ดูข้อมูลแรงงานจากฐาน Access ปี 44
กำลังแรงงาน การมีงานทำ และการว่างงาน

ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม
ประชากร
717,400
722,050
1,439,449
กำลังแรงงานปัจจุบัน
446,085
292,430
738,515
ผู้รอฤดูกาล
1,106
5,104
6,210
ผู้มีงานทำ
406,625
227,868
684,494
ผู้ว่างงาน
39,460
14,561
54,021
อัตราการว่างงาน
8.84 %
4.97 %
13.81 %
ข้อมูลสถานประกอบการ
อำเภอ
ขนาดสถานประกอบการ
1-4 คน
5-9 คน
10-19 คน
20-49 คน
50-99 คน
100-299 คน
รวม
สปก.
ลูกจ้าง
สปก.
ลูกจ้าง
สปก.
ลูกจ้าง
สปก.
ลูกจ้าง
สปก.
ลูกจ้าง
สปก.
ลูกจ้าง
สปก.
ลูกจ้าง
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
513
1,237
243
1,521
103
1,374
74
2,039
18
1,183
5
769
956
8,123
แรงงานเด็ก
-
33
-
29
-
17
-
-
-
-
-
-
-
79
อำเภอกันทรลักษ์
318
685
62
386
27
344
10
255
3
242
-
-
420
1,912
อำเภอขุนหาญ
55
97
20
125
9
109
3
83
6
423
-
-
93
837
อำเภอไพรบึง
42
75
4
27
2
33
-
-
-
-
-
-
48
135
อำเภอกันทรารมย์
36
85
12
79
11
141
6
167
-
-
1
113
66
585
อำเภออุทุมพรพิสัย
96
184
51
331
18
257
7
173
2
132
1
205
175
1,282
อำเภอราษีไศล
88
155
7
51
11
133
5
121
-
-
1
106
112
566
อำเภอน้ำเกลี้ยง
9
14
-
-
2
26
-
-
-
-
-
-
11
40
อำเภอยางชุมน้อย
10
25
1
6
3
37
1
24
-
-
-
-
15
92
อำเภอเมืองจันทร์
1
1
1
8
3
48
-
-
-
-
-
-
5
57
อำเภอภูสิงห์
11
17
-
-
1
10
1
30
-
-
-
-
13
57
อำเภอพยุห์
18
43
15
103
2
20
-
-
-
-
-
-
35
166
อำเภอปรางค์กู่
155
237
7
44
4
50
16
450
-
-
-
-
182
781
อำเภอโนนคูณ
20
26
3
23
-
-
-
-
-
-
-
-
23
49
อำเภอกฃขุขันธ์
181
279
32
205
10
118
6
154
-
-
-
-
229
756
อำเภอวังหิน
5
14
4
29
2
31
1
38
-
-
-
-
12
112
อำเภอห้วยทับทัน
17
29
6
41
3
47
2
42
1
60
1
100
30
319
อำเภอศรีรัตนะ
33
55
6
38
-
-
-
-
1
87
-
-
40
180
อำเภอบึงบูรพ์
5
10
-
-
-
-
-
-
1
71
-
-
6
81
อำเภอเบญจลักษ์
13
25
1
5
-
-
-
-
-
-
-
-
14
30
กิ่ง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
4
8
1
6
-
-
-
-
-
-
-
-
5
14
กิ่ง อ. ศิลาลาด
1
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
4
รวม
1,631
3,338
476
3,057
211
2,795
132
3,576
32
2,198
9
1,293
2,491
16,257
ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2545


