บอร์ดข่าวประกวดราคา

ประกาศ


ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดกลางและ ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินขนาดกลางและ ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดกลาง (แบบประปานครหลวง) และ ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ประเภทผิวดินขนาดกลาง บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบึงมะลูอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ราคากลางค่าก่อสร้าง คือ 1,800,000. บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
2. ขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านศรีสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ราคากลางค่าก่อสร้าง คือ 300,000. บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ทั้ง 2 โครงการนี้ ก่อสร้างตามแบบประปานครหลวง และ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างรวมทั้ง 2 โครงการคือ 2,100,000. บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,050,000.บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญาจ้างและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เชื่อถือ
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้
5. เงื่อนไขเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ E 1 / 2549 เป็นส่วนหนึ่งของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
กำหนดยื่นประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ถึง 30 ตุลาคม 2549 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอกันทรลักษ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 เวลา 10.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2549 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-1879-0408 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549   ที่มา:  อบต.บึงมะลูหมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ ต้องการทราบรายละเอียดติดต่อหน่วยงานข้างบน

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 © Copyright 2006 Sisaket.go.th All Right Reserved. Contact >> poc_ssk@yahoo.com