ความเป็นมา

คณะผู้บริหารจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนา(ซีอีโอ)ได้มีแนวคิด ดังนี้./1. ต้องการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษโดยเดินตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกุมารี
2. นายสุจริต นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสรีสะเกษ กล่าวว่า "เด็กเป็น เข็มมุ่ง
หลักที่เป็นเป้าหมายในการทำงาน"....ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษมีความมุ่ง
มั่นที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
และประชาชนที่เข้มแข็งภายใต้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
3. วิสัยทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ
4. กลยุทธ์ในการทำงาน " การพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้พึ่งตนเอง
ให้ได้ในด้านโภชนาการอย่างถูกหลักอนามัย "
ความมุ่งหมาย

    ดำเนินงานแบบบูรณาการโครงการ/งบประมาณ ที่มีอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อพัฒนาอาหารและโภชนาการของเด็กในวัยเรียน

เป้าหมาย

ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 883 โรงเรียน
จำนวน 193,326 คน
เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 92 โรงเรียน
จำนวน 64,302 คน
รวมเป็นเด็กนักเรียนที่เป็นเป้าหมาย 257,628 คน
ได้มีอาหารกลางวันรับประทาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

     ร่วมกันทุกภาคส่วนในจังหวัดศรีสะเกษ พระสงฆ์ เอกชน ประชาชน ภาครัฐ
องค์กรทางวิชาการ โดยมีศูนย์ประสานงานภายใต้การนำของ นายถนอม ส่งเสริม
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยสนับสนุนทางวิชาการ
- สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- กลุ่มงานวิจัยและพัฒนางานฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7 กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบับราชภัฎสุรินทร์

งบประมาณดำเนินการ
- งบประมาณปกติของทุกส่วนราชการ
- งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
- กองทุน
- องค์กรเอกชน
- การบริจาคจากผู้มีจิตศรัธา

ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการ

- ภายในระเวลา 4 ปี (พ.ศ 2545 - 2549) แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
- โครงการระยะที่ 1 ( พฤษภาคม.2545 - เมษายน 2547)
- โครงการระยะที่ 2 ( พฤษภาคม 2547 - เมษายน 2548 )
- โครงการระยะที่ 3 ( พฤษภาคม 2548 - เมษายน 2549 )

วัตถุประสงค์โครงการระยะที่ 1
    เป็นการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านความคิด แนวทางตลอดจน
วิธีการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนดังนี้
    1. จัดอบรมทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้เห็นความสำคัญและมีส่วน
ร่วมดำเนินการ
    2. หารูปแบบของการสร้างนวัตกรรมใหม่
    3. หารูปแบบเพื่อเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรทางเศรษฐกิจโดยเน้นการพึ่งตนเอง
    4. ศึกษกระบวนการและผลกระทบของการพัฒนา
พื้นที่ดำเนินการ
   ดำเนินการใน 20 อำเภอ 2 กิ่ง อำเภอ และทำการคัดเลือก 1
อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ เพื่อทำการศึกษาวิจัยอย่างเจาะลึก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ
2. สามารถกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างถูกต้อง
3. ได้แนวทางการพัฒนาแบบบูรณาการ
4. ได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ และทราบผลกระทบจากที่การดำเนินการ
5. มีแหล่งอาหารเพิ่มในท้องถิ่น
6. มีประมาณเด็กที่ได้รับการบริการด้านโภชนการมากขึ้น

ความปรารถนา

หากผู้มีจิตอันเป็นกุศล ปรารถนาจะทำบุญเป็นอาหารกลางวันของเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษ กรุณาติดต่อบริจาคได้ที่...-/
** นายถนอม ส่งเสริม *ี*
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
โทร .0-4561-2939 ( สนง.) แฟกซ์ 0-4561-2939
หรือ ศูนย์ประสานงานโครงการเด็กกินอิ่ม เรายิ้มได้
โทร. 0-4561-7790 ( สนง.) แฟกซ์ 0-4561-7790


ที่มา : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ศรีสะเกษ


กลับเมนู