ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10040 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) เกชฎาพร สุทธาบุญ
     ( เกชฎาพร สุทธาบุญ )
( ลงชื่อ ) เกชด
     ( เกชด )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.อภิชญา อารมย์สุข
     ( ด.ญ.อภิชญา อารมย์สุข )
( ลงชื่อ ) นายภูริต อภิรักษ์วรการ
     ( นายภูริต อภิรักษ์วรการ )
( ลงชื่อ ) นายสมัย ระยับศรี นางตุ๊ ระยับศรี พร้อมครอบครัว
     ( นายสมัย ระยับศรี นางตุ๊ ระยับศรี พร้อมครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายมั่น มูลจัด
     ( นายมั่น มูลจัด )
( ลงชื่อ ) นางส้มแป้น จุ้ยดี
     ( นางส้มแป้น จุ้ยดี )
( ลงชื่อ ) นายแล จุ้ยดี
     ( นายแล จุ้ยดี )
( ลงชื่อ ) ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาพร จุ้ยดี
     ( ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัทมาพร จุ้ยดี )
( ลงชื่อ ) สุมาลี บึงโบก
     ( สุมาลี บึงโบก )
( ลงชื่อ ) ธีรพล บิดาวงเดช
     ( ธีรพล บิดาวงเดช )
( ลงชื่อ ) นายสมพร ศิรินัยและครอบครับ
     ( นายสมพร ศิรินัยและครอบครับ )
( ลงชื่อ ) นายชัยวุฒิ เทโพธิ์
     ( นายชัยวุฒิ เทโพธิ์ )
( ลงชื่อ ) คุณตาพรมมา คุณยายบัวพันธ์ ปองไป
     ( คุณตาพรมมา คุณยายบัวพันธ์ ปองไป )
( ลงชื่อ ) ภัทรพล ปากหวาน และครอบครัว
     ( ภัทรพล ปากหวาน และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ปูน สวัสเอื้อ
     ( ปูน สวัสเอื้อ )
( ลงชื่อ ) เสาวภา สวัสเอื้อ
     ( เสาวภา สวัสเอื้อ )
( ลงชื่อ ) ทองพูล สวัสเอื้อ
     ( ทองพูล สวัสเอื้อ )
( ลงชื่อ ) เพ็ญศรี ปองไป
     ( เพ็ญศรี ปองไป )
( ลงชื่อ ) ทรงพระเจริญ (แป้ง สวัสเอื้อ)และครอบครัว
     ( ทรงพระเจริญ (แป้ง สวัสเอื้อ)และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ช่อฟ้า กมลาไสย
     ( ช่อฟ้า กมลาไสย )
( ลงชื่อ ) ช่อฟ้า กมลาไสย
     ( ช่อฟ้า กมลาไสย )
( ลงชื่อ ) นางสาวพิศมัย วาระสุข
     ( นางสาวพิศมัย วาระสุข )
( ลงชื่อ ) นายนภวิชญ์ กุลบุตร
     ( นายนภวิชญ์ กุลบุตร )
( ลงชื่อ ) เฉลิมพงษ์ ภูทอง
     ( เฉลิมพงษ์ ภูทอง )
( ลงชื่อ ) เสาวลักษณ์ เผือกประดิษฐ์
     ( เสาวลักษณ์ เผือกประดิษฐ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวปวีณา มูลสาร
     ( นางสาวปวีณา มูลสาร )
( ลงชื่อ ) นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมี
     ( นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมี )
( ลงชื่อ ) นางสาววิไลวรรณ นันทะบุตร
     ( นางสาววิไลวรรณ นันทะบุตร )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.โชติกา ยงเพชร
     ( ด.ญ.โชติกา ยงเพชร )
( ลงชื่อ ) ด.ช.ธนกร ยงเพชร
     ( ด.ช.ธนกร ยงเพชร )
( ลงชื่อ ) นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร
     ( นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร )
( ลงชื่อ ) ส.ต.เจียระไน โนนสังข์
     ( ส.ต.เจียระไน โนนสังข์ )
( ลงชื่อ ) นายพงษ์นภัทร จัมปาแก้ว
     ( นายพงษ์นภัทร จัมปาแก้ว )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญสิงห์
     ( เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญสิงห์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญสิงห์
     ( เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญสิงห์ )
( ลงชื่อ ) นายอัษฎาวุธ บุญสิงห์
     ( นายอัษฎาวุธ บุญสิงห์ )
( ลงชื่อ ) นางสาววชิราภรณ์ ลาลุน
     ( นางสาววชิราภรณ์ ลาลุน )
( ลงชื่อ ) นางวัชรี ลาลุน
     ( นางวัชรี ลาลุน )
( ลงชื่อ ) นายประดิษฐ์ ลาลุน
     ( นายประดิษฐ์ ลาลุน )
( ลงชื่อ ) นายวรวุฒิ ลาลุน
     ( นายวรวุฒิ ลาลุน )
( ลงชื่อ ) นางสาวเนตรนารี แก้วคำ
     ( นางสาวเนตรนารี แก้วคำ )
( ลงชื่อ ) ผู้บริหารและพนักงาน หจก.วิเศษไชยศรี
     ( ผู้บริหารและพนักงาน หจก.วิเศษไชยศรี )
( ลงชื่อ ) ผู้บริหารและพนักงาน หจก.ถนอมรัตน์
     ( ผู้บริหารและพนักงาน หจก.ถนอมรัตน์ )
( ลงชื่อ ) asd
     ( asd )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวตั้งเวชยันต
     ( ครอบครัวตั้งเวชยันต )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวตั้งเวชยันต์
     ( ครอบครัวตั้งเวชยันต์ )
( ลงชื่อ ) นายเฉลียว แตงวงษ์
     ( นายเฉลียว แตงวงษ์ )
( ลงชื่อ ) นายสกชัย ผายพิมพ์
     ( นายสกชัย ผายพิมพ์ )
( ลงชื่อ ) นายล้อมพงศ์ จุไทย
     ( นายล้อมพงศ์ จุไทย )
( ลงชื่อ ) ประพันธ์ เวารัมย์
     ( ประพันธ์ เวารัมย์ )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.เขมจิรา ชนะสิทธิ์
     ( ด.ญ.เขมจิรา ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) ด.ช.กฤษฎิ์ธีธัชชาติ ชนะสิทธิ์
     ( ด.ช.กฤษฎิ์ธีธัชชาติ ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) นางปาณิสรา ชนะสิทธิ์
     ( นางปาณิสรา ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) นายยุคล ชนะสิทธิ์
     ( นายยุคล ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
     ( ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) )
( ลงชื่อ ) นายพงษ์ศักดิ์ นางเยาวภา ดาสันทัด
     ( นายพงษ์ศักดิ์ นางเยาวภา ดาสันทัด )
( ลงชื่อ ) คุณครูวิชัย มะโนมัยและครอบครัว
     ( คุณครูวิชัย มะโนมัยและครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายทศพัทธ์ พยคฆพล
     ( นายทศพัทธ์ พยคฆพล )
( ลงชื่อ ) นางเดือนเพ็ญ พิมพ์โคตร
     ( นางเดือนเพ็ญ พิมพ์โคตร )
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®