง ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
วิสัยทัศน์และกรอบการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545 - 2549)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
. 2.พัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดีควบคู่กับการจัด บริการสาธารณสุขที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3.ให้ประชาชนได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ใน ที่ดินทำกินอย่าง ถูกต้องตามกฏหมาย
1.พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
2. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บ
ป่วยและเมื่อ เจ็บป่วยจะได้รับบริการอย่าง
เสมอภาค
3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพบุคลากร
และสถานบริการ สาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสากล
4. จัดให้มีระบบประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดให้มีการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือด้วยวิธีการอื่น
ๆ ที่เหมาะสม ให้ประชาชน มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง
2. ออกโฉนดที่ดินให้เต็มพื้นที่ โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ ในเกณฑ์
ที่ออกเอกสารสิทธิ์ได้
วิสัยทัศน์และกรอบการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545 - 2549)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
. 4. ส่งเสริมให้ผู้ว่างงาน ลูกจ้าง , นายจ้าง และ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 1. ให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับบริการเกี่ยวกับ การป้องกัน แก้ไขฟื้น
ฟูด้านสวัสดิการสังคม
2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมให้มี
งานทำและนายจ้าง ลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานและ
สวัสดิการสังคม
3. เพิ่มศักยภาพการสร้างเครือข่ายให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย
ทางสังคม(Social Security Net)
วิสัยทัศน์และกรอบการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545 - 2549)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
. 5. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6. ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ
1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ด้านการจราจร และจัดระบบ
จราจรที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีช่องทาง คนเดินและช่องทางจักรยาน
2. ส่งเสริมให้มีการสร้างค่านิยมในการใช้พลังงานอย่าง ประหยัด
3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนัก
ในพิษภัยของสารเสพย์ติด
1. จัดให้มีการอบรมผู้นำทางด้าน กีฬา
2.พัฒนาคุณภาพผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
ในจังหวัด
3.สำรวจและสนับสนุนของบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาให้ครบทุกตำบล
4. ส่งเสริมให้มีผู้แทนการกีฬาทุกอำเภอและตำบล
5. จัดให้มีหอพักนักกีฬาที่ได้ระดับมาตรฐานสากล
วิสัยทัศน์และกรอบการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545 - 2549)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ
ให้สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นมีจิตสำนึก รัก หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วม ในการบำรุงรักษา และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม 1. เสริมสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีความผูกพัน ร่วม รับผิดชอบและเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมให้มีการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ทรุดโทรมหรือมีแนวโน้มก่อให้เกิด มลภาวะ
3. สนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาท ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษ
4. สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อสร้าง ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมใจรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมให้มีการประกอบการอุตสาหกรรม
สะอาด ตามแนวทาง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี (CLEAN TECHNOLOGY)
1. สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แต่ละประเภท
และปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐาน
2. ฝึกอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้นำชุมชน
3. ดำเนินการให้มีการใช้กฏหมายในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
.และสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้ภาครัฐ/เอกชนและองค์กร ท้องถิ่นรวมทั้งประชาชน
ร่วมกันดูแล รอยต่อ 4 อำเภอ (อ.กันทรลักษ์ ,ขุนหาญ , ขุขันธ์ , ภูสิงห์)
450,000 ไร่ ให้ยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำ และป่าชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
5. อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
วิสัยทัศน์และกรอบการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545 - 2549)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ
. .

6.ส่งเสริมให้องค์กรท้องถิ่น/ประชาชนร่วมกันจัดตั้งองค์กร เพื่อร่วมกัน
ดูแลรักษาพัฒนา แหล่งน้ำแม่น้ำสายหลักในพื้นที่ ให้เป็นแหล่งน้ำที่อุดม
สมบูรณ์
7.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดให้มีศูนย์กำจัด
ขยะรวมในท้องถิ่นและการจัดระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งมลพิษทาง
อากาศและเสียงในชุมชน
8. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้แพร่หลาย ผ่านทาง
สื่อประชาสัมพันธ์ทุกสาขา

วิสัยทัศน์และกรอบการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545 - 2549)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ
ประชาชนในจังหวัดมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย 1) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ /ภาคเอกชนเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการปฏิรูปการเมือง การปกครอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2) ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการทำงาน แบบมีส่วนร่วมเชิงประชาธิปไตย ในหน่วยงานของรัฐ / เอกชน / สถานศึกษา และองค์กรท้องถิ่น
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมด้านการเมือง การปกครอง และแก้ไขปัญหาในชุมชน
4) สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎหมายต่าง ๆที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1)เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองตามแนวทาง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ / เอกชนทุกระดับบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงประชาธิปไตย
โดยร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมประเมินผล
3) ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนในท้องถิ่น ร่วมแสดงความคิดเห็น วางแผน ดำเนินการและประเมินผลในการพัฒนาท้องถิ่น
4) จัดประชุมสัมมนานักกฏหมาย นักปกครอง นักบริหาร และตัวแทน องค์กรประชาชนทุกสาขาอาชีพ เพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฏหมาย ของทางราชการ
วิสัยทัศน์และกรอบการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545 - 2549)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ
. . 6. ยกระดับสนามแข่งขันกีฬา และการจัดการแข่งขันทุกประเภท
ให้ได้มาตรฐานสากล
7. จัดให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้มาตรฐาน ครบวงจร
8. จัดให้มียานพาหนะ รับ - ส่ง นักกีฬาประจำจังหวัด ศรีสะเกษ
9. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาการกีฬา
10. ปรับปรุงอุปกรณ์เทคนิคกีฬา ประจำสนามแข่งขัน ให้ได้มาตรฐาน 11. จัดให้มีศูนย์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร การกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ (Press Center) ให้ได้มาตรฐานสากล
ที่มา: ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