ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 9830 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) นางแพวิพา ภูสงัด
     ( นางแพวิพา ภูสงัด )
( ลงชื่อ ) ประสิทธิ์ พรหมมา
     ( ประสิทธิ์ พรหมมา )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.ณัฐชา พรหมมา
     ( ด.ญ.ณัฐชา พรหมมา )
( ลงชื่อ ) ด.ญ
     ( ด.ญ )
( ลงชื่อ ) ภคพร สมรักษ์
     ( ภคพร สมรักษ์ )
( ลงชื่อ ) วิเชียร บุญพรรัตน์
     ( วิเชียร บุญพรรัตน์ )
( ลงชื่อ ) ไทย บุญพรรัตน์
     ( ไทย บุญพรรัตน์ )
( ลงชื่อ ) นายไทย บุญพรรัตน์
     ( นายไทย บุญพรรัตน์ )
( ลงชื่อ ) Thanakon
     ( Thanakon )
( ลงชื่อ ) นิรันดร์ สมมุติ
     ( นิรันดร์ สมมุติ )
( ลงชื่อ ) นายอำนวย อินทะนิน
     ( นายอำนวย อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นายบุญถึง เดชชำนาญ
     ( นายบุญถึง เดชชำนาญ )
( ลงชื่อ ) นางประทุม เดชชำนาญ
     ( นางประทุม เดชชำนาญ )
( ลงชื่อ ) นายอภิชัย อินทะนิน
     ( นายอภิชัย อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นายอภิรักษ์ อินทะนิน
     ( นายอภิรักษ์ อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นางสาวกนกรส อินทะนิน
     ( นางสาวกนกรส อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นางรสริน อินทะนิน
     ( นางรสริน อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นายอำนาจ อินทะนิน
     ( นายอำนาจ อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นางสุรีย์ ทองมล
     ( นางสุรีย์ ทองมล )
( ลงชื่อ ) นางสุรีย์ ทอ
     ( นางสุรีย์ ทอ )
( ลงชื่อ ) นายวิเชียร ทองมล
     ( นายวิเชียร ทองมล )
( ลงชื่อ ) นายพงศธร ทองมล
     ( นายพงศธร ทองมล )
( ลงชื่อ ) นราธร ปิ่นเพช็ร
     ( นราธร ปิ่นเพช็ร )
( ลงชื่อ ) วงเดือน โกสมิง
     ( วงเดือน โกสมิง )
( ลงชื่อ ) นิตยา ปิ่นเพช็ร
     ( นิตยา ปิ่นเพช็ร )
( ลงชื่อ ) นิตยา ภูษาทอง
     ( นิตยา ภูษาทอง )
( ลงชื่อ ) วิศรุต สาพ่วง
     ( วิศรุต สาพ่วง )
( ลงชื่อ ) อัจฉาภรณ์ ภูษาทอง
     ( อัจฉาภรณ์ ภูษาทอง )
( ลงชื่อ ) เอนก ปานห้อย
     ( เอนก ปานห้อย )
( ลงชื่อ ) นายรณชัย ยอดจันทร์ และครอบครัว
     ( นายรณชัย ยอดจันทร์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ครอบครัว อุสันสา
     ( ครอบครัว อุสันสา )
( ลงชื่อ ) นาย ธีรวัต บำรุงเกตุอุดม และ ครอบครัว
     ( นาย ธีรวัต บำรุงเกตุอุดม และ ครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวสนับหนุน
     ( ครอบครัวสนับหนุน )
( ลงชื่อ ) นางไพศรี มะระโชติสกุล
     ( นางไพศรี มะระโชติสกุล )
( ลงชื่อ ) นายอติชาต มะระโชติสกุล
     ( นายอติชาต มะระโชติสกุล )
( ลงชื่อ ) น.ส.นติยา มะระโชติสกุล
     ( น.ส.นติยา มะระโชติสกุล )
( ลงชื่อ ) นายรัศมี มะระโชติสกุล
     ( นายรัศมี มะระโชติสกุล )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวบุตรภักดี
     ( ครอบครัวบุตรภักดี )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวอดิพัฒน์
     ( ครอบครัวอดิพัฒน์ )
( ลงชื่อ ) ครอบครัว กาสา
     ( ครอบครัว กาสา )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวคำกลอน
     ( ครอบครัวคำกลอน )
( ลงชื่อ ) นายณรงศ้กดิ์ คำกลอน
     ( นายณรงศ้กดิ์ คำกลอน )
( ลงชื่อ ) นายนันท์ธร กิจไธสง
     ( นายนันท์ธร กิจไธสง )
( ลงชื่อ ) คณะชาวบ้านโนนจาน ต.โพธิ์อ.เมืองศรีสะเกษ
     ( คณะชาวบ้านโนนจาน ต.โพธิ์อ.เมืองศรีสะเกษ )
( ลงชื่อ ) น.ส.สุจิตรา จุลเหลา
     ( น.ส.สุจิตรา จุลเหลา )
( ลงชื่อ ) นายพิศณุ จุลเหลา
     ( นายพิศณุ จุลเหลา )
( ลงชื่อ ) นายจิตร-นางรัตนา จุลเหลา
     ( นายจิตร-นางรัตนา จุลเหลา )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวจุลเหลา
     ( ครอบครัวจุลเหลา )
( ลงชื่อ ) เด็กชายณัฐดนัย ชัยนะรา
     ( เด็กชายณัฐดนัย ชัยนะรา )
( ลงชื่อ ) นายธนายงค์ ชัยนะรา
     ( นายธนายงค์ ชัยนะรา )
( ลงชื่อ ) นางสาวธนัชชา เพียรเสมอ
     ( นางสาวธนัชชา เพียรเสมอ )
( ลงชื่อ ) นายสุวัฒน์ เพียรเสมอ
     ( นายสุวัฒน์ เพียรเสมอ )
( ลงชื่อ ) นางนิ่มรัตน์ เพียรเสมอ
     ( นางนิ่มรัตน์ เพียรเสมอ )
( ลงชื่อ ) นางนิ่มรัตน์ เพียรเสมอ
     ( นางนิ่มรัตน์ เพียรเสมอ )
( ลงชื่อ ) นางสาวภัคจิรา เพียรเสมอ
     ( นางสาวภัคจิรา เพียรเสมอ )
( ลงชื่อ ) นางสาววรรณภา จันทป
     ( นางสาววรรณภา จันทป )
( ลงชื่อ ) นายทรงวุฒิ วันสุข
     ( นายทรงวุฒิ วันสุข )
( ลงชื่อ ) นางสาวบังอร เกษร
     ( นางสาวบังอร เกษร )
( ลงชื่อ ) พระเอกนรินทร์ นรินฺโท
     ( พระเอกนรินทร์ นรินฺโท )
( ลงชื่อ ) นายสมศักดิ์-นางหนูพิศ เดชกันทา
     ( นายสมศักดิ์-นางหนูพิศ เดชกันทา )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®