ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10013 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) ว่าที่ ร.ต. จันดี สอนเสาร์
     ( ว่าที่ ร.ต. จันดี สอนเสาร์ )
( ลงชื่อ ) รัชฎาภรณ์ ภูษาทอง
     ( รัชฎาภรณ์ ภูษาทอง )
( ลงชื่อ ) นายสิทธิศักดิ์ เสือแก้ว
     ( นายสิทธิศักดิ์ เสือแก้ว )
( ลงชื่อ ) ด.ช.ธนวัฒน์ ราชแสนเมือง
     ( ด.ช.ธนวัฒน์ ราชแสนเมือง )
( ลงชื่อ ) ด.ช.ชนะศักดิ์ ราชแสนเมือง
     ( ด.ช.ชนะศักดิ์ ราชแสนเมือง )
( ลงชื่อ ) นายไตรภพ ราชแสนเมือง
     ( นายไตรภพ ราชแสนเมือง )
( ลงชื่อ ) นางจันทจร ปากดี
     ( นางจันทจร ปากดี )
( ลงชื่อ ) นางสาวไอลดา ปากดี
     ( นางสาวไอลดา ปากดี )
( ลงชื่อ ) นายประทีป ศรีจานเหนือและครอบครัว
     ( นายประทีป ศรีจานเหนือและครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายจำลอง สุตาพันธ์ และครอบครัว
     ( นายจำลอง สุตาพันธ์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางโสรัตยา สุตาพันธ์ และครอบครัว
     ( นางโสรัตยา สุตาพันธ์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.ชาลิสา สุตาพันธ์
     ( ด.ญ.ชาลิสา สุตาพันธ์ )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.ฐานิต สุตาพันธ์
     ( ด.ญ.ฐานิต สุตาพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางวันเพ็ญ สุตาพันธ์
     ( นางวันเพ็ญ สุตาพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นายคำรบ สุตาพันธ์
     ( นายคำรบ สุตาพันธ์ )
( ลงชื่อ ) ธีรเมธ เดชหาญ
     ( ธีรเมธ เดชหาญ )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ. สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ. สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) นายจรูญ เสียงสนั่น
     ( นายจรูญ เสียงสนั่น )
( ลงชื่อ ) นายศิวะเมศร์ โพธิ์ชัย
     ( นายศิวะเมศร์ โพธิ์ชัย )
( ลงชื่อ ) Pornpan Kamsri
     ( Pornpan Kamsri )
( ลงชื่อ ) นางสาวดวงกมล มณีวงค์
     ( นางสาวดวงกมล มณีวงค์ )
( ลงชื่อ ) ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
     ( ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน )
( ลงชื่อ ) น.ส.สุภาวดี ขาวสะอาด
     ( น.ส.สุภาวดี ขาวสะอาด )
( ลงชื่อ ) นายธนนนัตถ์ เจริญวิมลนรกูล
     ( นายธนนนัตถ์ เจริญวิมลนรกูล )
( ลงชื่อ ) ด.ต.คมสัน โพธิวัฒน์
     ( ด.ต.คมสัน โพธิวัฒน์ )
( ลงชื่อ ) นางอุษณีย์ จูฑะศิลป์ และครอบครัว
     ( นางอุษณีย์ จูฑะศิลป์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายชินโชติ บัวภา
     ( นายชินโชติ บัวภา )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.กุลภัสสรณ์ บัวภา
     ( ด.ญ.กุลภัสสรณ์ บัวภา )
( ลงชื่อ ) ด.ช.ณัฐธพงษ์ บัวภา
     ( ด.ช.ณัฐธพงษ์ บัวภา )
( ลงชื่อ ) นางสุชารัตน์ บัวภา
     ( นางสุชารัตน์ บัวภา )
( ลงชื่อ ) ด.ต.กฤศณัฏฐ์ บัวภา
     ( ด.ต.กฤศณัฏฐ์ บัวภา )
( ลงชื่อ ) ด.ญ. กนกวรรณ คำแก้ว
     ( ด.ญ. กนกวรรณ คำแก้ว )
( ลงชื่อ ) นางสาวทัศนีย์ แสดงหาญ
     ( นางสาวทัศนีย์ แสดงหาญ )
( ลงชื่อ ) นายดิเรก ศรีนุเคราะห์
     ( นายดิเรก ศรีนุเคราะห์ )
( ลงชื่อ ) นางเพียร โพธิบุตร
     ( นางเพียร โพธิบุตร )
( ลงชื่อ ) นางสาวจุรีรัตน์ ศรีนุเคราะห์
     ( นางสาวจุรีรัตน์ ศรีนุเคราะห์ )
( ลงชื่อ ) (ลงชื่อ) ชุติมา เหล่าแค
     ( (ลงชื่อ) ชุติมา เหล่าแค )
( ลงชื่อ ) วิเชียร เขื่อนจันทร์
     ( วิเชียร เขื่อนจันทร์ )
( ลงชื่อ ) ด.ญพิมชนก รอบรู้
     ( ด.ญพิมชนก รอบรู้ )
( ลงชื่อ ) นายประเทือง ไชยโคตร
     ( นายประเทือง ไชยโคตร )
( ลงชื่อ ) นางสมควร ไชยโคตร
     ( นางสมควร ไชยโคตร )
( ลงชื่อ ) นายวิษณุ สมรัตน์
     ( นายวิษณุ สมรัตน์ )
( ลงชื่อ ) สิริกร พันธ์วิไล
     ( สิริกร พันธ์วิไล )
( ลงชื่อ ) นางจิติมา รัตนวรรณ
     ( นางจิติมา รัตนวรรณ )
( ลงชื่อ ) นายประวิทย์ รัตนวรรณ
     ( นายประวิทย์ รัตนวรรณ )
( ลงชื่อ ) นางสาวศิริพร ศรีเมือง
     ( นางสาวศิริพร ศรีเมือง )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยนิคม และครอบครัว
     ( เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยนิคม และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) สงกรานต์ วงค์สิน
     ( สงกรานต์ วงค์สิน )
( ลงชื่อ ) นางมาลิณี อาจสาลี
     ( นางมาลิณี อาจสาลี )
( ลงชื่อ ) สุเมธ เหมือนตา
     ( สุเมธ เหมือนตา )
( ลงชื่อ ) นายอุดมศักดิ์ ไชยสุวรรณ
     ( นายอุดมศักดิ์ ไชยสุวรรณ )
( ลงชื่อ ) นายบุญธรรม ทินนะภา
     ( นายบุญธรรม ทินนะภา )
( ลงชื่อ ) นายเสถียร หลงชิน
     ( นายเสถียร หลงชิน )
( ลงชื่อ ) คุณพ่อหนูจร หลงชิน
     ( คุณพ่อหนูจร หลงชิน )
( ลงชื่อ ) คุณแม่วงเดือน หลงชิน
     ( คุณแม่วงเดือน หลงชิน )
( ลงชื่อ ) นางสาวพรธิดา อานนท์
     ( นางสาวพรธิดา อานนท์ )
( ลงชื่อ ) เด็กชาย มิณธดา หลงชิน
     ( เด็กชาย มิณธดา หลงชิน )
( ลงชื่อ ) นายมนเทียร หลงชิน
     ( นายมนเทียร หลงชิน )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุพิชญา เทพกิจ
     ( นางสาวสุพิชญา เทพกิจ )
( ลงชื่อ ) นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์
     ( นางสาววันแม่ เศรษฐจันทร์ )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®