บอร์ดข่าวประกวดราคา

ประกาศ


ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็กโรงเรียนสิริขุนหาญ ขนาด 200 คน 8 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท.อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็กโรงเรียนสิริขุนหาญ ขนาด 200 คน 8 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) และอาคารส้วม ขนาด 10 ที่ (รหัส สน.ศท.10 ที่นั่ง) จำนวน 1 หลัง
โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดตามแบบแปลนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) กำหนดราคากลางเป็นเงิน 5,579,800.- บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 15 มิถุนายน 2550 เวลา 10.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,500 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2550 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4561-2541 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
   ที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ ต้องการทราบรายละเอียดติดต่อหน่วยงานข้างบน

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 © Copyright 2006 Sisaket.go.th All Right Reserved. Contact >> poc_ssk@yahoo.com