ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 9689 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) นายศุภฤกษ์ คุณมะนะ
     ( นายศุภฤกษ์ คุณมะนะ )
( ลงชื่อ ) กฤษณ์ กิตติการอำพล
     ( กฤษณ์ กิตติการอำพล )
( ลงชื่อ ) นาย จักรกฤษณ์ จำปาพันธ์ คุณพ่อ เปลี่ยน จำปาพันธ์
     ( นาย จักรกฤษณ์ จำปาพันธ์ คุณพ่อ เปลี่ยน จำปาพันธ์ )
( ลงชื่อ ) ด.ญ. ณัฐณิชา อินทระ และครอบครัว
     ( ด.ญ. ณัฐณิชา อินทระ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายบุญยืน เพิ่มชาติและครอบครัว
     ( นายบุญยืน เพิ่มชาติและครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ร.ต.อ.บุญชัย-นางน้ำอ้อย-ด.ช.รัฐศาสตรากัลโยธิน
     ( ร.ต.อ.บุญชัย-นางน้ำอ้อย-ด.ช.รัฐศาสตรากัลโยธิน )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิง กนกวิภา หนองสูง
     ( เด็กหญิง กนกวิภา หนองสูง )
( ลงชื่อ ) นายมี นางประไพ นวลสาร และครอบครัว
     ( นายมี นางประไพ นวลสาร และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ส.อ.สมหมาย นวลสาร
     ( ส.อ.สมหมาย นวลสาร )
( ลงชื่อ ) นายภีรศักดิ์ บุตรราช
     ( นายภีรศักดิ์ บุตรราช )
( ลงชื่อ ) น.ส. ภัทรพร แพงไทสงค์
     ( น.ส. ภัทรพร แพงไทสงค์ )
( ลงชื่อ ) น.ส. ภัทรพร แพงไทส
     ( น.ส. ภัทรพร แพงไทส )
( ลงชื่อ ) ด.ช.ธนกร วงศ์ช่าง
     ( ด.ช.ธนกร วงศ์ช่าง )
( ลงชื่อ ) จ่าสิบเอกสาธิต วงศ์ช่าง
     ( จ่าสิบเอกสาธิต วงศ์ช่าง )
( ลงชื่อ ) นางบัวผาย วงศ์ช่าง
     ( นางบัวผาย วงศ์ช่าง )
( ลงชื่อ ) นายวิฑูรย์ วงศ์ช่าง
     ( นายวิฑูรย์ วงศ์ช่าง )
( ลงชื่อ ) นางยุพาวดี มุ่งหน้าที่
     ( นางยุพาวดี มุ่งหน้าที่ )
( ลงชื่อ ) นางสาววราภรณ์ แหวนเงิน
     ( นางสาววราภรณ์ แหวนเงิน )
( ลงชื่อ ) ชัชชัย น้ำเงินขาว
     ( ชัชชัย น้ำเงินขาว )
( ลงชื่อ ) ปรวัติ สมัครประโคน
     ( ปรวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) เด็กชาย ชลธร พูลวงษ์
     ( เด็กชาย ชลธร พูลวงษ์ )
( ลงชื่อ ) นายประพันธ์ศักดิ์ พูลวงษ์
     ( นายประพันธ์ศักดิ์ พูลวงษ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวแสงอรุณ วงค์เจริญ
     ( นางสาวแสงอรุณ วงค์เจริญ )
( ลงชื่อ ) นางสนธิ์ สมนา
     ( นางสนธิ์ สมนา )
( ลงชื่อ ) นายชัยวัฒน์ อยู่ตระกูล
     ( นายชัยวัฒน์ อยู่ตระกูล )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงธัญญรัตน์ อยู่ตระกูล
     ( เด็กหญิงธัญญรัตน์ อยู่ตระกูล )
( ลงชื่อ ) เด็กชายภาณุวิชญ์ อยู่ตระกูล
     ( เด็กชายภาณุวิชญ์ อยู่ตระกูล )
( ลงชื่อ ) นางอุศนันท์ อยู่ตระกูล
     ( นางอุศนันท์ อยู่ตระกูล )
( ลงชื่อ ) นายประจวบ โนนกอง
     ( นายประจวบ โนนกอง )
( ลงชื่อ ) นางกนกพร บัวสอนเจริญเลิศ
