ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 9688 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) ภพธน อุดมกิจมงคล
     ( ภพธน อุดมกิจมงคล )
( ลงชื่อ ) ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล
     ( ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล )
( ลงชื่อ ) นางจันธิมา วรรณจู
     ( นางจันธิมา วรรณจู )
( ลงชื่อ ) นายชัยวุฒิ เทโพธิ์
     ( นายชัยวุฒิ เทโพธิ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายภูริณัฐ สุวรรณ
     ( เด็กชายภูริณัฐ สุวรรณ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายสรณ์ศิริ สุวรรณ
     ( เด็กชายสรณ์ศิริ สุวรรณ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายชนาธิป สุวรรณ
     ( เด็กชายชนาธิป สุวรรณ )
( ลงชื่อ ) นางสาวสิริพร สุวรรณ
     ( นางสาวสิริพร สุวรรณ )
( ลงชื่อ ) นางปนิษฐา สุวรรณ
     ( นางปนิษฐา สุวรรณ )
( ลงชื่อ ) นายเหวียน สุวรรณ
     ( นายเหวียน สุวรรณ )
( ลงชื่อ ) นางศิริพันธ์ พานิชยกุล
     ( นางศิริพันธ์ พานิชยกุล )
( ลงชื่อ ) นางสาวนิตยา ตุ้มคำ และครอบครัว
     ( นางสาวนิตยา ตุ้มคำ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) มนตรี ขาววิเศษ
     ( มนตรี ขาววิเศษ )
( ลงชื่อ ) ชัยมาตย์ ผาสมวงค์
     ( ชัยมาตย์ ผาสมวงค์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวรุ่งฤดี หลาวทอง
     ( นางสาวรุ่งฤดี หลาวทอง )
( ลงชื่อ ) นายฉันทวัฒน์ คาวี
     ( นายฉันทวัฒน์ คาวี )
( ลงชื่อ ) วัชรินทร์ เจริญธีระลักณ์
     ( วัชรินทร์ เจริญธีระลักณ์ )
( ลงชื่อ ) มัลลิกา เจริญธีระลักษณ์
     ( มัลลิกา เจริญธีระลักษณ์ )
( ลงชื่อ ) เลื่อน ธูปกระโทก
     ( เลื่อน ธูปกระโทก )
( ลงชื่อ ) เตือนใจ ดิลกลาภ
     ( เตือนใจ ดิลกลาภ )
( ลงชื่อ ) อภิชัย ดิลกลาภ
     ( อภิชัย ดิลกลาภ )
( ลงชื่อ ) ดต ชูเดช ดิลกลาภ
     ( ดต ชูเดช ดิลกลาภ )
( ลงชื่อ ) นางอุบลลักษณ์ วงศ์ประสาร
     ( นางอุบลลักษณ์ วงศ์ประสาร )
( ลงชื่อ ) YOSHIHIRO MATSUI
     ( YOSHIHIRO MATSUI )
( ลงชื่อ ) อานนท์ อุดมมงคลกิจ
     ( อานนท์ อุดมมงคลกิจ )
( ลงชื่อ ) อานันท์ อุดมมงคลกิจ
     ( อานันท์ อุดมมงคลกิจ )
( ลงชื่อ ) ภาษิต อภิญญาวาท
     ( ภาษิต อภิญญาวาท )
( ลงชื่อ ) ธีรเดช เมธาวราวุธ
     ( ธีรเดช เมธาวราวุธ )
( ลงชื่อ ) ธีรเดช เมธาวราวุธ
     ( ธีรเดช เมธาวราวุธ )
( ลงชื่อ ) ทฤษำี สหวงค์
     ( ทฤษำี สหวงค์ )
( ลงชื่อ ) ณเดชน์ คูกิมิยะ
     ( ณเดชน์ คูกิมิยะ )
( ลงชื่อ ) ระวี กิ่งคำวงค์
     ( ระวี กิ่งคำวงค์ )
( ลงชื่อ ) วรินนทร์ ปัญหกาญจน์
     ( วรินนทร์ ปัญหกาญจน์ )
( ลงชื่อ ) วรินนทร์ ปัญหกาญจน์
     ( วรินนทร์ ปัญหกาญจน์ )
( ลงชื่อ ) ปกรณื ฉัตรบริรักษ์
     ( ปกรณื ฉัตรบริรักษ์ )
( ลงชื่อ ) นางวิจิตรา จันทยุทธ
     ( นางวิจิตรา จันทยุทธ )
( ลงชื่อ ) จำลอง จันทยุทธ
     ( จำลอง จันทยุทธ )
( ลงชื่อ ) ขึ้นทรัพย์ ครอบครัว
     ( ขึ้นทรัพย์ ครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายณภัทร ขึ้นทรัพย์
     ( นายณภัทร ขึ้นทรัพย์ )
( ลงชื่อ ) สายทอง จุลหอม
     ( สายทอง จุลหอม )
( ลงชื่อ ) กนกพล พันธ์มะลี
     ( กนกพล พันธ์มะลี )
( ลงชื่อ ) ธีรพล พันธ์มะลี
     ( ธีรพล พันธ์มะลี )
( ลงชื่อ ) สายบัว พันธ์มะลี
     ( สายบัว พันธ์มะลี )
( ลงชื่อ ) ศิริลักษณ์ พันธ์มะลี
     ( ศิริลักษณ์ พันธ์มะลี )
( ลงชื่อ ) นายเทียน บุญนะรา
     ( นายเทียน บุญนะรา )
( ลงชื่อ ) นางทัด พิกุล
     ( นางทัด พิกุล )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุกัญญา บุญนะรา
     ( นางสาวสุกัญญา บุญนะรา )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุชาดา บุญนะรา
     ( นางสาวสุชาดา บุญนะรา )
( ลงชื่อ ) นายสุเทพ บุญนะรา
     ( นายสุเทพ บุญนะรา )
( ลงชื่อ ) นางสุพัตรา พิกุล
     ( นางสุพัตรา พิกุล )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุพรรษา บุญนะรา
     ( นางสาวสุพรรษา บุญนะรา )
( ลงชื่อ ) นางสาวมาลัย วิลัยเลิศ
     ( นางสาวมาลัย วิลัยเลิศ )
( ลงชื่อ ) รัชกฤต จิราดลชนกฤต
     ( รัชกฤต จิราดลชนกฤต )
( ลงชื่อ ) ไพศาล บุรินทรืวัฒนา
     ( ไพศาล บุรินทรืวัฒนา )
( ลงชื่อ ) มัตติกา นันทะโย
     ( มัตติกา นันทะโย )
( ลงชื่อ ) ธินินทร จิตราดิษฐานนท์
     ( ธินินทร จิตราดิษฐานนท์ )
( ลงชื่อ ) ร.ต.อ.จำเนียร เฟื่องยศ
     ( ร.ต.อ.จำเนียร เฟื่องยศ )
( ลงชื่อ ) สันติ บุตรไชย
     ( สันติ บุตรไชย )
( ลงชื่อ ) แพรไหม โจนส์
     ( แพรไหม โจนส์ )
( ลงชื่อ ) อนงค์ บุตรไชย
     ( อนงค์ บุตรไชย )
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®