ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10673 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) นางสาวภัทรวดี ศรีลุน
     ( นางสาวภัทรวดี ศรีลุน )
( ลงชื่อ ) นายเจนณรงค์ ไชยเสนา
     ( นายเจนณรงค์ ไชยเสนา )
( ลงชื่อ ) ร.ต.อ.หญิงดวงใจ ศิริวุฒิ
     ( ร.ต.อ.หญิงดวงใจ ศิริวุฒิ )
( ลงชื่อ ) นายณัทศรัณย์ แสงรัตนพงษ์
     ( นายณัทศรัณย์ แสงรัตนพงษ์ )
( ลงชื่อ ) ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
     ( ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ )
( ลงชื่อ ) นายประดิษฐ แหวนวงษ์ และครอบครัว
     ( นายประดิษฐ แหวนวงษ์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายเกรียงไกร อภัยวงศ์
     ( นายเกรียงไกร อภัยวงศ์ )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวหลัเพชร
     ( ครอบครัวหลัเพชร )
( ลงชื่อ ) นางสาวพุทธชาติ หลักเพชร
     ( นางสาวพุทธชาติ หลักเพชร )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวเเขวงอินทร์
     ( ครอบครัวเเขวงอินทร์ )
( ลงชื่อ ) นางสาว อรทัย แขวงอินทร์
     ( นางสาว อรทัย แขวงอินทร์ )
( ลงชื่อ ) นายวิทยา เศียรปักษา
     ( นายวิทยา เศียรปักษา )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวขันคำ
     ( ครอบครัวขันคำ )
( ลงชื่อ ) นางสาวพิรญาณ์ ขันคำ
     ( นางสาวพิรญาณ์ ขันคำ )
( ลงชื่อ ) นายกฤชนนท์ จันทะรัง
     ( นายกฤชนนท์ จันทะรัง )
( ลงชื่อ ) นายดิสทัต นิตยสุทธิ และครอบครัว
     ( นายดิสทัต นิตยสุทธิ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางหทยารัตน์ จุรันชัย
     ( นางหทยารัตน์ จุรันชัย )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงวรนิษฐาฑ์ จุรันชัย
     ( เด็กหญิงวรนิษฐาฑ์ จุรันชัย )
( ลงชื่อ ) นายประพันธ์ จุรันชัย
     ( นายประพันธ์ จุรันชัย )
( ลงชื่อ ) นางสาวพิริยา โสมนัสกุล
     ( นางสาวพิริยา โสมนัสกุล )
( ลงชื่อ ) เด็กชายรัตนชัย แดงวงษ์
     ( เด็กชายรัตนชัย แดงวงษ์ )
( ลงชื่อ ) นางกิ่งดาว แดงวงษ์
     ( นางกิ่งดาว แดงวงษ์ )
( ลงชื่อ ) สุพิศ จันทเขต
     ( สุพิศ จันทเขต )
( ลงชื่อ ) ปรัวัติ สมัครประโคน
     ( ปรัวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์
     ( ฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ )
( ลงชื่อ ) นายสกชัย ผายพิมพ์
     ( นายสกชัย ผายพิมพ์ )
( ลงชื่อ ) อภิษฎา ไชยโคตร
     ( อภิษฎา ไชยโคตร )
( ลงชื่อ ) นายเรียง เพ็ชรรักษา
     ( นายเรียง เพ็ชรรักษา )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุภาภรณ์ สีสุมา
     ( นางสาวสุภาภรณ์ สีสุมา )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงนวมินทร์ พลทองมาก
     ( เด็กหญิงนวมินทร์ พลทองมาก )
( ลงชื่อ ) นางสาวปารีณา พลทองมาก
     ( นางสาวปารีณา พลทองมาก )
( ลงชื่อ ) นายวิชัย สีหาบุตร
     ( นายวิชัย สีหาบุตร )
( ลงชื่อ ) ด.ช.ชินวัฒน์ เดชกล้า
     ( ด.ช.ชินวัฒน์ เดชกล้า )
( ลงชื่อ ) อติพร เดชกล้า
     ( อติพร เดชกล้า )
( ลงชื่อ ) ศิริภรณ์ เดชกล้า
     ( ศิริภรณ์ เดชกล้า )
( ลงชื่อ ) นายสิทธิพร ศรีหวาด
     ( นายสิทธิพร ศรีหวาด )
( ลงชื่อ ) ธวัชชัย พิมโคตร
     ( ธวัชชัย พิมโคตร )
( ลงชื่อ ) วารี พิมโคตร
     ( วารี พิมโคตร )
( ลงชื่อ ) เจนจิรา พิมโคตร
     ( เจนจิรา พิมโคตร )
( ลงชื่อ ) นนธวัช พิมโคตร
     ( นนธวัช พิมโคตร )
( ลงชื่อ ) จงรัก อัมพุนันทน์
     ( จงรัก อัมพุนันทน์ )
( ลงชื่อ ) กาหลง ตันดี
     ( กาหลง ตันดี )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติประวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติประวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.นวมินทร์ พลทองมาก
     ( ด.ญ.นวมินทร์ พลทองมาก )
( ลงชื่อ ) นายปอง ปรือปรัก
     ( นายปอง ปรือปรัก )
( ลงชื่อ ) นิด MBA
     ( นิด MBA )
( ลงชื่อ ) นายสิทธิชัย หมั่นมี
     ( นายสิทธิชัย หมั่นมี )
( ลงชื่อ ) ด.ช.ธนพัต จันทวฤทธิ์
     ( ด.ช.ธนพัต จันทวฤทธิ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายปรมัตถ์ เรืองโรจน์
     ( เด็กชายปรมัตถ์ เรืองโรจน์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวปัทมา มีไหว
     ( นางสาวปัทมา มีไหว )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) นายณัฐภัทร หมั่นมี
     ( นายณัฐภัทร หมั่นมี )
( ลงชื่อ ) นายสิทธิชัย หมั่นมี
     ( นายสิทธิชัย หมั่นมี )
( ลงชื่อ ) ตระกูล ทุมบาล ทุกตน
     ( ตระกูล ทุมบาล ทุกตน )
( ลงชื่อ ) ตระกูล ดิลกลาภ ทุกคน
     ( ตระกูล ดิลกลาภ ทุกคน )
( ลงชื่อ ) ชูศักดื ดิลกลาภ
     ( ชูศักดื ดิลกลาภ )
( ลงชื่อ ) กมลชนก ดิลกลาภ
     ( กมลชนก ดิลกลาภ )
( ลงชื่อ ) อภืชัย ดืลกลาภ
     ( อภืชัย ดืลกลาภ )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®