ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10646 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) อภิษฎา ไชยโคตร
     ( อภิษฎา ไชยโคตร )
( ลงชื่อ ) นายเรียง เพ็ชรรักษา
     ( นายเรียง เพ็ชรรักษา )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุภาภรณ์ สีสุมา
     ( นางสาวสุภาภรณ์ สีสุมา )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงนวมินทร์ พลทองมาก
     ( เด็กหญิงนวมินทร์ พลทองมาก )
( ลงชื่อ ) นางสาวปารีณา พลทองมาก
     ( นางสาวปารีณา พลทองมาก )
( ลงชื่อ ) นายวิชัย สีหาบุตร
     ( นายวิชัย สีหาบุตร )
( ลงชื่อ ) ด.ช.ชินวัฒน์ เดชกล้า
     ( ด.ช.ชินวัฒน์ เดชกล้า )
( ลงชื่อ ) อติพร เดชกล้า
     ( อติพร เดชกล้า )
( ลงชื่อ ) ศิริภรณ์ เดชกล้า
     ( ศิริภรณ์ เดชกล้า )
( ลงชื่อ ) นายสิทธิพร ศรีหวาด
     ( นายสิทธิพร ศรีหวาด )
( ลงชื่อ ) ธวัชชัย พิมโคตร
     ( ธวัชชัย พิมโคตร )
( ลงชื่อ ) วารี พิมโคตร
     ( วารี พิมโคตร )
( ลงชื่อ ) เจนจิรา พิมโคตร
     ( เจนจิรา พิมโคตร )
( ลงชื่อ ) นนธวัช พิมโคตร
     ( นนธวัช พิมโคตร )
( ลงชื่อ ) จงรัก อัมพุนันทน์
     ( จงรัก อัมพุนันทน์ )
( ลงชื่อ ) กาหลง ตันดี
     ( กาหลง ตันดี )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติประวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติประวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.นวมินทร์ พลทองมาก
     ( ด.ญ.นวมินทร์ พลทองมาก )
( ลงชื่อ ) นายปอง ปรือปรัก
     ( นายปอง ปรือปรัก )
( ลงชื่อ ) นิด MBA
     ( นิด MBA )
( ลงชื่อ ) นายสิทธิชัย หมั่นมี
     ( นายสิทธิชัย หมั่นมี )
( ลงชื่อ ) ด.ช.ธนพัต จันทวฤทธิ์
     ( ด.ช.ธนพัต จันทวฤทธิ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายปรมัตถ์ เรืองโรจน์
     ( เด็กชายปรมัตถ์ เรืองโรจน์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวปัทมา มีไหว
     ( นางสาวปัทมา มีไหว )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) นายณัฐภัทร หมั่นมี
     ( นายณัฐภัทร หมั่นมี )
( ลงชื่อ ) นายสิทธิชัย หมั่นมี
     ( นายสิทธิชัย หมั่นมี )
( ลงชื่อ ) ตระกูล ทุมบาล ทุกตน
     ( ตระกูล ทุมบาล ทุกตน )
( ลงชื่อ ) ตระกูล ดิลกลาภ ทุกคน
     ( ตระกูล ดิลกลาภ ทุกคน )
( ลงชื่อ ) ชูศักดื ดิลกลาภ
     ( ชูศักดื ดิลกลาภ )
( ลงชื่อ ) กมลชนก ดิลกลาภ
     ( กมลชนก ดิลกลาภ )
( ลงชื่อ ) อภืชัย ดืลกลาภ
     ( อภืชัย ดืลกลาภ )
( ลงชื่อ ) ดต ชูเดช ดืลกลาภ
     ( ดต ชูเดช ดืลกลาภ )
( ลงชื่อ ) ดต ช
     ( ดต ช )
( ลงชื่อ ) ดต ช
     ( ดต ช )
( ลงชื่อ ) ดต ช
     ( ดต ช )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวเถาว์แดง
     ( ครอบครัวเถาว์แดง )
( ลงชื่อ ) นายชัยทัต เถาว์แดง
     ( นายชัยทัต เถาว์แดง )
( ลงชื่อ ) นายภาณุวัฒน์ อินทา
     ( นายภาณุวัฒน์ อินทา )
( ลงชื่อ ) นายโท นามโคตร
     ( นายโท นามโคตร )
( ลงชื่อ ) นางทองมี นามโคตร
     ( นางทองมี นามโคตร )
( ลงชื่อ ) นางสาวแพรวไพลิน นามโคตร
     ( นางสาวแพรวไพลิน นามโคตร )
( ลงชื่อ ) นพดล พิรอดรัตน์
     ( นพดล พิรอดรัตน์ )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวสุทโท
     ( ครอบครัวสุทโท )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวบุตราช
     ( ครอบครัวบุตราช )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงพอฤทัย โสมสุพันธ์
     ( เด็กหญิงพอฤทัย โสมสุพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นายสุจินดา แปลงไทยสง
     ( นายสุจินดา แปลงไทยสง )
( ลงชื่อ ) นางสาวเบญจวรรณ แปลงไทยสง
     ( นางสาวเบญจวรรณ แปลงไทยสง )
( ลงชื่อ ) นางสาวอรพรรณ แปลงไทยสง
     ( นางสาวอรพรรณ แปลงไทยสง )
( ลงชื่อ ) นาง สาว แปลงไทยสง
     ( นาง สาว แปลงไทยสง )
( ลงชื่อ ) นายจันดี แปลงไทยสง
     ( นายจันดี แปลงไทยสง )
( ลงชื่อ ) ด.ญ ตรีชญานันท์ อรรถสาร
     ( ด.ญ ตรีชญานันท์ อรรถสาร )
( ลงชื่อ ) นายวสันต์ อรรถสาร
     ( นายวสันต์ อรรถสาร )
( ลงชื่อ ) นางสาวมยุรี แปลงไทยสง
     ( นางสาวมยุรี แปลงไทยสง )
( ลงชื่อ ) ส.อ.สมหมาย นวลสาร และ น.ส.พุทธรักษา ศิริวงค์
     ( ส.อ.สมหมาย นวลสาร และ น.ส.พุทธรักษา ศิริวงค์ )
( ลงชื่อ ) ส.อ.สมหมาย นวลสาร ตระกูล นวลสาร
     ( ส.อ.สมหมาย นวลสาร ตระกูล นวลสาร )
( ลงชื่อ ) นายมอม นวลสาร และสกุลนวลสาร
     ( นายมอม นวลสาร และสกุลนวลสาร )
( ลงชื่อ ) นางประไพ นวลสาร
     ( นางประไพ นวลสาร )
( ลงชื่อ ) นายมี นวลสาร
     ( นายมี นวลสาร )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®