ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10674 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) ธไนศวรรย์ สังวาลย์และครอบครัว
     ( ธไนศวรรย์ สังวาลย์และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายธวัชไชย์ มัฏฐาพันธ์
     ( นายธวัชไชย์ มัฏฐาพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์
     ( นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ )
( ลงชื่อ ) นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์
     ( นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ )
( ลงชื่อ ) นางบุญญรัตน์ บุญอยู่
     ( นางบุญญรัตน์ บุญอยู่ )
( ลงชื่อ ) นางสาวดวงพร มีพันธ์
     ( นางสาวดวงพร มีพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวณัจยา บูรณะ
     ( นางสาวณัจยา บูรณะ )
( ลงชื่อ ) ธนกฤต ลัทธิพุทธกาล
     ( ธนกฤต ลัทธิพุทธกาล )
( ลงชื่อ ) ร.ต.ท.จามรมาน สุขเกษม
     ( ร.ต.ท.จามรมาน สุขเกษม )
( ลงชื่อ ) เด็กชายชลทรัพย์ เกิดศักดิ์สิทธิ์
     ( เด็กชายชลทรัพย์ เกิดศักดิ์สิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายชลทรัพย์ เกิดศักดิ์สิทธิ์
     ( เด็กชายชลทรัพย์ เกิดศักดิ์สิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงปัญญาวีร์ เกิดศักดิ์สิทธิ์
     ( เด็กหญิงปัญญาวีร์ เกิดศักดิ์สิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงปัญญาวีร์ เกิดศักดิ์สิทธิ์
     ( เด็กหญิงปัญญาวีร์ เกิดศักดิ์สิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงปัญญาวร
     ( เด็กหญิงปัญญาวร )
( ลงชื่อ ) ศดานันท์ บุญเพิ่ม
     ( ศดานันท์ บุญเพิ่ม )
( ลงชื่อ ) ศดานันท์ บุญเพิ่ม
     ( ศดานันท์ บุญเพิ่ม )
( ลงชื่อ ) พิชิต ศรีสวัสดิ์
     ( พิชิต ศรีสวัสดิ์ )
( ลงชื่อ ) นายสมบูรณ์-นางมณฑิรา, นายวราวุฒิ, นายธรรมนูญ สุภเสถียร
     ( นายสมบูรณ์-นางมณฑิรา, นายวราวุฒิ, นายธรรมนูญ สุภเสถียร )
( ลงชื่อ ) นางสาวธิดา อุปมัย
     ( นางสาวธิดา อุปมัย )
( ลงชื่อ ) นางสาวชมนาด พวงสวัสดิ์
     ( นางสาวชมนาด พวงสวัสดิ์ )
( ลงชื่อ ) นาย ถนอมศักดิ์ นิ่มกิ่งรัตน์และครอบครัว
     ( นาย ถนอมศักดิ์ นิ่มกิ่งรัตน์และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) หจก.ถนอมรัตน์ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน
     ( หจก.ถนอมรัตน์ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน )
( ลงชื่อ ) นายบรรณกร นางเฉวียน มณีนิล
     ( นายบรรณกร นางเฉวียน มณีนิล )
( ลงชื่อ ) นายสมบูรณ์ -นางมณฑิรา -นายวราวุฒิ -นายธรรมนูญ สุภเสถียร
     ( นายสมบูรณ์ -นางมณฑิรา -นายวราวุฒิ -นายธรรมนูญ สุภเสถียร )
( ลงชื่อ ) พระอุทัย อภินนฺโท(ใจดี)
     ( พระอุทัย อภินนฺโท(ใจดี) )
( ลงชื่อ ) พระปลัดสุเชฎฐ มงฺคโล(บุญเพ็ชร)
     ( พระปลัดสุเชฎฐ มงฺคโล(บุญเพ็ชร) )
( ลงชื่อ ) พัฒน์วิภู ธัญเสริมสิทธิ์
     ( พัฒน์วิภู ธัญเสริมสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) ปุณณิศา บุญเนือง
     ( ปุณณิศา บุญเนือง )
( ลงชื่อ ) พันตำรวจเอก โชคชัย อินทะนิน
     ( พันตำรวจเอก โชคชัย อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) ดญ ณิชมล ดิลกลาภ
     ( ดญ ณิชมล ดิลกลาภ )
( ลงชื่อ ) นายสาโรจน์ เลาหสูต
     ( นายสาโรจน์ เลาหสูต )
( ลงชื่อ ) นายสาโรจน์ เลาหสูต
     ( นายสาโรจน์ เลาหสูต )
( ลงชื่อ ) ชาติชาย วงศ์ประสาร
     ( ชาติชาย วงศ์ประสาร )
( ลงชื่อ ) นาย ชารี ทองแผ่น
     ( นาย ชารี ทองแผ่น )
( ลงชื่อ ) นาย ชารี ทองแผ่น
     ( นาย ชารี ทองแผ่น )
( ลงชื่อ ) นคร ไชยสนาม
     ( นคร ไชยสนาม )
( ลงชื่อ ) นคร ไชยสนาม
     ( นคร ไชยสนาม )
( ลงชื่อ ) นายธนดล วงษ์ขันธ์
     ( นายธนดล วงษ์ขันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางวรรณภรณ์ โคษา
     ( นางวรรณภรณ์ โคษา )
( ลงชื่อ ) นางอาภรณ์ ชุมทอง
     ( นางอาภรณ์ ชุมทอง )
( ลงชื่อ ) Thanika Kawe-nga
     ( Thanika Kawe-nga )
( ลงชื่อ ) นายอำนวย จันดี
     ( นายอำนวย จันดี )
( ลงชื่อ ) เอกชัย ทาโสม
     ( เอกชัย ทาโสม )
( ลงชื่อ ) ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรทรงพระเจริญ
     ( ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรทรงพระเจริญ )
( ลงชื่อ ) นางศิริวรรณ สุภาพ และครอบครัว
     ( นางศิริวรรณ สุภาพ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ครอบครัว วิทยากรบูญศักดิ์
     ( ครอบครัว วิทยากรบูญศักดิ์ )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวศรีอักษร
     ( ครอบครัวศรีอักษร )
( ลงชื่อ ) อรจันทร์ ศรีอักษร
     ( อรจันทร์ ศรีอักษร )
( ลงชื่อ ) ภัทรวดี สาระพงษ์
     ( ภัทรวดี สาระพงษ์ )
( ลงชื่อ ) คมพัชญ์
     ( คมพัชญ์ )
( ลงชื่อ ) ทรงพระเจริญ
     ( ทรงพระเจริญ )
( ลงชื่อ ) นายกอบชัย สายทอง
     ( นายกอบชัย สายทอง )
( ลงชื่อ ) กรรณิการ์. หนองข่า
     ( กรรณิการ์. หนองข่า )
( ลงชื่อ ) กรรณิการ์. หนองข่า
     ( กรรณิการ์. หนองข่า )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวพงษ์ประเสริฐวิไล
     ( ครอบครัวพงษ์ประเสริฐวิไล )
( ลงชื่อ ) ทรงพระเจริญ
     ( ทรงพระเจริญ )
( ลงชื่อ ) นายถาวร แพงสกล ครู / คศ.3 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป.ศก.4
     ( นายถาวร แพงสกล ครู / คศ.3 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป.ศก.4 )
( ลงชื่อ ) สุภาภรณ์ มนต์ทอง
     ( สุภาภรณ์ มนต์ทอง )
( ลงชื่อ ) bxaqmpgg
     ( bxaqmpgg )
( ลงชื่อ ) bxaqmpgg
     ( bxaqmpgg )
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®