ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10150 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) ด.ช.สุรภัร์ เกษบุรมย์
     ( ด.ช.สุรภัร์ เกษบุรมย์ )
( ลงชื่อ ) สุชาติ
     ( สุชาติ )
( ลงชื่อ ) ทิพวัลย์ สาระคาญ
     ( ทิพวัลย์ สาระคาญ )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ดญ.กมลลักษณ์ บัวนิล
     ( ดญ.กมลลักษณ์ บัวนิล )
( ลงชื่อ ) ดญ.เยาวลักษณ์ บัวนิล
     ( ดญ.เยาวลักษณ์ บัวนิล )
( ลงชื่อ ) ดญ.ธัญลักษณ์ บัวนิล
     ( ดญ.ธัญลักษณ์ บัวนิล )
( ลงชื่อ ) นางกานดาทิพย์ บัวนิล
     ( นางกานดาทิพย์ บัวนิล )
( ลงชื่อ ) นายกฤตภัค บัวนิล
     ( นายกฤตภัค บัวนิล )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ. สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ. สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโรคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโรคน )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโรคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโรคน )
( ลงชื่อ ) นายอำนาจ อินทะนิน
     ( นายอำนาจ อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) นายอำนาจ อินทะนิน
     ( นายอำนาจ อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวศรีวิศร
     ( ครอบครัวศรีวิศร )
( ลงชื่อ ) นางสาวพริมรตา ศรีวิศร
     ( นางสาวพริมรตา ศรีวิศร )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.ปาณิกดา นาคสินธุ์
     ( ด.ญ.ปาณิกดา นาคสินธุ์ )
( ลงชื่อ ) นางบัวลี นาคสินธุ์
     ( นางบัวลี นาคสินธุ์ )
( ลงชื่อ ) นายสมพันธ์ นาคสินธุ์
     ( นายสมพันธ์ นาคสินธุ์ )
( ลงชื่อ ) นายสุรชัย นาคสินธุ์
     ( นายสุรชัย นาคสินธุ์ )
( ลงชื่อ ) ณัฏฐณินทร์ นาคสินธุ์
     ( ณัฏฐณินทร์ นาคสินธุ์ )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.ฐิติกานต์ เชาว์ศรีกุล
     ( ด.ญ.ฐิติกานต์ เชาว์ศรีกุล )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.นันทัชพร เชาว์ศรีกุล
     ( ด.ญ.นันทัชพร เชาว์ศรีกุล )
( ลงชื่อ ) นายพรชัย เชาว์ศรีกุล
     ( นายพรชัย เชาว์ศรีกุล )
( ลงชื่อ ) นวพล ชูประเสริฐ
     ( นวพล ชูประเสริฐ )
( ลงชื่อ ) นายนรินทร์ แก้วพวง
     ( นายนรินทร์ แก้วพวง )
( ลงชื่อ ) นายดิสทัต นิตยสุทธิ หัวหน้างานบริหารทั่วไป สถจ.ศรีสะเกษ
     ( นายดิสทัต นิตยสุทธิ หัวหน้างานบริหารทั่วไป สถจ.ศรีสะเกษ )
( ลงชื่อ ) นายวุฒิชัย ศักดิ์ธรรมเจริญ
     ( นายวุฒิชัย ศักดิ์ธรรมเจริญ )
( ลงชื่อ ) นางสาว อรจิรา บุญเส็ง
     ( นางสาว อรจิรา บุญเส็ง )
( ลงชื่อ ) ด.ญ. อภิชญา บุญเส็ง
     ( ด.ญ. อภิชญา บุญเส็ง )
( ลงชื่อ ) นายณัฐชพน บุญเส็ง
     ( นายณัฐชพน บุญเส็ง )
( ลงชื่อ ) นายณัฐภัทร บุญเส็ง
     ( นายณัฐภัทร บุญเส็ง )
( ลงชื่อ ) สมพงษ์ บุญเส็ง
     ( สมพงษ์ บุญเส็ง )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวสัมฤทธิ์
     ( ครอบครัวสัมฤทธิ์ )
( ลงชื่อ ) นางกอง - นายเชียง นนทา
     ( นางกอง - นายเชียง นนทา )
( ลงชื่อ ) นางจันดี นามวงษา
     ( นางจันดี นามวงษา )
( ลงชื่อ ) นายเหลี่ยม นามวงษา
     ( นายเหลี่ยม นามวงษา )
( ลงชื่อ ) นายธีระพงษ์ นามวงษา
     ( นายธีระพงษ์ นามวงษา )
( ลงชื่อ ) นางสาวปิยวรรณ นามวงษา
     ( นางสาวปิยวรรณ นามวงษา )
( ลงชื่อ ) จ.ส.ตอุทัย บุญประชม
     ( จ.ส.ตอุทัย บุญประชม )
( ลงชื่อ ) นางสังเวียน บุญประชม
     ( นางสังเวียน บุญประชม )
( ลงชื่อ ) นายพจน์ณรงค์ เผือกประดิษฐ์
     ( นายพจน์ณรงค์ เผือกประดิษฐ์ )
( ลงชื่อ ) นางเสาวลักษณ์ เผือกประดิษฐ
     ( นางเสาวลักษณ์ เผือกประดิษฐ )
( ลงชื่อ ) นายศักดิ์นิรันดร์ ป้องกัน
     ( นายศักดิ์นิรันดร์ ป้องกัน )
( ลงชื่อ ) นางสาวศิริพร งอมสงัด
     ( นางสาวศิริพร งอมสงัด )
( ลงชื่อ ) นายไมตรี สายทอง
     ( นายไมตรี สายทอง )
( ลงชื่อ ) นายประยงค์ ขันธ์วิทยาเขต
     ( นายประยงค์ ขันธ์วิทยาเขต )
( ลงชื่อ ) นางบุญยัง หงษ์ทอง
     ( นางบุญยัง หงษ์ทอง )
( ลงชื่อ ) นายจำรัส หงษ์ทอง
     ( นายจำรัส หงษ์ทอง )
( ลงชื่อ ) นางสาวศิริพร หงษ์ทอง
     ( นางสาวศิริพร หงษ์ทอง )
( ลงชื่อ ) นางสาวจิราภรณ์ หงษ์ทอง
     ( นางสาวจิราภรณ์ หงษ์ทอง )
( ลงชื่อ ) นายนิคม เกษาพันธ์
     ( นายนิคม เกษาพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางมาลิณี อาจสาลี
     ( นางมาลิณี อาจสาลี )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
     ( ขอพระองค์ทรงพระเจริญ )
( ลงชื่อ ) สรินยา พันกลัดสมบูรณ์
     ( สรินยา พันกลัดสมบูรณ์ )
( ลงชื่อ ) สรินยา พันกลัดสมบูรณ์
     ( สรินยา พันกลัดสมบูรณ์ )
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®