ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10108 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) จ.ส.ตอุทัย บุญประชม
     ( จ.ส.ตอุทัย บุญประชม )
( ลงชื่อ ) นางสังเวียน บุญประชม
     ( นางสังเวียน บุญประชม )
( ลงชื่อ ) นายพจน์ณรงค์ เผือกประดิษฐ์
     ( นายพจน์ณรงค์ เผือกประดิษฐ์ )
( ลงชื่อ ) นางเสาวลักษณ์ เผือกประดิษฐ
     ( นางเสาวลักษณ์ เผือกประดิษฐ )
( ลงชื่อ ) นายศักดิ์นิรันดร์ ป้องกัน
     ( นายศักดิ์นิรันดร์ ป้องกัน )
( ลงชื่อ ) นางสาวศิริพร งอมสงัด
     ( นางสาวศิริพร งอมสงัด )
( ลงชื่อ ) นายไมตรี สายทอง
     ( นายไมตรี สายทอง )
( ลงชื่อ ) นายประยงค์ ขันธ์วิทยาเขต
     ( นายประยงค์ ขันธ์วิทยาเขต )
( ลงชื่อ ) นางบุญยัง หงษ์ทอง
     ( นางบุญยัง หงษ์ทอง )
( ลงชื่อ ) นายจำรัส หงษ์ทอง
     ( นายจำรัส หงษ์ทอง )
( ลงชื่อ ) นางสาวศิริพร หงษ์ทอง
     ( นางสาวศิริพร หงษ์ทอง )
( ลงชื่อ ) นางสาวจิราภรณ์ หงษ์ทอง
     ( นางสาวจิราภรณ์ หงษ์ทอง )
( ลงชื่อ ) นายนิคม เกษาพันธ์
     ( นายนิคม เกษาพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางมาลิณี อาจสาลี
     ( นางมาลิณี อาจสาลี )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
     ( ขอพระองค์ทรงพระเจริญ )
( ลงชื่อ ) สรินยา พันกลัดสมบูรณ์
     ( สรินยา พันกลัดสมบูรณ์ )
( ลงชื่อ ) สรินยา พันกลัดสมบูรณ์
     ( สรินยา พันกลัดสมบูรณ์ )
( ลงชื่อ ) สรินยา พันกลัดสมบูรณ์
     ( สรินยา พันกลัดสมบูรณ์ )
( ลงชื่อ ) สรินยา พันกลัดสมบูรณ์
     ( สรินยา พันกลัดสมบูรณ์ )
( ลงชื่อ ) สรินยา พันกลัดสมบูรณ์
     ( สรินยา พันกลัดสมบูรณ์ )
( ลงชื่อ ) สรินยา พันกลัดสมบูรณ์
     ( สรินยา พันกลัดสมบูรณ์ )
( ลงชื่อ ) นายสมพงษ์ บุญเส็ง
     ( นายสมพงษ์ บุญเส็ง )
( ลงชื่อ ) นทีธร คงชื่นจิตต์
     ( นทีธร คงชื่นจิตต์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุพิชญา นุ่มเหนียว
     ( นางสาวสุพิชญา นุ่มเหนียว )
( ลงชื่อ ) นายปรีชา บุญเงิน
     ( นายปรีชา บุญเงิน )
( ลงชื่อ ) นายคชาพัฒน์ บุญเงิน
     ( นายคชาพัฒน์ บุญเงิน )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงสุธิมา สำเนา
     ( เด็กหญิงสุธิมา สำเนา )
( ลงชื่อ ) นางสำลี สำเนา
     ( นางสำลี สำเนา )
( ลงชื่อ ) นางเอื้องฟ้า สำเนา
     ( นางเอื้องฟ้า สำเนา )
( ลงชื่อ ) นายบูรภา สำเนา
     ( นายบูรภา สำเนา )
( ลงชื่อ ) นายเนื่อง สำเนา
     ( นายเนื่อง สำเนา )
( ลงชื่อ ) เด็กชายสุริยา ภูกองเมฆ
     ( เด็กชายสุริยา ภูกองเมฆ )
( ลงชื่อ ) บ้านกกบกสูง อรัตนบุรี จสุรินทร์
     ( บ้านกกบกสูง อรัตนบุรี จสุรินทร์ )
( ลงชื่อ ) บ้านกกบกสูง อรัตนบุรี จสุรินร์
     ( บ้านกกบกสูง อรัตนบุรี จสุรินร์ )
( ลงชื่อ ) โรงเรียนบ้านสร้างบก อรัตนบุรี จสุรินทร์
     ( โรงเรียนบ้านสร้างบก อรัตนบุรี จสุรินทร์ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายวิทวัฒน์ พัตรสิงห์
     ( เด็กชายวิทวัฒน์ พัตรสิงห์ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายอานนท์ เสนาภักดิ์
     ( เด็กชายอานนท์ เสนาภักดิ์ )
( ลงชื่อ ) Mr.Viravit Anyamaneekul
     ( Mr.Viravit Anyamaneekul )
( ลงชื่อ ) นาย วิวัฒน์ พันธ์ภักดี
     ( นาย วิวัฒน์ พันธ์ภักดี )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงนิสา พรมกัญญา
     ( เด็กหญิงนิสา พรมกัญญา )
( ลงชื่อ ) นางสาวกนกวรรณ ร่วมเกษ
     ( นางสาวกนกวรรณ ร่วมเกษ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายสุริยา ยศธะแสน
     ( เด็กชายสุริยา ยศธะแสน )
( ลงชื่อ ) นางสาวอรชร องอาจ
     ( นางสาวอรชร องอาจ )
( ลงชื่อ ) สวิก กรอบมุข
     ( สวิก กรอบมุข )
( ลงชื่อ ) นางสาวเกตน์นิภา คำเสียง
     ( นางสาวเกตน์นิภา คำเสียง )
( ลงชื่อ ) นายเจนณรงค์ ไชยเสนา
     ( นายเจนณรงค์ ไชยเสนา )
( ลงชื่อ ) นางดวงเดือน จินาวัลย์
     ( นางดวงเดือน จินาวัลย์ )
( ลงชื่อ ) นายพงศ์นภา ทองปัญญา
     ( นายพงศ์นภา ทองปัญญา )
( ลงชื่อ ) นางสาวปิยพร พรหมทา
     ( นางสาวปิยพร พรหมทา )
( ลงชื่อ ) วุฒิชัย สุวรรณที
     ( วุฒิชัย สุวรรณที )
( ลงชื่อ ) นา
     ( นา )
( ลงชื่อ ) ภัสรา เพชรอินทร์
     ( ภัสรา เพชรอินทร์ )
( ลงชื่อ ) วนิดา รวมจิตต์
     ( วนิดา รวมจิตต์ )
( ลงชื่อ ) สยาม ไชยเสนา
     ( สยาม ไชยเสนา )
( ลงชื่อ ) สยาม ไชยเสนา
     ( สยาม ไชยเสนา )
( ลงชื่อ ) บัติ หล้า
     ( บัติ หล้า )
( ลงชื่อ ) สมบัติ กลิ่นศรีสุ ไทยศิริ
     ( สมบัติ กลิ่นศรีสุ ไทยศิริ )
( ลงชื่อ ) นางสาวณัฐฤตา ไทยศิริ
     ( นางสาวณัฐฤตา ไทยศิริ )
( ลงชื่อ ) นายเจษฎา วงศ์ยะลา พร้อมครอบครัว
     ( นายเจษฎา วงศ์ยะลา พร้อมครอบครัว )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®