ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10327 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) นายคริสเตียน มาริโอ จิตรมั่น
     ( นายคริสเตียน มาริโอ จิตรมั่น )
( ลงชื่อ ) นายนิวัฒน์ สายพิน
     ( นายนิวัฒน์ สายพิน )
( ลงชื่อ ) นายพัฒนพงศ์ นามเพ็ง
     ( นายพัฒนพงศ์ นามเพ็ง )
( ลงชื่อ ) นายณรงค์ วราพุฒ
     ( นายณรงค์ วราพุฒ )
( ลงชื่อ ) นายศิรวิทย์ ประจิม
     ( นายศิรวิทย์ ประจิม )
( ลงชื่อ ) นายศรัณย์ภัทร ประจิม
     ( นายศรัณย์ภัทร ประจิม )
( ลงชื่อ ) นางรุ่งอรุณ ประจิม
     ( นางรุ่งอรุณ ประจิม )
( ลงชื่อ ) นายพิทยา จันดาบุตร
     ( นายพิทยา จันดาบุตร )
( ลงชื่อ ) เด็กชายคมพิสิษฐ์ จันทรัตน์
     ( เด็กชายคมพิสิษฐ์ จันทรัตน์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงพิชชาพร จันทรัตน์
     ( เด็กหญิงพิชชาพร จันทรัตน์ )
( ลงชื่อ ) นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์
     ( นายทวีทรัพย์ จันทรัตน์ )
( ลงชื่อ ) นางศิริพร จันทรัตน์
     ( นางศิริพร จันทรัตน์ )
( ลงชื่อ ) นางนารีรัตน์ อาษาราช
     ( นางนารีรัตน์ อาษาราช )
( ลงชื่อ ) นางสาวรภัสสรณ์ บุญธรรม
     ( นางสาวรภัสสรณ์ บุญธรรม )
( ลงชื่อ ) นายเชวงศักดิ์ บุญธรรม
     ( นายเชวงศักดิ์ บุญธรรม )
( ลงชื่อ ) นายเชวงศักดิ์ บุญเก่า
     ( นายเชวงศักดิ์ บุญเก่า )
( ลงชื่อ ) เด็กชายเทพพิทักษ์ พยัคฆพล
     ( เด็กชายเทพพิทักษ์ พยัคฆพล )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงชนกนันท์ พยัคฆพล
     ( เด็กหญิงชนกนันท์ พยัคฆพล )
( ลงชื่อ ) นางฐิตินันท์ พยัคฆพล
     ( นางฐิตินันท์ พยัคฆพล )
( ลงชื่อ ) นายทศพัทธ์ พยัคฆพล
     ( นายทศพัทธ์ พยัคฆพล )
( ลงชื่อ ) นางจารุวรรณี บุญมี พร้อมลูก ๆ และ นางสาวปรางค์ทิพย์ สว่างกิจ
     ( นางจารุวรรณี บุญมี พร้อมลูก ๆ และ นางสาวปรางค์ทิพย์ สว่างกิจ )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุภนิดา มนัสสิทธิพันธ์
     ( นางสาวสุภนิดา มนัสสิทธิพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุกัณฐิกา มนัสสิทธิพันธ์
     ( นางสาวสุกัณฐิกา มนัสสิทธิพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุกัญญา ปัสบาล
     ( นางสาวสุกัญญา ปัสบาล )
( ลงชื่อ ) นางประจักษ์ศรี สุต๋า
     ( นางประจักษ์ศรี สุต๋า )
( ลงชื่อ ) นางประจักษ์ศรี สุต๋า
     ( นางประจักษ์ศรี สุต๋า )
( ลงชื่อ ) นายณัฐดนัย สุต๋า
     ( นายณัฐดนัย สุต๋า )
( ลงชื่อ ) นายณัฐดนัย สุต๋า
