ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10051 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) สมบัติ กลิ่นศรีสุ ไทยศิริ
     ( สมบัติ กลิ่นศรีสุ ไทยศิริ )
( ลงชื่อ ) นางสาวณัฐฤตา ไทยศิริ
     ( นางสาวณัฐฤตา ไทยศิริ )
( ลงชื่อ ) นายเจษฎา วงศ์ยะลา พร้อมครอบครัว
     ( นายเจษฎา วงศ์ยะลา พร้อมครอบครัว )
( ลงชื่อ ) จักรชัย พยัคฆยานนท์
     ( จักรชัย พยัคฆยานนท์ )
( ลงชื่อ ) จิตลดา ทิมนตรี
     ( จิตลดา ทิมนตรี )
( ลงชื่อ ) ประคองทรัพย์ บุตรโคตร
     ( ประคองทรัพย์ บุตรโคตร )
( ลงชื่อ ) แพรวพรรณ สุระเสน
     ( แพรวพรรณ สุระเสน )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.เขมจิรา ชนะสิทธิ์
     ( ด.ญ.เขมจิรา ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) ด.ช.กฤษฎิ์ธีธัชชาติ ชนะสิทธิ์
     ( ด.ช.กฤษฎิ์ธีธัชชาติ ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) นายยุคล ชนะสิทธิ์
     ( นายยุคล ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) นางปาณิสรา ชนะสิทธิ์
     ( นางปาณิสรา ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) พันธ์นา โภคพันธ์
     ( พันธ์นา โภคพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นายเกษ ละดวง
     ( นายเกษ ละดวง )
( ลงชื่อ ) นายมาติกา สิทธิศักดิ์
     ( นายมาติกา สิทธิศักดิ์ )
( ลงชื่อ ) ลลิตา จิรพงษ์ธนวัฒน์
     ( ลลิตา จิรพงษ์ธนวัฒน์ )
( ลงชื่อ ) นาง กลม กองพิธี
     ( นาง กลม กองพิธี )
( ลงชื่อ ) นายสุพรรณ กองพิธี
     ( นายสุพรรณ กองพิธี )
( ลงชื่อ ) นางสาวธนภรัท วงษ์เจริญ
     ( นางสาวธนภรัท วงษ์เจริญ )
( ลงชื่อ ) นาย สิทธิ วงษ์เจริญ
     ( นาย สิทธิ วงษ์เจริญ )
( ลงชื่อ ) นางสาวสาลินี วงษ์เจริญ
     ( นางสาวสาลินี วงษ์เจริญ )
( ลงชื่อ ) นายสมลักษณ์ วงษ์เจริญ
     ( นายสมลักษณ์ วงษ์เจริญ )
( ลงชื่อ ) นาง จอน วงษ์เจริญ
     ( นาง จอน วงษ์เจริญ )
( ลงชื่อ ) นายบุญสม วงษ์เจริญ
     ( นายบุญสม วงษ์เจริญ )
( ลงชื่อ ) นายสันติพงษ์ กองพิธี
     ( นายสันติพงษ์ กองพิธี )
( ลงชื่อ ) เด็กชายอาทินันท์ วงษ์เจริญ
     ( เด็กชายอาทินันท์ วงษ์เจริญ )
( ลงชื่อ ) นางสาวสายสุณีย์ วงษ์เจริญ
     ( นางสาวสายสุณีย์ วงษ์เจริญ )
( ลงชื่อ ) วิยดา ฟุ้งลัดดา
     ( วิยดา ฟุ้งลัดดา )
( ลงชื่อ ) คณพัฒน์ คณนา
     ( คณพัฒน์ คณนา )
( ลงชื่อ ) คณพัฒน์ คณนา
     ( คณพัฒน์ คณนา )
( ลงชื่อ )
     ( )
( ลงชื่อ )
     ( )
( ลงชื่อ )
     ( )
( ลงชื่อ ) คณธัช คณนา
     ( คณธัช คณนา )
( ลงชื่อ ) คณณัฏฐ์ คณนา
     ( คณณัฏฐ์ คณนา )
( ลงชื่อ )
     ( )
( ลงชื่อ ) คณณัฏฐ์ คณนา
     ( คณณัฏฐ์ คณนา )
( ลงชื่อ )
     ( )
( ลงชื่อ )
     ( )
( ลงชื่อ ) ว่าที่ ร.ต. จันดี สอนเสาร์
     ( ว่าที่ ร.ต. จันดี สอนเสาร์ )
( ลงชื่อ ) รัชฎาภรณ์ ภูษาทอง
     ( รัชฎาภรณ์ ภูษาทอง )
( ลงชื่อ ) นายสิทธิศักดิ์ เสือแก้ว
     ( นายสิทธิศักดิ์ เสือแก้ว )
( ลงชื่อ ) ด.ช.ธนวัฒน์ ราชแสนเมือง
     ( ด.ช.ธนวัฒน์ ราชแสนเมือง )
( ลงชื่อ ) ด.ช.ชนะศักดิ์ ราชแสนเมือง
     ( ด.ช.ชนะศักดิ์ ราชแสนเมือง )
( ลงชื่อ ) นายไตรภพ ราชแสนเมือง
     ( นายไตรภพ ราชแสนเมือง )
( ลงชื่อ ) นางจันทจร ปากดี
     ( นางจันทจร ปากดี )
( ลงชื่อ ) นางสาวไอลดา ปากดี
     ( นางสาวไอลดา ปากดี )
( ลงชื่อ ) นายประทีป ศรีจานเหนือและครอบครัว
     ( นายประทีป ศรีจานเหนือและครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายจำลอง สุตาพันธ์ และครอบครัว
     ( นายจำลอง สุตาพันธ์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางโสรัตยา สุตาพันธ์ และครอบครัว
     ( นางโสรัตยา สุตาพันธ์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.ชาลิสา สุตาพันธ์
     ( ด.ญ.ชาลิสา สุตาพันธ์ )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.ฐานิต สุตาพันธ์
     ( ด.ญ.ฐานิต สุตาพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางวันเพ็ญ สุตาพันธ์
     ( นางวันเพ็ญ สุตาพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นายคำรบ สุตาพันธ์
     ( นายคำรบ สุตาพันธ์ )
( ลงชื่อ ) ธีรเมธ เดชหาญ
     ( ธีรเมธ เดชหาญ )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ. สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ. สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) นายจรูญ เสียงสนั่น
     ( นายจรูญ เสียงสนั่น )
( ลงชื่อ ) นายศิวะเมศร์ โพธิ์ชัย
     ( นายศิวะเมศร์ โพธิ์ชัย )
( ลงชื่อ ) Pornpan Kamsri
     ( Pornpan Kamsri )
( ลงชื่อ ) นางสาวดวงกมล มณีวงค์
     ( นางสาวดวงกมล มณีวงค์ )
( ลงชื่อ ) ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
     ( ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®