มหาดไทยใสสะอาด


หากผู้ใดพบเห็นว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยการปกครองท้องถิ่น
หรือจังหวัดใด ไม่ปฏิบัติตาม "นโยบายมหาดไทยใสสะอาด (Clean
Mahadthai)" ขอให้ e-mail แจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการประกวดราคานั้นๆ


มหาดไทยใสสะอาด-Clean Mahadthai
กระทรวงมหาดไทยเป็นของประชาชนชาวไทย มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ "ประเทศไทยใสสะอาด"
(Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น "มหาดไทยใสสะอาด"
(Clean Mahadthai)ได้รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ไม่แสวงหาผลประโยชน์และไม่ปฏิบัติโดยมิชอบป้องกันไม่ให้ผู้ใดกระทำการแสวงหาผลประโยชน์จาก
รัฐและประชาชนโดยไม่ชอบรวมตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนและประเทศชาติด้วย กระทรวงมหาดไทยตระหนักดีว่า การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยการสมยอมระหว่างผู้รับจ้าง หรือระหว่างข้าราชการ/พนักงานของรัฐกับผู้รับจ้าง
เป็นสาเหตุที่สำคัญสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการคอรัปชั่น ในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ
อีกทั้งยังทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐเป็นไปโดยไม่ประหยัด และสมประโยชน์อย่างแท้จริง
ซึ่งสร้างผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศชาติและสังคมไทยเป็นส่วนรวม ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดการทุจริต คอรัปชั่นในการบริหารการใช้งบ
ประมาณของรัฐได้มากที่สุดคือขั้นตอนของการหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามโครงการของรัฐ ลักษณะ
ของการทุจริตคอรัปชั่นในขั้นตอนนี้คือ การปฏิบัติหน้าที่ของภาคราชการที่ไม่โปร่งใส
การเลือกปฏิบัติของเจ้าที่ของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การสมยอมกันระหว่างผู้เสนอราคาขาย หรือรับจ้าง
หรือการกีดกันไม่ให้เกิดการเข้าแข่งขันโดยเสรีในการเสนอราคาขายหรือรับจ้างด้วยวิธีการต่าง ๆ
รวมทั้งการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อกำหนดลักษณะหรือแบบรายการของงาน คุณสมบัติของผู้ที่จะ
เข้าเสนอราคา ไปจนถึงการใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อกลั่นแกล้ง ขัดขวางมิให้คู่แข่งเข้าเสนอราคา


ขั้นตอนเผยแพร่ข่าวและการประกวดราคาหนังสือสั่งการและข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๔/ว ๕๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๔
เร่งรัดจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดราคาทางอินเตอร์เน็ต
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๔/ว ๓๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๔
เร่งรัดจังหวัดจัดทำ Home page ข่าวประกวดราคา
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๔/ว ๓๔๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
สั่งการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด
จัดตั้งศูนย์รวมข่าวประกวดราคาและประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดราคาทางอินเตอร์เน็ต
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๓๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๒
วางแนวทางการจัดตั้งศูนย์รวมข่าวประกวดราคา และหน้าที่ศูนย์รวมข่าวฯ
หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ ตผ ๐๐๐๑ / ว ๘๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
วางแนวทางการปิดประกาศประกวดราคาของศูนย์รวมข่าวฯ และการจัดให้มีสถานที่กลาง
ในการรับและเปิดซองประกวดราคา แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสารประกวดราคา
ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การสรุปข้อความประกาศประกวดราคาลงเผยแพร่ใน Home page
ให้ถือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๔๔