     ( นายณัฐดนัย สุต๋า )
( ลงชื่อ ) นายศราพิพัฒ สุต๋า
     ( นายศราพิพัฒ สุต๋า )
( ลงชื่อ ) นายนครินทร์ สุต่า
     ( นายนครินทร์ สุต่า )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิง ปุณณิศา บุญเนือง
     ( เด็กหญิง ปุณณิศา บุญเนือง )
( ลงชื่อ ) นายชัชกรณ์ บุญเชิด
     ( นายชัชกรณ์ บุญเชิด )
( ลงชื่อ ) น.ส.ศิริจรรยา เหลาสาร
     ( น.ส.ศิริจรรยา เหลาสาร )
( ลงชื่อ ) นายกฤษณา บุญเทียม
     ( นายกฤษณา บุญเทียม )
( ลงชื่อ ) นายกฤษณา บุญเทียม
     ( นายกฤษณา บุญเทียม )
( ลงชื่อ ) นายกฤษณา บุญเทียม
     ( นายกฤษณา บุญเทียม )
( ลงชื่อ ) นางณฐอร ตังนิธภัทรและครอบครัว
     ( นางณฐอร ตังนิธภัทรและครอบครัว )
( ลงชื่อ ) อมิตา จันทร์เทศ
     ( อมิตา จันทร์เทศ )
( ลงชื่อ ) นายเตชินท์ วรวงศ์ และครอบครัว
     ( นายเตชินท์ วรวงศ์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางพิศมัย ศรีลาชัย และครอบครัว
     ( นางพิศมัย ศรีลาชัย และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวสีขาว
     ( ครอบครัวสีขาว )
( ลงชื่อ ) วิไลลักษณ์ สีขาว
     ( วิไลลักษณ์ สีขาว )
( ลงชื่อ ) นายทัสสกร ตรองจิต
     ( นายทัสสกร ตรองจิต )
( ลงชื่อ ) นายมานพ พงษ์พีระ
     ( นายมานพ พงษ์พีระ )
( ลงชื่อ ) นายมานพ พงษ์พีระ
     ( นายมานพ พงษ์พีระ )
( ลงชื่อ ) นางจุรัยทิพย์ พงษ์พีระ
     ( นางจุรัยทิพย์ พงษ์พีระ )
( ลงชื่อ ) นายวีรยุทธ กุชโร
     ( นายวีรยุทธ กุชโร )
( ลงชื่อ ) นางคำเพียร หาญเสมอ
     ( นางคำเพียร หาญเสมอ )
( ลงชื่อ ) นางคำเพียร หาญเสมอ
     ( นางคำเพียร หาญเสมอ )
( ลงชื่อ ) นายเอกฤทธิ์ หาญเสมอ
     ( นายเอกฤทธิ์ หาญเสมอ )
( ลงชื่อ ) นางลำไพ บรรจมาตย์
     ( นางลำไพ บรรจมาตย์ )
( ลงชื่อ ) ดช เอื้ออังกูร หาญเสมอ
     ( ดช เอื้ออังกูร หาญเสมอ )
( ลงชื่อ ) นายธีรศักดิ์ บรรจมาตย์
     ( นายธีรศักดิ์ บรรจมาตย์ )
( ลงชื่อ ) สตต.ธีระศักดิ์ บรรจมาตย์
     ( สตต.ธีระศักดิ์ บรรจมาตย์ )
( ลงชื่อ ) สตต.ธีระศักดิ์ บรรจมาตย์
     ( สตต.ธีระศักดิ์ บรรจมาตย์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวสมัชญา หาญเสมอ
     ( นางสาวสมัชญา หาญเสมอ )
( ลงชื่อ ) นายชัยภัทร ยอดสาย
     ( นายชัยภัทร ยอดสาย )
( ลงชื่อ ) นางหนูผิน ถึงไชย
     ( นางหนูผิน ถึงไชย )
( ลงชื่อ ) นางกรวิการ์ ศรีชัย
     ( นางกรวิการ์ ศรีชัย )
( ลงชื่อ ) นายจักรกฤษณ์ จันทะกรณ์
     ( นายจักรกฤษณ์ จันทะกรณ์ )
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®