ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10765 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จาก อาจารย์NID MBA
     ( ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จาก อาจารย์NID MBA )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวหมั่นมี รัก ในหลวง
     ( ครอบครัวหมั่นมี รัก ในหลวง )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.หัตถยา วรสิงห์
     ( ด.ญ.หัตถยา วรสิงห์ )
( ลงชื่อ ) นายอดุล การะเกษ
     ( นายอดุล การะเกษ )
( ลงชื่อ ) นางพัว เกื้อมณี
     ( นางพัว เกื้อมณี )
( ลงชื่อ ) นางประภัสสร เสนีย์
     ( นางประภัสสร เสนีย์ )
( ลงชื่อ ) นายสมร อุสันสา
     ( นายสมร อุสันสา )
( ลงชื่อ ) นายโกเมศ สิทธิวงศ์
     ( นายโกเมศ สิทธิวงศ์ )
( ลงชื่อ ) นายเอกมล ถวิลมาตร
     ( นายเอกมล ถวิลมาตร )
( ลงชื่อ ) นางสาวเกษร วงศ์เศษ นิติกรปฏิบัติการ
     ( นางสาวเกษร วงศ์เศษ นิติกรปฏิบัติการ )
( ลงชื่อ ) นางสาวเกษร วงศ์เศษ นิติกรปฏิบัติการ
     ( นางสาวเกษร วงศ์เศษ นิติกรปฏิบัติการ )
( ลงชื่อ ) นายวรชาติ ฐิติสมบูรณ์
     ( นายวรชาติ ฐิติสมบูรณ์ )
( ลงชื่อ ) นายสุธี. วงศ์คูณ
     ( นายสุธี. วงศ์คูณ )
( ลงชื่อ ) นายฉัตรชัย หลาวทอง
     ( นายฉัตรชัย หลาวทอง )
( ลงชื่อ ) นาย ณัฐวุฒิ สมาน
     ( นาย ณัฐวุฒิ สมาน )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงพรนาวีธิดา ฆะวีวงษ์
     ( เด็กหญิงพรนาวีธิดา ฆะวีวงษ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงพรนาวีธิดา ฆะวีวงษ์
     ( เด็กหญิงพรนาวีธิดา ฆะวีวงษ์ )
( ลงชื่อ ) ภมร สุราวุธ
     ( ภมร สุราวุธ )
( ลงชื่อ ) นางสาวพรชนิตว์ ทวีวงษ์
     ( นางสาวพรชนิตว์ ทวีวงษ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวพรชนิตว์ ทวีวงษ์
     ( นางสาวพรชนิตว์ ทวีวงษ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงสุธาสินี ศรบุญทอง
     ( เด็กหญิงสุธาสินี ศรบุญทอง )
( ลงชื่อ ) นายสัญจร ศรบุญทอง
     ( นายสัญจร ศรบุญทอง )
( ลงชื่อ ) นางทวนทอง ศรบุญทอง
     ( นางทวนทอง ศรบุญทอง )
( ลงชื่อ ) นางชฎาภรณ์ ศรบุญทอง
     ( นางชฎาภรณ์ ศรบุญทอง )
( ลงชื่อ ) นายสุเทพ ศรบุญทอง
     ( นายสุเทพ ศรบุญทอง )
( ลงชื่อ ) นางพีระวรรณา เขียวหวาน
     ( นางพีระวรรณา เขียวหวาน )
( ลงชื่อ ) นายอธิวัฒน์ นิตยสุทธิ
     ( นายอธิวัฒน์ นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) น.ส.สกาวรัตน์ นิตยสุทธิ
     ( น.ส.สกาวรัตน์ นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) นายนฤวัจน์ นิตยสุทธิ
     ( นายนฤวัจน์ นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) นางศศินันท์ พรมประเสริฐ
     ( นางศศินันท์ พรมประเสริฐ )
( ลงชื่อ ) นางสาวเนียนละออ ภาคูกาและครอบครัว
     ( นางสาวเนียนละออ ภาคูกาและครอบครัว )
( ลงชื่อ ) วาสนา สิงจานุสงค์
     ( วาสนา สิงจานุสงค์ )
( ลงชื่อ ) ศราวุธ สิงจานุสงค์
     ( ศราวุธ สิงจานุสงค์ )
( ลงชื่อ ) ลีนา จังจรรจา
     ( ลีนา จังจรรจา )
( ลงชื่อ ) นางสมัย ไชยสิทธิ์
     ( นางสมัย ไชยสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) นายธานินทร์ มังสุไร สารวัตรกำนัน ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
     ( นายธานินทร์ มังสุไร สารวัตรกำนัน ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ )
( ลงชื่อ ) นายธานินทร์ มังสุไร สารวัตรกำนัน ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
     ( นายธานินทร์ มังสุไร สารวัตรกำนัน ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ )
( ลงชื่อ ) ด.ช.วรภัทร ปากหวาน
     ( ด.ช.วรภัทร ปากหวาน )
( ลงชื่อ ) ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
     ( ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ )
( ลงชื่อ ) นายศุภชัย ศรีธัญรัตน์
     ( นายศุภชัย ศรีธัญรัตน์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวอุไรวรรณ นาอินทร์
     ( นางสาวอุไรวรรณ นาอินทร์ )
( ลงชื่อ ) นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์
     ( นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์ )
( ลงชื่อ ) นายรณฤทธิ์ นรสาร
     ( นายรณฤทธิ์ นรสาร )
( ลงชื่อ ) นายจักรปวีณ ขจรเกียรติเมธี
     ( นายจักรปวีณ ขจรเกียรติเมธี )
( ลงชื่อ ) นายจักรปวีณ ขจรเกียรติเมธี
     ( นายจักรปวีณ ขจรเกียรติเมธี )
( ลงชื่อ ) ร.ต.อ ศราวุธ เสนคราม
     ( ร.ต.อ ศราวุธ เสนคราม )
( ลงชื่อ ) ร.ต.อ ศราวุธ เสนคราม
     ( ร.ต.อ ศราวุธ เสนคราม )
( ลงชื่อ ) ร.ต.อ ศราวุธ เสนคราม
     ( ร.ต.อ ศราวุธ เสนคราม )
( ลงชื่อ ) ร.ต.อ ศราวุธ เสนคราม
     ( ร.ต.อ ศราวุธ เสนคราม )
( ลงชื่อ ) นางแสงดาว นิตยสุทธิ
     ( นางแสงดาว นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) นายดิสทัต นิตยสุทธิ
     ( นายดิสทัต นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) นาย พงศกร พงษ์วัน
     ( นาย พงศกร พงษ์วัน )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุพิชญา นุ่มเหนียว
     ( นางสาวสุพิชญา นุ่มเหนียว )
( ลงชื่อ ) นางสวาท นุ่มเหนียว
     ( นางสวาท นุ่มเหนียว )
( ลงชื่อ ) นายเสฏฐ์สันติ์ อภัยศิลา
     ( นายเสฏฐ์สันติ์ อภัยศิลา )
( ลงชื่อ ) นายณัฐชยา ผลไม้
     ( นายณัฐชยา ผลไม้ )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุธีญา เบ้าทอง
     ( นางสาวสุธีญา เบ้าทอง )
( ลงชื่อ ) นางสมนา เบ้าทอง
     ( นางสมนา เบ้าทอง )
( ลงชื่อ ) เด็กชายสิโรธร เบ้าทอง
     ( เด็กชายสิโรธร เบ้าทอง )
( ลงชื่อ ) นายสิโรดม เบ้าทอง
     ( นายสิโรดม เบ้าทอง )
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®