ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10775 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) นายวิหารชัย สว่างสุข
     ( นายวิหารชัย สว่างสุข )
( ลงชื่อ ) ร.ต.ต.จามรมาน สุขเกษม
     ( ร.ต.ต.จามรมาน สุขเกษม )
( ลงชื่อ ) นายสังคม สามสี
     ( นายสังคม สามสี )
( ลงชื่อ ) นายพันธ์ศักดิ์ กฤษฎารักษ์
     ( นายพันธ์ศักดิ์ กฤษฎารักษ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวธัชชา นามนนท์
     ( นางสาวธัชชา นามนนท์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวณัฏฐณิชา ประสานศรี
     ( นางสาวณัฏฐณิชา ประสานศรี )
( ลงชื่อ ) นางนิภาพร กาละพัฒน์
     ( นางนิภาพร กาละพัฒน์ )
( ลงชื่อ ) นางพูนทรัพย์ แสงงาม และครอบครัว
     ( นางพูนทรัพย์ แสงงาม และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) พ่อแสง คำเหลี่ยม พร้อมครอบครัว
     ( พ่อแสง คำเหลี่ยม พร้อมครอบครัว )
( ลงชื่อ ) พ่อเมย บังเอิญ และครอบครัว
     ( พ่อเมย บังเอิญ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวคำเหลี่ยม
     ( ครอบครัวคำเหลี่ยม )
( ลงชื่อ ) ชัยพร โพธิ์ชื่น
     ( ชัยพร โพธิ์ชื่น )
( ลงชื่อ ) นางสาวตติยา ภักดี
     ( นางสาวตติยา ภักดี )
( ลงชื่อ ) นา
     ( นา )
( ลงชื่อ ) นางสาวยุรี ลำยงหอม
     ( นางสาวยุรี ลำยงหอม )
( ลงชื่อ ) สวัสดิ์ สาริศา ดวงแก้ว
     ( สวัสดิ์ สาริศา ดวงแก้ว )
( ลงชื่อ ) ก้องกิดากร เหมะธลิน
     ( ก้องกิดากร เหมะธลิน )
( ลงชื่อ ) ก้องกิดากร เหมะธลิน
     ( ก้องกิดากร เหมะธลิน )
( ลงชื่อ ) วรลักษณ์ ลาลุน และครอบครัว
     ( วรลักษณ์ ลาลุน และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางสาวจิราภรณ์ รัตนสิงห์
     ( นางสาวจิราภรณ์ รัตนสิงห์ )
( ลงชื่อ ) พันเอกจีระศักดิ์ รัตนสิงห์ และครอบครัว
     ( พันเอกจีระศักดิ์ รัตนสิงห์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) พ.อ.จีระศักดิ์ รัตนสิงห์ และครอบครัว
     ( พ.อ.จีระศักดิ์ รัตนสิงห์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวตั้งเวชยันต์
     ( ครอบครัวตั้งเวชยันต์ )
( ลงชื่อ ) นางแสงจันทร์ ผุสิงห์ และครอบครัว
     ( นางแสงจันทร์ ผุสิงห์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) สุเพียร สัมมะดี
     ( สุเพียร สัมมะดี )
( ลงชื่อ ) CXZ
     ( CXZ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงนัจนันท์ ผิวดี
     ( เด็กหญิงนัจนันท์ ผิวดี )
( ลงชื่อ ) นายนันทวัฒน์ ผิวดี
     ( นายนันทวัฒน์ ผิวดี )
( ลงชื่อ ) นางสุนันทา ผิวดี
     ( นางสุนันทา ผิวดี )
( ลงชื่อ ) นายวัฒนานคร ผิวดี
     ( นายวัฒนานคร ผิวดี )
( ลงชื่อ ) นายพิทักษ์ ห้วยจันทร์
     ( นายพิทักษ์ ห้วยจันทร์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงสรัญญา มัครมย์
     ( เด็กหญิงสรัญญา มัครมย์ )
( ลงชื่อ ) นายวรศักดิ์ ศรีโสดา
     ( นายวรศักดิ์ ศรีโสดา )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงรุ่งระวี ศรีโสดา
     ( เด็กหญิงรุ่งระวี ศรีโสดา )
( ลงชื่อ ) นางกาญจนา สายบุปผา
     ( นางกาญจนา สายบุปผา )
( ลงชื่อ ) นายสุรพล นาคพันธ์
     ( นายสุรพล นาคพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นายบุญหลาย มะเค็ง
     ( นายบุญหลาย มะเค็ง )
( ลงชื่อ ) นายพรพณา ผาสุข
     ( นายพรพณา ผาสุข )
( ลงชื่อ ) นายอุทัย ศรีกุล
     ( นายอุทัย ศรีกุล )
( ลงชื่อ ) นางสาวพิมพ์ใจ สุนันต๊ะ
     ( นางสาวพิมพ์ใจ สุนันต๊ะ )
( ลงชื่อ ) นายชลอ รินรัมย์
     ( นายชลอ รินรัมย์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงเบญญาภา ทองกาศรี
     ( เด็กหญิงเบญญาภา ทองกาศรี )
( ลงชื่อ ) นางสาวกนกลดา จวนเกาะ
     ( นางสาวกนกลดา จวนเกาะ )
( ลงชื่อ ) นายจิรศักดิ์ ทองกาศรี
     ( นายจิรศักดิ์ ทองกาศรี )
( ลงชื่อ ) นางธัญรส ทองกาศรี
     ( นางธัญรส ทองกาศรี )
( ลงชื่อ ) นายสมศักดิ์ จวนเกาะ
     ( นายสมศักดิ์ จวนเกาะ )
( ลงชื่อ ) นางน้อม จวนเกาะ
     ( นางน้อม จวนเกาะ )
( ลงชื่อ ) นายบรรณกร มณีนิล
     ( นายบรรณกร มณีนิล )
( ลงชื่อ ) นางเฉวียน มณีนิล
     ( นางเฉวียน มณีนิล )
( ลงชื่อ ) นายธรรมนูญ สุภเสถียร
     ( นายธรรมนูญ สุภเสถียร )
( ลงชื่อ ) นายวราวุฒิ สุภเสถียร
     ( นายวราวุฒิ สุภเสถียร )
( ลงชื่อ ) นายสมบูรณ์ สุภเสถียร
     ( นายสมบูรณ์ สุภเสถียร )
( ลงชื่อ ) มณฑิรา สุภเสถียร
     ( มณฑิรา สุภเสถียร )
( ลงชื่อ ) สมศักด์ ภาคเดช
     ( สมศักด์ ภาคเดช )
( ลงชื่อ ) ยืนยง โอพากุล
     ( ยืนยง โอพากุล )
( ลงชื่อ ) วิทยา ผิวผ่อง
     ( วิทยา ผิวผ่อง )
( ลงชื่อ ) ศุภชัย จิตผ่องใส
     ( ศุภชัย จิตผ่องใส )
( ลงชื่อ ) อิสระ ชาลีวร
     ( อิสระ ชาลีวร )
( ลงชื่อ ) ศิริรัตน์ เกลี้ยงซอปาน
     ( ศิริรัตน์ เกลี้ยงซอปาน )
( ลงชื่อ ) วุฒิชัย ศรีชัย
     ( วุฒิชัย ศรีชัย )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®