ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 9830 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) สาธนี บุญเย็น
     ( สาธนี บุญเย็น )
( ลงชื่อ ) นางจีระพัฒน์ ขุนประดิษฐ์
     ( นางจีระพัฒน์ ขุนประดิษฐ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวกัญญานิษฐ์ ขุนประดิษฐ์
     ( นางสาวกัญญานิษฐ์ ขุนประดิษฐ์ )
( ลงชื่อ ) นายธวัชชัย เมืองจันทร์
     ( นายธวัชชัย เมืองจันทร์ )
( ลงชื่อ ) ร้อยตรี วุฒิชาติ ชินโคตร
     ( ร้อยตรี วุฒิชาติ ชินโคตร )
( ลงชื่อ ) นางสมพร โกศล
     ( นางสมพร โกศล )
( ลงชื่อ ) นายสมหมาย โกศล
     ( นายสมหมาย โกศล )
( ลงชื่อ ) นายชัยวุฒิ เทโพธิ์
     ( นายชัยวุฒิ เทโพธิ์ )
( ลงชื่อ ) นางบุญเรียน จันเสถียร
     ( นางบุญเรียน จันเสถียร )
( ลงชื่อ ) นายประดิษฐ จันเสถียร
     ( นายประดิษฐ จันเสถียร )
( ลงชื่อ ) นายบัญชา จันเสถียร
     ( นายบัญชา จันเสถียร )
( ลงชื่อ ) ขนิษฐา จันเสถียร
     ( ขนิษฐา จันเสถียร )
( ลงชื่อ ) ด.ช. ทวีศักดิ์ ประเสริฐถนอม
     ( ด.ช. ทวีศักดิ์ ประเสริฐถนอม )
( ลงชื่อ ) นายอรรถพล พงษ์สุวรรณ
     ( นายอรรถพล พงษ์สุวรรณ )
( ลงชื่อ ) นายชัชกรณ์ บุญเชิด
     ( นายชัชกรณ์ บุญเชิด )
( ลงชื่อ ) นายอนุภาพ พิทักษ์ศักดิ์เสรี และครอบครัวพิทักษ์ศักดิ์เสรี
     ( นายอนุภาพ พิทักษ์ศักดิ์เสรี และครอบครัวพิทักษ์ศักดิ์เสรี )
( ลงชื่อ ) นายอนุภาพ พิทักษ์ศักดิ์เสรี และครอบครัวพิทักษ์ศักดิ์เสรี
     ( นายอนุภาพ พิทักษ์ศักดิ์เสรี และครอบครัวพิทักษ์ศักดิ์เสรี )
( ลงชื่อ ) น้ำฝน พวงพันธ์
     ( น้ำฝน พวงพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นายธนดล วงษ์ขันธ์
     ( นายธนดล วงษ์ขันธ์ )
( ลงชื่อ ) สุชาดา จันทร์พราวการไฟฟ้าราษีไศล
     ( สุชาดา จันทร์พราวการไฟฟ้าราษีไศล )
( ลงชื่อ ) วาสนา จันทร์พราวประธานชุมชนพันทาน้อย
     ( วาสนา จันทร์พราวประธานชุมชนพันทาน้อย )
( ลงชื่อ ) นางมัลลิกาฐินี คูรานาประธานชุมชนท่าเรือ
     ( นางมัลลิกาฐินี คูรานาประธานชุมชนท่าเรือ )
( ลงชื่อ ) สมนึก จันทร์พราว และครอบครัว
     ( สมนึก จันทร์พราว และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายเกียรติศักดิ์ หมื่นแพนและเด็กชายรัฐเกียรติ หมื่นแพน
     ( นายเกียรติศักดิ์ หมื่นแพนและเด็กชายรัฐเกียรติ หมื่นแพน )
( ลงชื่อ ) นางสาวพิยดา แพงศรี
     ( นางสาวพิยดา แพงศรี )
( ลงชื่อ ) นายสุริยา ภาวงศ์
     ( นายสุริยา ภาวงศ์ )
( ลงชื่อ ) นายธนาศักด์ ศิริปุณยนันท์