สถานประกอบการ

ลำดับที่
อำเภอ
จำนวน
ลูกจ้างรวม
1
อำเภอเมืองศรีสะเกษ
956
8,202
2
อำเภอกันทรลักษ์
420
1,912
3
อำเภอขุนหาญ
93
837
4
อำเภอไพรบึง
48
135
5
อำเภอกันทรารมย์
66
585
6
อำเภออุทุมพรพิสัย
175
1,282
7
อำเภอราษีไศล
112
566
8
อำเภอน้ำเกลี้ยง
11
40
9
อำเภอยางชุมน้อย
15
92
10
อำเภอเมืองจันทร์
5
57
11
อำเภอภูสิงห์
13
57
12
อำเภอพยุห์
35
166
13
อำเภอปรางค์กู่
182
781
14
อำเภอโนนคูณ
23
49
15
อำเภอขุขันธ์
229
756
16
อำเภอวังหิน
12
112
17
อำเภอห้วยทับทัน
30
319
18
อำเภอศรีรัตนะ
40
180
19
อำเภอบึงบูรพ์
6
81
20
อำเภอเบญจลักษ์
14
30
21
กิ่ง อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
5
14
22
กิ่ง อ. ศิลาลาด
1
4
รวม
2,491
16,257
ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2545

จำนวนรัฐวิสาหกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
1. ธนาคารออมสิน
2. ธานาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
3. ที่ทำการไปรณีย์
4. สำนักงานบริการโทรศัพท์
5. สำนักงานประปา
6. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รวม
7
10
21
4
5
4
51

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง


ข้อมูลการจัดเก็บเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
อัตราจัดเก็บ
หมายเหตุ
ปี 2546
ปี 2547
นายจ้าง
ผู้ประกันตน

รัฐบาล
4 %
4 %

2 %
5 %
5 %

2.75 %
-จัดเก็บเป็นรายเดือน
-ปี 46 คุ้มครอง 6 กรณี
- ปี 47 คุ้มครอง 7
กรณี
กองทุนเงินทดแทน
ปี 2546
ปี 2547
หมายเหตุ
นายจ้าง
0.2-1.0 %
0.2-1.0 %
- จัดเก็บปีละ 1 ครั้ง
- อัตราจัดเก็บมาก
หรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
ความเสี่ยงภัยของ
แต่ละประเภทกิจการ


จำนวนสถานประกอบการและจำนวนลูกจ้าง
(จำแนกตามขนาดสถานประกอบการ)
ขนาดสถานประกอบการ
จำนวนสถานประกอบการ(แห่ง)
จำนวนลูกจ้าง(คน)
ชาย
หญิง
เด็ก
รวม
1 - 4
1,631
1,925
1,380
33
3,338
5 - 9
476
2,076
952
29
3,057
10 - 49
211
1,941
837
17
2,795
20 - 49
132
2,207
1,369
-
3,576
50 - 99
32
1,168
1,030
-
2,198
100 - 499
9
705
588
-
1,293
500 - 999
-
-
-
-
-
1,000 คนขึ้นไป
-
-
-
-
-
รวม
2,491
10,022
6,156
79
16,257
ที่มา : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2545


ตารางแสดงจำนวนลูกจ้างแยกตามประเภทกิจการ

ประเภทกิจการ
จำนวนสถาน
ประกอบการ(แห่ง)
จำนวนลูกจ้าง
(คน) รวม
1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ - -
2. การทำเหมืองแร่ และถ่านหิน 5 50
3. การผลิต 347 3,634
4. การไฟฟ้า, ไปรษณีย์,ประปา, โทรศัพท์ 16 354
5. การก่อสร้าง 189 2,759
6. การขายส่ง ขายปลีก ภัตตราคาร โรงแรม 1,505 7,251
7. การขนส่ง คลังสินค้า คมนาคม 29 324
8. การบริการ การเงิน อสังหาริมทรัพย์ 92 939
9. การบริการชุมชน บริการสังคม 308 946
รวม 2,491 16,257
หมายเหต 1. ข้อมูลนับจดเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้ง 1 คน ขึ้นไป
2. ไม่รวมกิจการภาคเกษตร อันได้แก่ เพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และสัตว์เลี้ยง
3. ไม่รวมงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และส่วนภูมิภาค
4. ไม่รวมสถาบันศาสนา แผงลอย และเร่ขาย

