ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10723 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) มณฑิรา สุภเสถียร
     ( มณฑิรา สุภเสถียร )
( ลงชื่อ ) สมศักด์ ภาคเดช
     ( สมศักด์ ภาคเดช )
( ลงชื่อ ) ยืนยง โอพากุล
     ( ยืนยง โอพากุล )
( ลงชื่อ ) วิทยา ผิวผ่อง
     ( วิทยา ผิวผ่อง )
( ลงชื่อ ) ศุภชัย จิตผ่องใส
     ( ศุภชัย จิตผ่องใส )
( ลงชื่อ ) อิสระ ชาลีวร
     ( อิสระ ชาลีวร )
( ลงชื่อ ) ศิริรัตน์ เกลี้ยงซอปาน
     ( ศิริรัตน์ เกลี้ยงซอปาน )
( ลงชื่อ ) วุฒิชัย ศรีชัย
     ( วุฒิชัย ศรีชัย )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิง จิราพร. ธรรรมนิสนธิ์
     ( เด็กหญิง จิราพร. ธรรรมนิสนธิ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวรัชนี. พิมนา
     ( นางสาวรัชนี. พิมนา )
( ลงชื่อ ) นาย จิระพงษ์-นายจรรยา จำนิล
     ( นาย จิระพงษ์-นายจรรยา จำนิล )
( ลงชื่อ ) นางสาว นงลักษ์ ยอดโพธิ์
     ( นางสาว นงลักษ์ ยอดโพธิ์ )
( ลงชื่อ ) นาย สมพร จำนิล
     ( นาย สมพร จำนิล )
( ลงชื่อ ) นายอภิสิทธิ์ กุลธวัชศิริและครอบครัว
     ( นายอภิสิทธิ์ กุลธวัชศิริและครอบครัว )
( ลงชื่อ ) รสสุคนธ์ ติละบาล และครอบครัว
     ( รสสุคนธ์ ติละบาล และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายชูศักดิ์ ดวงธนู และครอบครัว
     ( นายชูศักดิ์ ดวงธนู และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายสุรินทร์ ทองมนต์ และครอบครัว
     ( นายสุรินทร์ ทองมนต์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายเสมียน นารีสา และครอบครัว
     ( นายเสมียน นารีสา และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) สมชาย ปราดเปรียว
     ( สมชาย ปราดเปรียว )
( ลงชื่อ ) วิทยา ผิวผ่อง
     ( วิทยา ผิวผ่อง )
( ลงชื่อ ) สมัย ศรีประวงศ์
     ( สมัย ศรีประวงศ์ )
( ลงชื่อ ) มนู เทศดี
     ( มนู เทศดี )
( ลงชื่อ ) ทวีทรัพย์ เทศดี
     ( ทวีทรัพย์ เทศดี )
( ลงชื่อ ) ศศิธร เทศดี
     ( ศศิธร เทศดี )
( ลงชื่อ ) ลัดดาวัลย์ เทศดี
     ( ลัดดาวัลย์ เทศดี )
( ลงชื่อ ) แอนเดีย ก่ำเกี้ยง
     ( แอนเดีย ก่ำเกี้ยง )
( ลงชื่อ ) อุบล คมขำ
     ( อุบล คมขำ )
( ลงชื่อ ) ปริวัติ สมัครประโคน
     ( ปริวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) กฤษฎา วงษ์สุวรรณ
     ( กฤษฎา วงษ์สุวรรณ )
( ลงชื่อ ) ปริวัติ สมัครประโคน
     ( ปริวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) วารี. หลาวเพชร
     ( วารี. หลาวเพชร )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ. วมัครประโคน
     ( ปรีวัติ. วมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) สุมิตรา คำเพราะ
     ( สุมิตรา คำเพราะ )
( ลงชื่อ ) สวัสดิ์ สาริศา ดวงแก้ว
     ( สวัสดิ์ สาริศา ดวงแก้ว )
( ลงชื่อ ) สาริศา ทมาศเก้ง และครอบครัว
     ( สาริศา ทมาศเก้ง และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางสาวรจนา ศิรังศิลป์ และครอบครัว
     ( นางสาวรจนา ศิรังศิลป์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางจินดารัตน์ แก้วศิริ และครอบครัว
     ( นางจินดารัตน์ แก้วศิริ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.เขมจิรา ชนะสิทธิ์
     ( ด.ญ.เขมจิรา ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) ด.ช.กฤษฎิ์ธีธัชชาติ ชนะสิทธิ์
     ( ด.ช.กฤษฎิ์ธีธัชชาติ ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) นางปาณิสรา ชนะสิทธิ์
     ( นางปาณิสรา ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) นายยุคล ชนะสิทธิ์
     ( นายยุคล ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) สุมิตรา คำเพราะ
     ( สุมิตรา คำเพราะ )
( ลงชื่อ ) สาริศา ทมาศเก้ง และครอบครัว
     ( สาริศา ทมาศเก้ง และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นาย ศักดิ์ชัย วิลากุล
     ( นาย ศักดิ์ชัย วิลากุล )
( ลงชื่อ ) นายสมใจ นางปริชาติ คำอ่อน
     ( นายสมใจ นางปริชาติ คำอ่อน )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวตั้งเวชยันต์
     ( ครอบครัวตั้งเวชยันต์ )
( ลงชื่อ ) ด.ญ. ปานชีวา วงศรีเทพ นักเรียนโรงเรียนหอวัง
     ( ด.ญ. ปานชีวา วงศรีเทพ นักเรียนโรงเรียนหอวัง )
( ลงชื่อ ) นายสัญญา วงศ์บุญ
     ( นายสัญญา วงศ์บุญ )
( ลงชื่อ ) นายสัญญา วงศ์บุญ
     ( นายสัญญา วงศ์บุญ )
( ลงชื่อ ) นางสาวภัทรวดี ศรีลุน
     ( นางสาวภัทรวดี ศรีลุน )
( ลงชื่อ ) นายเจนณรงค์ ไชยเสนา
     ( นายเจนณรงค์ ไชยเสนา )
( ลงชื่อ ) ร.ต.อ.หญิงดวงใจ ศิริวุฒิ
     ( ร.ต.อ.หญิงดวงใจ ศิริวุฒิ )
( ลงชื่อ ) นายณัทศรัณย์ แสงรัตนพงษ์
     ( นายณัทศรัณย์ แสงรัตนพงษ์ )
( ลงชื่อ ) ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
     ( ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ )
( ลงชื่อ ) นายประดิษฐ แหวนวงษ์ และครอบครัว
     ( นายประดิษฐ แหวนวงษ์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายเกรียงไกร อภัยวงศ์
     ( นายเกรียงไกร อภัยวงศ์ )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวหลัเพชร
     ( ครอบครัวหลัเพชร )
( ลงชื่อ ) นางสาวพุทธชาติ หลักเพชร
     ( นางสาวพุทธชาติ หลักเพชร )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวเเขวงอินทร์
     ( ครอบครัวเเขวงอินทร์ )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®