ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 9874 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครปรัโคน
     ( ปรีวัติ สมัครปรัโคน )
( ลงชื่อ ) นางสาวนิภา อินทนิล
     ( นางสาวนิภา อินทนิล )
( ลงชื่อ ) เด็กชายธนุพล ตัดพุดซา
     ( เด็กชายธนุพล ตัดพุดซา )
( ลงชื่อ ) นางสาวอัมพร สอิ้งทอง
     ( นางสาวอัมพร สอิ้งทอง )
( ลงชื่อ ) นางอำไพ ตัดพุดซา
     ( นางอำไพ ตัดพุดซา )
( ลงชื่อ ) นางเดือน สอิ้งทอง
     ( นางเดือน สอิ้งทอง )
( ลงชื่อ ) นายทองคำ สอิ้งทอง
     ( นายทองคำ สอิ้งทอง )
( ลงชื่อ ) นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง
     ( นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง )
( ลงชื่อ ) นายศิริพล เพ็งประภา และ นางสาวเขมาวดี พรหมสอน
     ( นายศิริพล เพ็งประภา และ นางสาวเขมาวดี พรหมสอน )
( ลงชื่อ ) ด.ณ. ณัฐณิชาอินทระ
     ( ด.ณ. ณัฐณิชาอินทระ )
( ลงชื่อ ) ด.ช. ชินาธิป อินทระ และ ครอบครัว
     ( ด.ช. ชินาธิป อินทระ และ ครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายสาคร ทิพย์สมบัติ
     ( นายสาคร ทิพย์สมบัติ )
( ลงชื่อ ) นางสาวทิพาภรณ์ หลักเพชร
     ( นางสาวทิพาภรณ์ หลักเพชร )
( ลงชื่อ ) ด.ช อภิสิทธ์ หลักเพชร
     ( ด.ช อภิสิทธ์ หลักเพชร )
( ลงชื่อ ) ด.ญนันทิยา หลักเพชร
     ( ด.ญนันทิยา หลักเพชร )
( ลงชื่อ ) นายอภิชาติ หลักเพชร
     ( นายอภิชาติ หลักเพชร )
( ลงชื่อ ) นางสุภาพร หลักเพชร
     ( นางสุภาพร หลักเพชร )
( ลงชื่อ ) นายพิภพ หลักเพชร
     ( นายพิภพ หลักเพชร )
( ลงชื่อ ) นางสาวพุทธชาติ หลักเพชร
     ( นางสาวพุทธชาติ หลักเพชร )
( ลงชื่อ ) นายรุ่งรัตน์ มานะรุ่งเรือง
     ( นายรุ่งรัตน์ มานะรุ่งเรือง )
( ลงชื่อ ) นายสมบัติ โพธิวัฒน์
     ( นายสมบัติ โพธิวัฒน์ )
( ลงชื่อ ) นายคชพล อินทร์หอม
     ( นายคชพล อินทร์หอม )
( ลงชื่อ ) นายอดิพงศ์ ศิลาวงค์
     ( นายอดิพงศ์ ศิลาวงค์ )
( ลงชื่อ ) นิภาพร ไกรทอง
     ( นิภาพร ไกรทอง )
( ลงชื่อ ) นายดำรงค์ ชาภูบาล
     ( นายดำรงค์ ชาภูบาล )
( ลงชื่อ ) นายวีระยุทธ กิ่งก้าน
     ( นายวีระยุทธ กิ่งก้าน )
( ลงชื่อ ) นายจำปี บุญเจริญ
     ( นายจำปี บุญเจริญ )
( ลงชื่อ ) นายสมพงษ์ มณีวงศ์
     ( นายสมพงษ์ มณีวงศ์ )
( ลงชื่อ ) นายสอาด กันสาย
     ( นายสอาด กันสาย )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุดาทิพย์ สาระ
     ( นางสาวสุดาทิพย์ สาระ )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุนิสา พิลา
     ( นางสาวสุนิสา พิลา )
( ลงชื่อ ) นายเทพชัย ศรีกุล
     ( นายเทพชัย ศรีกุล )
( ลงชื่อ ) พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
     ( พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน )
( ลงชื่อ ) พ.ต.มานพ แก่นคำ พร้อมครอบครัว
     ( พ.ต.มานพ แก่นคำ พร้อมครอบครัว )
( ลงชื่อ ) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ
     ( วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ )
( ลงชื่อ ) เทคโนโลยีศรีสะเกษ
     ( เทคโนโลยีศรีสะเกษ )
( ลงชื่อ ) สงกรานต์ วงค์สิน
     ( สงกรานต์ วงค์สิน )
( ลงชื่อ ) นางสาวเบ็ญจลักษณ์ พลอินทร์
     ( นางสาวเบ็ญจลักษณ์ พลอินทร์ )
( ลงชื่อ ) นายภาณุวัฒน์ อินทา
     ( นายภาณุวัฒน์ อินทา )
( ลงชื่อ ) นางวันวิสาฃ์ อินทา
     ( นางวันวิสาฃ์ อินทา )
( ลงชื่อ ) นายพลาอินทร์ พลอินทร์
     ( นายพลาอินทร์ พลอินทร์ )
( ลงชื่อ ) นางสุภาพ พลอินทร์
     ( นางสุภาพ พลอินทร์ )
( ลงชื่อ ) นาย ชินราช พลอินทร์
     ( นาย ชินราช พลอินทร์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวยลดา ป้อมบุบผา
     ( นางสาวยลดา ป้อมบุบผา )
( ลงชื่อ ) นางแพวิพา ภูสงัด
     ( นางแพวิพา ภูสงัด )
( ลงชื่อ ) ประสิทธิ์ พรหมมา
     ( ประสิทธิ์ พรหมมา )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.ณัฐชา พรหมมา
     ( ด.ญ.ณัฐชา พรหมมา )
( ลงชื่อ ) ด.ญ
     ( ด.ญ )
( ลงชื่อ ) ภคพร สมรักษ์
     ( ภคพร สมรักษ์ )
( ลงชื่อ ) วิเชียร บุญพรรัตน์
     ( วิเชียร บุญพรรัตน์ )
( ลงชื่อ ) ไทย บุญพรรัตน์
     ( ไทย บุญพรรัตน์ )
( ลงชื่อ ) นายไทย บุญพรรัตน์
     ( นายไทย บุญพรรัตน์ )
( ลงชื่อ ) Thanakon
     ( Thanakon )
( ลงชื่อ ) นิรันดร์ สมมุติ
     ( นิรันดร์ สมมุติ )
( ลงชื่อ ) นายอำนวย อินทะนิน
     ( นายอำนวย อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นายบุญถึง เดชชำนาญ
     ( นายบุญถึง เดชชำนาญ )
( ลงชื่อ ) นางประทุม เดชชำนาญ
     ( นางประทุม เดชชำนาญ )
( ลงชื่อ ) นายอภิชัย อินทะนิน
     ( นายอภิชัย อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นายอภิรักษ์ อินทะนิน
     ( นายอภิรักษ์ อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นางสาวกนกรส อินทะนิน
     ( นางสาวกนกรส อินทะนิน )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®