ข้อมูลสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะกษ

ข้อมูลนายจ้างประกันตน ณ เดือน กันยายน พ.ศ2546
นายจ้างขึ้นทะเบียน
ลูกจ้างประกันตน
1,777
13,752
ราย
ราย
ข้อมูลเงินสมทบ มกราคม - กันยายน 2546
การรับเงินสมสบ
  - กองทุนประกันสังคม
  - กองทุนเงินทดแทน

34,091,635.85
1,767,605.61

บาท
บาท
การจ่ายประโยชน์ทดแทน (มกราคม -กันยายน 2546)
กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
4,416
125
ราย
ราย
จำนวนเงินที่จ่าย
กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
17,185,313.54
2,502,199.64
บาท
บาท

จำนวนผู้มีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ในระบบประกันสังคม ไม่รวมบัตร
ประกันสุขภาพ 30 บาท
- ออกบัตรรับรองสิทธิฯ ให้ผู้ปีะกันตน ม.33, ม.39 13,752 คน
- ออกบัตรรับรองสิทธิฯ ให้ผู้ประกันตน ม.38 (ออกจากงานแต่ได้รับความคุ้มครอง) 1,163 คน
รวม
14,915 คน
สถานการณ์ด้านแรงงาน (บริการจัดหางาน) ยอด กรกฎาคม - กันยายน 2546
ประเภท
จำนวนผู้สมัครงาน
จำนวนตำแหน่งงานว่าง
จำนวนบรรจุงาน
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
ไม่ระบุ
ชาย
หญิง
ไม่ระบุ
ชาย
หญิง
ไม่ระบุ
ผู้สมัครงานใหม่
1,492
1,297
-
181
297
1,555
926
765
-
-
ผู้สมัครงานเก่า
1,750
1,587
-
181
297
1,555-
-
-
-
-
นักเรียน
23
71
-
-
-
-
-
-
-
-
คนพิการ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ผู้ประสบภัย
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ผู้ถูกเลิกจ้าง
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
อื่น ๆ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
การเคลื่อนย้ายแรงงาน
4
32
-
-
-
-
2
31
-
-
งานนัดพบแรงงานย่อย
       - ในประเทศ
       - ต่างประเทศ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
38
-
-
-
-
4
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ จำนวนผู้บรรจุงานเป็นการบรรจุยอดรวมทั้งผู้สมัครงานเก่าและผู้สมัครงานใหม่

การส่งเสริมการมีงานทำ
จำนวนผู้รับการแนะแนวอาชีพ
หมายเหตุ
นักเรียน/นักศึกษา (ครั้ง/คน)
ประชาชน
ประถม
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา
ไม่ระบุ
255 790 1,244 1,115 750 - 1,770 -

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ (ครั้ง/คน)

มหกรรมอาชีพ
นิทรรศการอาชีพ
ประชุม/สัมมนา
บริการศูนย์ข้อมูลอาชีพ
-
2 ครั้ง/1,651 คน
1 ครั้ง/62 คน
-

การทำงานของคนต่างด้าว
จำนวนคนต่างด้าวเหลือ (คน)
ตลอดอาชีพ
ส่งเสริมการลงทุน
ชั่วคราว
คนต่างด้าวตามมาตรา 12
หมายเหตุ
11
3
8
2
-
การพิจารณาของอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
หมายเหตุ
ชนิด

ส่งเสริมการลงทุน

ชั่วคราว
คนต่าวด้าวตามมาตรา 12
ยื่นขอ
อนุญาต
ยื่นขอ
อนุญาต
ยื่นขอ
อนุญาต
ใบอนุญาต
-
-
2
2
-
-
-
ต่ออายุ
-
-
5
5
-
-
-
ผลกรารตรวจของคนต่างด้าว
ตรวจการทำงานคนต่างด้าว
รวม
ตรวจลักษณะงาน
ตรวจปกติ
ตรวจพิเศษ
ตรวจ
กระทำผิด
ตรวจ
กระทำผิด
ตรวจ
กระทำผิด
ตรวจ
กระทำผิด
สถานประกอบการ/แห่ง
14
-
-
-
14
-
-
-
คนต่างด้าว/คน
15
-
-
-
15
-
-
-

ที่มา : สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]