     ( นางกนกพร บัวสอนเจริญเลิศ )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.พรหมพร บัวสอนเจริญเลิศ
     ( ด.ญ.พรหมพร บัวสอนเจริญเลิศ )
( ลงชื่อ ) ด.ช.สุทธิคม บัวสอนเจริญเลิศ
     ( ด.ช.สุทธิคม บัวสอนเจริญเลิศ )
( ลงชื่อ ) นายชโยดม บัวสอนเจริญเลิศ
     ( นายชโยดม บัวสอนเจริญเลิศ )
( ลงชื่อ ) นางสาวอุไร บุตรโคตร
     ( นางสาวอุไร บุตรโคตร )
( ลงชื่อ ) นางวรรณา วันเรืองโชค
     ( นางวรรณา วันเรืองโชค )
( ลงชื่อ ) ชญาดา ไชยรบ
     ( ชญาดา ไชยรบ )
( ลงชื่อ ) ชญาดา ไชยรบ
     ( ชญาดา ไชยรบ )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุภาวดี แก้วสาลี
     ( นางสาวสุภาวดี แก้วสาลี )
( ลงชื่อ ) นายสมาน ไชยคุณ
     ( นายสมาน ไชยคุณ )
( ลงชื่อ ) นางศรีสนอง ไชยคุณ
     ( นางศรีสนอง ไชยคุณ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยคุณ
     ( เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยคุณ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายกษิดิ์เดช แจ้งโห
     ( เด็กชายกษิดิ์เดช แจ้งโห )
( ลงชื่อ ) นางสาวบุณฑริกา แจ้งโห
     ( นางสาวบุณฑริกา แจ้งโห )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงอนงนาฏ กิ่งไชยวงค์
     ( เด็กหญิงอนงนาฏ กิ่งไชยวงค์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงอรอนงค์ ศรีสุนนท์
     ( เด็กหญิงอรอนงค์ ศรีสุนนท์ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายเชษฐพล นะวะสด
     ( เด็กชายเชษฐพล นะวะสด )
( ลงชื่อ ) เด็กชายคณิต โนนแดง
     ( เด็กชายคณิต โนนแดง )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงอรปรียา จันทร์แดง
     ( เด็กหญิงอรปรียา จันทร์แดง )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงนิลาวัลย์ สอนคำมี
     ( เด็กหญิงนิลาวัลย์ สอนคำมี )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงอรปริยา อุ่นแก้ว
     ( เด็กหญิงอรปริยา อุ่นแก้ว )
( ลงชื่อ ) เด็กชายณัฐพล โพธิ์ชัย
     ( เด็กชายณัฐพล โพธิ์ชัย )
( ลงชื่อ ) นางประภัสสร แจ้งโห
     ( นางประภัสสร แจ้งโห )
( ลงชื่อ ) (ลงชื่อ) วิไชย แจ้งโห
     ( (ลงชื่อ) วิไชย แจ้งโห )
( ลงชื่อ ) นางสาวมณีรัตน์ ดอกบัว
     ( นางสาวมณีรัตน์ ดอกบัว )
( ลงชื่อ ) เด็กชายฐิติรัตน์ ดอกบัว
     ( เด็กชายฐิติรัตน์ ดอกบัว )
( ลงชื่อ ) นายเฉลิมศักดิ์ ดอกบัว
     ( นายเฉลิมศักดิ์ ดอกบัว )
( ลงชื่อ ) นางนิมิตร ออมชมภู
     ( นางนิมิตร ออมชมภู )
( ลงชื่อ ) นางศรี ออมชมภู
     ( นางศรี ออมชมภู )
( ลงชื่อ ) เด็กชายสหรัฐ เวียงแก้ว
     ( เด็กชายสหรัฐ เวียงแก้ว )
( ลงชื่อ ) นางไพจิตร เวียงแก้ว
     ( นางไพจิตร เวียงแก้ว )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®