     ( นายธนาศักด์ ศิริปุณยนันท์ )
( ลงชื่อ ) นายไตรรัตน์ แก้วใส
     ( นายไตรรัตน์ แก้วใส )
( ลงชื่อ ) นางสายสมร วงศ์สมานมิตร
     ( นางสายสมร วงศ์สมานมิตร )
( ลงชื่อ ) นายทวี วงศ์สมานมิตร
     ( นายทวี วงศ์สมานมิตร )
( ลงชื่อ ) นางสาวภัคภร พรมสิทธิ์
     ( นางสาวภัคภร พรมสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) นายปัญญวัฒน์ วงศ์สมานมิตร
     ( นายปัญญวัฒน์ วงศ์สมานมิตร )
( ลงชื่อ ) นายไตรรัตน์ แก้วใส
     ( นายไตรรัตน์ แก้วใส )
( ลงชื่อ ) นางสาวนวรัตน์ แก้วใส
     ( นางสาวนวรัตน์ แก้วใส )
( ลงชื่อ ) นางจิติมาฆ์ แก้วใส
     ( นางจิติมาฆ์ แก้วใส )
( ลงชื่อ ) นายธีรยุทธ แก้วใส
     ( นายธีรยุทธ แก้วใส )
( ลงชื่อ ) นายสิทธิพล รุ่งแสง
     ( นายสิทธิพล รุ่งแสง )
( ลงชื่อ ) นางสาวโสรยา แสนนา
     ( นางสาวโสรยา แสนนา )
( ลงชื่อ ) นางสาวกนิกนันต์ แสนนา
     ( นางสาวกนิกนันต์ แสนนา )
( ลงชื่อ ) นางฉวีวรรณ แสนนา
     ( นางฉวีวรรณ แสนนา )
( ลงชื่อ ) นายประกาศ แสนนา
     ( นายประกาศ แสนนา )
( ลงชื่อ ) นายยรรยง ศรีคราม
     ( นายยรรยง ศรีคราม )
( ลงชื่อ ) udecrdgv
     ( udecrdgv )
( ลงชื่อ ) ftbfgymp
     ( ftbfgymp )
( ลงชื่อ ) ด.ช.ชาติชยธร ดีรักชาติ
     ( ด.ช.ชาติชยธร ดีรักชาติ )
( ลงชื่อ ) นางสาวยุพาวรรณ คำภานิล
     ( นางสาวยุพาวรรณ คำภานิล )
( ลงชื่อ ) นายอมรรัตน์ คำภานิล
     ( นายอมรรัตน์ คำภานิล )
( ลงชื่อ ) เด็กชายกฤษฎิ์ธีภพ โคษา
     ( เด็กชายกฤษฎิ์ธีภพ โคษา )
( ลงชื่อ ) เด็กชายอัฒฑเวธน์ โคษา
     ( เด็กชายอัฒฑเวธน์ โคษา )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงปุญญิศาภรณ์ โคษา
     ( เด็กหญิงปุญญิศาภรณ์ โคษา )
( ลงชื่อ ) นายกฤษณะ โคษา
     ( นายกฤษณะ โคษา )
( ลงชื่อ ) นางแจ้ง สมร
     ( นางแจ้ง สมร )
( ลงชื่อ ) นายแสวง สมร
     ( นายแสวง สมร )
( ลงชื่อ ) นางวรรณภรณ์ โคษา
     ( นางวรรณภรณ์ โคษา )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงชญาภา นามวงษ์
     ( เด็กหญิงชญาภา นามวงษ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาววริษฐา นามวงษ์
     ( นางสาววริษฐา นามวงษ์ )
( ลงชื่อ ) นายโกสินทร์ นามวงษ์
     ( นายโกสินทร์ นามวงษ์ )
( ลงชื่อ ) นางณัฐวดี นามวงษ์
     ( นางณัฐวดี นามวงษ์ )
( ลงชื่อ ) นาย อรรถทวี อินทร็แก้ว
     ( นาย อรรถทวี อินทร็แก้ว )
( ลงชื่อ ) นายทองคำ จันทร์โสภา
     ( นายทองคำ จันทร์โสภา )
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®