ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10320 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) นายมานพ วรรณทวี
     ( นายมานพ วรรณทวี )
( ลงชื่อ ) น.ส.ศิริลักษณ์ วรรณทวี
     ( น.ส.ศิริลักษณ์ วรรณทวี )
( ลงชื่อ ) ศกุลตลา บรรเทา
     ( ศกุลตลา บรรเทา )
( ลงชื่อ ) ธนาพร สีดา
     ( ธนาพร สีดา )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ. สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ. สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) นางสุวรรณ อิ่มอ้วน
     ( นางสุวรรณ อิ่มอ้วน )
( ลงชื่อ ) นายบรรลือ อิ่มอ้วน
     ( นายบรรลือ อิ่มอ้วน )
( ลงชื่อ ) นางสาวลัดดาวรรณ อิ่มอ้วน
     ( นางสาวลัดดาวรรณ อิ่มอ้วน )
( ลงชื่อ ) นางปราณี แก้วพวง
     ( นางปราณี แก้วพวง )
( ลงชื่อ ) ร.ต.ต.อดุลยวัฒน์ แก้วพวง
     ( ร.ต.ต.อดุลยวัฒน์ แก้วพวง )
( ลงชื่อ ) นายเทอดเกียรติ แก้วพวง
     ( นายเทอดเกียรติ แก้วพวง )
( ลงชื่อ ) เด็กหณญิงพัชราภรณ์ จันทา
     ( เด็กหณญิงพัชราภรณ์ จันทา )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงพัชราภรณ์ จั
     ( เด็กหญิงพัชราภรณ์ จั )
( ลงชื่อ ) นางสาวมณี สะอาด และ ครอบครัว
     ( นางสาวมณี สะอาด และ ครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายบุญลือ สะอาด และ ครอบครัว
     ( นายบุญลือ สะอาด และ ครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายดำเนิน มนทอง และ ครอบครัว
     ( นายดำเนิน มนทอง และ ครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายบุญเลิศ ดวงมณี และ ครอบครัว
     ( นายบุญเลิศ ดวงมณี และ ครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางสอาดโฉม มนต์ทอง และ ครอบครัว
     ( นางสอาดโฉม มนต์ทอง และ ครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุภาภรณ์ มนต์ทอง และ ครอบครัว
     ( นางสาวสุภาภรณ์ มนต์ทอง และ ครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายสุรินทร์ มนต์ทอง และ ครอบครัว
     ( นายสุรินทร์ มนต์ทอง และ ครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางสาวพรพิมล มนต์ทอง และ ครอบครัว
     ( นางสาวพรพิมล มนต์ทอง และ ครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางสาวทองสา แก่นแก้ว
     ( นางสาวทองสา แก่นแก้ว )
( ลงชื่อ ) นายชาตรี จันทา
     ( นายชาตรี จันทา )
( ลงชื่อ ) อรปรียา ภูทอง
     ( อรปรียา ภูทอง )
( ลงชื่อ ) อรปรียา ภูทอง
     ( อรปรียา ภูทอง )
( ลงชื่อ ) ผ่องศรี บุญอุ้ม
     ( ผ่องศรี บุญอุ้ม )
( ลงชื่อ ) วิชยาภรณ์ ยืนยิ่ง
     ( วิชยาภรณ์ ยืนยิ่ง )
( ลงชื่อ ) สยามรัตน์ ยืนยิ่ง
     ( สยามรัตน์ ยืนยิ่ง )
( ลงชื่อ ) ทัศนียา ยืนยิ่ง
     ( ทัศนียา ยืนยิ่ง )
( ลงชื่อ ) สิริลักษ์ วงค์เสน
     ( สิริลักษ์ วงค์เสน )
( ลงชื่อ ) สำลี ทองมั่น
     ( สำลี ทองมั่น )
( ลงชื่อ ) จามจุรี ทองมั่น
     ( จามจุรี ทองมั่น )
( ลงชื่อ ) จันทร์ตรี ทองมั่น
     ( จันทร์ตรี ทองมั่น )
( ลงชื่อ ) นายณัฐภัทร หมั่นมี
     ( นายณัฐภัทร หมั่นมี )
( ลงชื่อ ) นายณัฐภัทร หมั่นมี
     ( นายณัฐภัทร หมั่นมี )
( ลงชื่อ ) นายวิบูลย์ศักดิ์ สีหบุตร
     ( นายวิบูลย์ศักดิ์ สีหบุตร )
( ลงชื่อ ) นายจีระศักดิ์ หลาวทอง
     ( นายจีระศักดิ์ หลาวทอง )
( ลงชื่อ ) เด็กชายอดิเทพ ปริปุรณะ
     ( เด็กชายอดิเทพ ปริปุรณะ )
( ลงชื่อ ) ทรงพระเจริญ
     ( ทรงพระเจริญ )
( ลงชื่อ ) นางลาวัลย์ สำมะโย
     ( นางลาวัลย์ สำมะโย )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุกัญญา คง
     ( นางสาวสุกัญญา คง )
( ลงชื่อ ) เด็กชายเสกสรรค์ คงทน
     ( เด็กชายเสกสรรค์ คงทน )
( ลงชื่อ ) นายสมพร ระวังชนม์
     ( นายสมพร ระวังชนม์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวอินธิรา เกษีสังข์
     ( นางสาวอินธิรา เกษีสังข์ )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติปริยัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติปริยัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) นางสาวธิลากรณ์ พุ่มไม้
     ( นางสาวธิลากรณ์ พุ่มไม้ )
( ลงชื่อ ) นางสาวกนกอร เขียวสะอาด
     ( นางสาวกนกอร เขียวสะอาด )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงภารดีญาดา เขียวาสะอาด
     ( เด็กหญิงภารดีญาดา เขียวาสะอาด )
( ลงชื่อ ) นาย ว่องไววิทย์ พรมทอง
     ( นาย ว่องไววิทย์ พรมทอง )
( ลงชื่อ ) นาย อภิชาต พรมทอง
     ( นาย อภิชาต พรมทอง )
( ลงชื่อ ) เยาวเรศ เนียมขำ
     ( เยาวเรศ เนียมขำ )
( ลงชื่อ ) นาวาโทหญิงภคินี พงศ์สุวรรณ
     ( นาวาโทหญิงภคินี พงศ์สุวรรณ )
( ลงชื่อ ) ครีม
     ( ครีม )
( ลงชื่อ ) เด็กชายปรเมศวร์ เสาร์ชัย
     ( เด็กชายปรเมศวร์ เสาร์ชัย )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุภาวดี มงคลแก้ว
     ( นางสาวสุภาวดี มงคลแก้ว )
( ลงชื่อ ) นายจักรนะรินทร์ เสาร์ชัย
     ( นายจักรนะรินทร์ เสาร์ชัย )
( ลงชื่อ ) นางสาวอภิญญา ศรีสุข
     ( นางสาวอภิญญา ศรีสุข )
( ลงชื่อ ) ม.ญ.ไมตรี บริหาร
     ( ม.ญ.ไมตรี บริหาร )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงดาบัสวี มณีรัตน์
     ( เด็กหญิงดาบัสวี มณีรัตน์ )
( ลงชื่อ ) นางลอย คุณศรี
     ( นางลอย คุณศรี )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®