ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 9771 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) นายสมศักดิ์-นางหนูพิศ เดชกันทา
     ( นายสมศักดิ์-นางหนูพิศ เดชกันทา )
( ลงชื่อ ) นาย ประดิษฐ์ วังกะชา
     ( นาย ประดิษฐ์ วังกะชา )
( ลงชื่อ ) นายรุ่งศักดิ์ เนียมจิตร
     ( นายรุ่งศักดิ์ เนียมจิตร )
( ลงชื่อ ) นิกร เฟื่องบุญ และครอบครัว
     ( นิกร เฟื่องบุญ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) จรรยา วจีสัตย์
     ( จรรยา วจีสัตย์ )
( ลงชื่อ ) ปาริชาติ วจีสัตย์
     ( ปาริชาติ วจีสัตย์ )
( ลงชื่อ ) นางสว่าง ชายหิน
     ( นางสว่าง ชายหิน )
( ลงชื่อ ) นางสาวพรรณงาม ชายหิน
     ( นางสาวพรรณงาม ชายหิน )
( ลงชื่อ ) นายสุชาติ จำปาทิพย์
     ( นายสุชาติ จำปาทิพย์ )
( ลงชื่อ ) นางพรพิมล จำปาทิพย์
     ( นางพรพิมล จำปาทิพย์ )
( ลงชื่อ ) นายวันชัย บุญสา
     ( นายวันชัย บุญสา )
( ลงชื่อ ) นางประไพวรรณ บุญสา
     ( นางประไพวรรณ บุญสา )
( ลงชื่อ ) นายอำนวย อินทะนิน
     ( นายอำนวย อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นางประทุม เดชชำนาญ
     ( นางประทุม เดชชำนาญ )
( ลงชื่อ ) นางรสริน อินทะนิน
     ( นางรสริน อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นายอำนาจ อินทะนิน
     ( นายอำนาจ อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวจันทร์ประเสริฐ
     ( ครอบครัวจันทร์ประเสริฐ )
( ลงชื่อ ) จ.ส.อ.ศานติชล เทศเพราะผล กรม ทพ,๒๓
     ( จ.ส.อ.ศานติชล เทศเพราะผล กรม ทพ,๒๓ )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวแสงเวียน
     ( ครอบครัวแสงเวียน )
( ลงชื่อ ) นายธวัชชัย ใจปินตาและครอบครัว
     ( นายธวัชชัย ใจปินตาและครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายคุณากร วรรณณา
     ( นายคุณากร วรรณณา )
( ลงชื่อ ) นายอดิสร สุมโนจิตราภรณ์ และครอบครัว
     ( นายอดิสร สุมโนจิตราภรณ์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายวุฒิพงษ์ จิรังดา
     ( นายวุฒิพงษ์ จิรังดา )
( ลงชื่อ ) นายคีตนันต์ นาจำปา
     ( นายคีตนันต์ นาจำปา )
( ลงชื่อ ) นายสง่า เสาโกมุท
     ( นายสง่า เสาโกมุท )
( ลงชื่อ ) นางนาฎยา สนณรงค์
     ( นางนาฎยา สนณรงค์ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายอัครชัย สนณรงค์
     ( เด็กชายอัครชัย สนณรงค์ )
( ลงชื่อ ) นายวิเชียร สนณรงค์
     ( นายวิเชียร สนณรงค์ )
( ลงชื่อ ) นายประกาศิต สนณรงค์
     ( นายประกาศิต สนณรงค์ )
( ลงชื่อ ) นายวาโย พิมพนิช
     ( นายวาโย พิมพนิช )
( ลงชื่อ ) นางสาวบารมี พิมพนิช
     ( นางสาวบารมี พิมพนิช )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงสิริยศ พิมพนิช
     ( เด็กหญิงสิริยศ พิมพนิช )
( ลงชื่อ ) นางนิติยา พิมพนิช
     ( นางนิติยา พิมพนิช )
( ลงชื่อ ) นางสมหมาย อินบำรุง
     ( นางสมหมาย อินบำรุง )
( ลงชื่อ ) นายมิตร อินบำรุง
     ( นายมิตร อินบำรุง )
( ลงชื่อ ) นางทะวาย เสาโกมุท
     ( นางทะวาย เสาโกมุท )
( ลงชื่อ ) นายอุดม เสาโกมุท
     ( นายอุดม เสาโกมุท )
( ลงชื่อ ) นายสำนอง กาชัย
     ( นายสำนอง กาชัย )
( ลงชื่อ ) นางพรทิพย์ เชื้อมีแรง
     ( นางพรทิพย์ เชื้อมีแรง )
( ลงชื่อ ) นายโอภาส ตันดี
     ( นายโอภาส ตันดี )
( ลงชื่อ ) นายวีระชัย สมพงษ์ นางกนกลดา สมพงษ์
     ( นายวีระชัย สมพงษ์ นางกนกลดา สมพงษ์ )
( ลงชื่อ ) ชัชวาล สังฆคราม
     ( ชัชวาล สังฆคราม )
( ลงชื่อ ) คำมวล สังฆคราม
     ( คำมวล สังฆคราม )
( ลงชื่อ ) วิชัย สังฆคราม
     ( วิชัย สังฆคราม )
( ลงชื่อ ) สมฤทัย สังฆคราม
     ( สมฤทัย สังฆคราม )
( ลงชื่อ ) นายไพศาล ศรมณี
     ( นายไพศาล ศรมณี )
( ลงชื่อ ) นางสาวสำราญ วงค์สิน
     ( นางสาวสำราญ วงค์สิน )
( ลงชื่อ ) นางพัฒน์ วงค์สิน
     ( นางพัฒน์ วงค์สิน )
( ลงชื่อ ) นายสงกรานต์ วงค์สิน
     ( นายสงกรานต์ วงค์สิน )
( ลงชื่อ ) พิเชษฐ แก้วหอม
     ( พิเชษฐ แก้วหอม )
( ลงชื่อ ) สุภาวดี พิมพ์รักษา
     ( สุภาวดี พิมพ์รักษา )
( ลงชื่อ ) นางสาวเลไลย ภักดี
     ( นางสาวเลไลย ภักดี )
( ลงชื่อ ) เด็กชายกฤษณพงศ์ มุยไธสง
     ( เด็กชายกฤษณพงศ์ มุยไธสง )
( ลงชื่อ ) นางสาวศิราพร เหลียวสูง
     ( นางสาวศิราพร เหลียวสูง )
( ลงชื่อ ) หัสนีย์ จรัสบุญไพศาล
     ( หัสนีย์ จรัสบุญไพศาล )
( ลงชื่อ ) นายวิสุทธิ์ จันทร์ศรี
     ( นายวิสุทธิ์ จันทร์ศรี )
( ลงชื่อ ) เด็กชายรัฐศาสตร์ เรืองไพศาล
     ( เด็กชายรัฐศาสตร์ เรืองไพศาล )
( ลงชื่อ ) วรภัทร ทรงทอง
     ( วรภัทร ทรงทอง )
( ลงชื่อ ) วชิราวิชญ์ คุณากรณเเจริญวัฒนทรัพย์
     ( วชิราวิชญ์ คุณากรณเเจริญวัฒนทรัพย์ )
( ลงชื่อ ) พิษณุ แสงส่อง
     ( พิษณุ แสงส่อง )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®