ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 9956 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) นายมนเทียร หลงชิน
     ( นายมนเทียร หลงชิน )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุพิชญา เทพกิจ
     ( นางสาวสุพิชญา เทพกิจ )
( ลงชื่อ ) นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์
     ( นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์ )
( ลงชื่อ ) นายปิยะทัศน์ เศรษฐจันทร์
     ( นายปิยะทัศน์ เศรษฐจันทร์ )
( ลงชื่อ ) นายสุรินทร์ ศรีอร่าม
     ( นายสุรินทร์ ศรีอร่าม )
( ลงชื่อ ) นางสาวจุฑาริณี แกล้วเกษตรกรณ์
     ( นางสาวจุฑาริณี แกล้วเกษตรกรณ์ )
( ลงชื่อ ) นายจิรศักดิ์ ศรีอร่าม
     ( นายจิรศักดิ์ ศรีอร่าม )
( ลงชื่อ ) นางสาวกรรนิการ์ สีสัน
     ( นางสาวกรรนิการ์ สีสัน )
( ลงชื่อ ) นางสาวพันธิพา เสนคราม
     ( นางสาวพันธิพา เสนคราม )
( ลงชื่อ ) นางประครอง ปราบจันดี
     ( นางประครอง ปราบจันดี )
( ลงชื่อ ) นายหนูเหลง ปราบจันดี
     ( นายหนูเหลง ปราบจันดี )
( ลงชื่อ ) นางสาวพรพรรณ ปราบจันดี
     ( นางสาวพรพรรณ ปราบจันดี )
( ลงชื่อ ) นายจักราชัย คำบาล
     ( นายจักราชัย คำบาล )
( ลงชื่อ ) นางสาววิยะดา ปราบจันดี
     ( นางสาววิยะดา ปราบจันดี )
( ลงชื่อ ) นายธไนศวรรย์ สังวาลย์
     ( นายธไนศวรรย์ สังวาลย์ )
( ลงชื่อ ) นพดล พิรอดรัตน์
     ( นพดล พิรอดรัตน์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวณฐอร มะลิหล
     ( นางสาวณฐอร มะลิหล )
( ลงชื่อ ) นางสาวทิยภา รุ่งธัญญากิจ
     ( นางสาวทิยภา รุ่งธัญญากิจ )
( ลงชื่อ ) นางสาวทิยภา รุี้่่่่่่งธัญญากิจ
     ( นางสาวทิยภา รุี้่่่่่่งธัญญากิจ )
( ลงชื่อ ) นายผดุงศักดิ์ ทองคำ
     ( นายผดุงศักดิ์ ทองคำ )
( ลงชื่อ ) นายธีระยุทธ อินหอม
     ( นายธีระยุทธ อินหอม )
( ลงชื่อ ) สายพิณ ภูตะมะ
     ( สายพิณ ภูตะมะ )
( ลงชื่อ ) นายกิตติศักดิ์ คำศรี
     ( นายกิตติศักดิ์ คำศรี )
( ลงชื่อ ) นายทัพราช คำศรี
     ( นายทัพราช คำศรี )
( ลงชื่อ ) นางสาวพิจิตรตรา จูมสิมมา
     ( นางสาวพิจิตรตรา จูมสิมมา )
( ลงชื่อ ) พัชราภรณ์ ไชยโคตร
     ( พัชราภรณ์ ไชยโคตร )
( ลงชื่อ ) รณฤทธิ์ คำศรี
     ( รณฤทธิ์ คำศรี )
( ลงชื่อ ) เกื้อกูล สังวัง
     ( เกื้อกูล สังวัง )
( ลงชื่อ ) รุ่งทิวา จูมสิมมา
     ( รุ่งทิวา จูมสิมมา )
( ลงชื่อ ) นายธงชาติ ลาวรรณ
     ( นายธงชาติ ลาวรรณ )
( ลงชื่อ ) นางสาวอุบลรัตน์ ศรีไชยา
     ( นางสาวอุบลรัตน์ ศรีไชยา )
( ลงชื่อ ) เรวัตร เพราะสำเนียง
     ( เรวัตร เพราะสำเนียง )
( ลงชื่อ ) อรอินท์ วิมล
     ( อรอินท์ วิมล )
( ลงชื่อ ) นาย ภูเบศ แทนนรินทร์
     ( นาย ภูเบศ แทนนรินทร์ )
( ลงชื่อ ) นาย ภูเบศ แทนนรินทร์
     ( นาย ภูเบศ แทนนรินทร์ )
( ลงชื่อ ) นายอุดร สุหา
     ( นายอุดร สุหา )
( ลงชื่อ ) นางสาวภิรมยา สุหา
     ( นางสาวภิรมยา สุหา )
( ลงชื่อ ) นางจันดา สุหา
     ( นางจันดา สุหา )
( ลงชื่อ ) นายเสาว์ สุหา
     ( นายเสาว์ สุหา )
( ลงชื่อ ) นายชุมพร สุหา
     ( นายชุมพร สุหา )
( ลงชื่อ ) นายภานุพงศ์ คลังใหญ่ และครอบครัว
     ( นายภานุพงศ์ คลังใหญ่ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางสาวเจนจิรา นาเพ็ง
     ( นางสาวเจนจิรา นาเพ็ง )
( ลงชื่อ ) นางสาวทัศนีย์ เฉลิมบุญ
     ( นางสาวทัศนีย์ เฉลิมบุญ )
( ลงชื่อ ) กนิฐา-กนกวรรณ โสวาปี
     ( กนิฐา-กนกวรรณ โสวาปี )
( ลงชื่อ ) นาย คงคา นามปัญญา
     ( นาย คงคา นามปัญญา )
( ลงชื่อ ) นิสิต แพทย์ ม.มหาสารคาม พิมพ์ดาว โสวาปี
     ( นิสิต แพทย์ ม.มหาสารคาม พิมพ์ดาว โสวาปี )
( ลงชื่อ ) บเด
     ( บเด )
( ลงชื่อ ) ดร.ประสิทธิพนธ์ โสวาปี
     ( ดร.ประสิทธิพนธ์ โสวาปี )
( ลงชื่อ ) รุ่งฤดี หลาวทอง
     ( รุ่งฤดี หลาวทอง )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุธาสินี รัตนพันธ์
     ( นางสาวสุธาสินี รัตนพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นายดนัย ลุนพันธ์
     ( นายดนัย ลุนพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางทาย ลุนพันธ์
     ( นางทาย ลุนพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นายโกสน ลุนพันธ์
     ( นายโกสน ลุนพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวอุไร ลุนพันธ์
     ( นางสาวอุไร ลุนพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวลำใย ลุนพันธ์
     ( นางสาวลำใย ลุนพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นายบดินทร์เดช แก้วสีเคน
     ( นายบดินทร์เดช แก้วสีเคน )
( ลงชื่อ ) นางวงเดือน หลงชิน
     ( นางวงเดือน หลงชิน )
( ลงชื่อ ) เด็กชาย มิณธดา หลงชิน
     ( เด็กชาย มิณธดา หลงชิน )
( ลงชื่อ ) เด็กชาย มิณธดา หลงชิน
     ( เด็กชาย มิณธดา หลงชิน )
( ลงชื่อ ) พนักงานบริษัท RGHI จำกัด
     ( พนักงานบริษัท RGHI จำกัด )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®