ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10193 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) พรศิริ ศรีบุญเรือง
     ( พรศิริ ศรีบุญเรือง )
( ลงชื่อ ) นายวิสิทธิชัย มณีสาร
     ( นายวิสิทธิชัย มณีสาร )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงบงกชลักษณ์ แก่นนาคำ
     ( เด็กหญิงบงกชลักษณ์ แก่นนาคำ )
( ลงชื่อ ) นายกฤตผล แก่นนาคำ
     ( นายกฤตผล แก่นนาคำ )
( ลงชื่อ ) นางพวงทอง แก่นนาคำ
     ( นางพวงทอง แก่นนาคำ )
( ลงชื่อ ) นางสาวปรางทิพย์ หิรัญไพบูลย์
     ( นางสาวปรางทิพย์ หิรัญไพบูลย์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวปรางทิพย์ หิรัญไพบูลย์
     ( นางสาวปรางทิพย์ หิรัญไพบูลย์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวปรางทิพย์ หิรัญไพบูลย์
     ( นางสาวปรางทิพย์ หิรัญไพบูลย์ )
( ลงชื่อ ) นางดาลัด หิรัญไพบูลย์
     ( นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ. สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ. สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) พัชรี ไทยศิริ 0906178109
     ( พัชรี ไทยศิริ 0906178109 )
( ลงชื่อ ) สมบัติ ณัฐกฤตา กลิ่นศรีสุข
     ( สมบัติ ณัฐกฤตา กลิ่นศรีสุข )
( ลงชื่อ ) สุกัญญลักษณ์ พิบูลสังข์
     ( สุกัญญลักษณ์ พิบูลสังข์ )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวพิบูลสังข์
     ( ครอบครัวพิบูลสังข์ )
( ลงชื่อ ) เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธเธธเธฅเธŠเธ™เธดเธเธฒเธ™เธ•เนŒ เธ”เธงเธ™เนƒเธซเธเน‹
     ( เธ™เธฒเธ‡เธชเธฒเธงเธเธธเธฅเธŠเธ™เธดเธเธฒเธ™เธ•เนŒ เธ”เธงเธ™เนƒเธซเธเน‹ )
( ลงชื่อ ) พีรนัฐ สังข์เเก้ว
     ( พีรนัฐ สังข์เเก้ว )
( ลงชื่อ ) พีรนัฐ ลั
     ( พีรนัฐ ลั )
( ลงชื่อ ) สิลา ปุยสุวรรณ
     ( สิลา ปุยสุวรรณ )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ดต.รณยุทธ อ่อนหวาน
     ( ดต.รณยุทธ อ่อนหวาน )
( ลงชื่อ ) นายมงคล จันทร์ศิลา
     ( นายมงคล จันทร์ศิลา )
( ลงชื่อ ) นายอำนาจ ไชยชาติ
     ( นายอำนาจ ไชยชาติ )
( ลงชื่อ ) นายกรกฏ หลาวทอง
     ( นายกรกฏ หลาวทอง )
( ลงชื่อ ) ครอบครัว ฤทธิ์เดช
     ( ครอบครัว ฤทธิ์เดช )
( ลงชื่อ ) ครอบครัว อ่อนหวาน
     ( ครอบครัว อ่อนหวาน )
( ลงชื่อ ) นางพิจิตรา อ่อนหวาน
     ( นางพิจิตรา อ่อนหวาน )
( ลงชื่อ ) นายธีระวัฒน์ สาลีวงศ์
     ( นายธีระวัฒน์ สาลีวงศ์ )
( ลงชื่อ ) นายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์
     ( นายชิษณุพงศ์ รตนะกมลเศรษฐ์ )
( ลงชื่อ ) นางสุภาพร รตนะกมลเศรษฐ์
     ( นางสุภาพร รตนะกมลเศรษฐ์ )
( ลงชื่อ ) นางสุภาพร รตนะ
     ( นางสุภาพร รตนะ )
( ลงชื่อ ) ด.ช.ณัฐชานนท์ รตนะกมลเศรษฐ์
     ( ด.ช.ณัฐชานนท์ รตนะกมลเศรษฐ์ )
( ลงชื่อ ) sirigan tana
     ( sirigan tana )
( ลงชื่อ ) นางสาวศรัญญา ปิ่นทอง
     ( นางสาวศรัญญา ปิ่นทอง )
( ลงชื่อ ) อธิภูมิ วิจบ
     ( อธิภูมิ วิจบ )
( ลงชื่อ ) กมลลักษณ์
     ( กมลลักษณ์ )
( ลงชื่อ ) นายอำนาจ อินทะนิน
     ( นายอำนาจ อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) Phra Sanit Chandasilo
     ( Phra Sanit Chandasilo )
( ลงชื่อ ) เธ™เธฒเธข เธžเธ‡เธฉเนŒเธชเธดเธ—เธ˜เธดเนŒ เธงเธ‡เธฉเนŒเนเธ—เน‰
     ( เธ™เธฒเธข เธžเธ‡เธฉเนŒเธชเธดเธ—เธ˜เธดเนŒ เธงเธ‡เธฉเนŒเนเธ—เน‰ )
( ลงชื่อ ) นางรสริน อินทะนิน
     ( นางรสริน อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นางสาวกนกรส อินทะนิน
     ( นางสาวกนกรส อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นายอำนาจ อินทะนิน
     ( นายอำนาจ อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นางสาวรัชนี คงทน
     ( นางสาวรัชนี คงทน )
( ลงชื่อ ) วรธรากร เย็นรจนา
     ( วรธรากร เย็นรจนา )
( ลงชื่อ ) ด.ช.สุรภัร์ เกษบุรมย์
     ( ด.ช.สุรภัร์ เกษบุรมย์ )
( ลงชื่อ ) สุชาติ
     ( สุชาติ )
( ลงชื่อ ) ทิพวัลย์ สาระคาญ
     ( ทิพวัลย์ สาระคาญ )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ดญ.กมลลักษณ์ บัวนิล
     ( ดญ.กมลลักษณ์ บัวนิล )
( ลงชื่อ ) ดญ.เยาวลักษณ์ บัวนิล
     ( ดญ.เยาวลักษณ์ บัวนิล )
( ลงชื่อ ) ดญ.ธัญลักษณ์ บัวนิล
     ( ดญ.ธัญลักษณ์ บัวนิล )
( ลงชื่อ ) นางกานดาทิพย์ บัวนิล
     ( นางกานดาทิพย์ บัวนิล )
( ลงชื่อ ) นายกฤตภัค บัวนิล
     ( นายกฤตภัค บัวนิล )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ. สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ. สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโรคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโรคน )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโรคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโรคน )
( ลงชื่อ ) นายอำนาจ อินทะนิน
     ( นายอำนาจ อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นายอำนาจ อินทะนิน
     ( นายอำนาจ อินทะนิน )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®