ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10013 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมี
     ( นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมี )
( ลงชื่อ ) นางสาววิไลวรรณ นันทะบุตร
     ( นางสาววิไลวรรณ นันทะบุตร )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.โชติกา ยงเพชร
     ( ด.ญ.โชติกา ยงเพชร )
( ลงชื่อ ) ด.ช.ธนกร ยงเพชร
     ( ด.ช.ธนกร ยงเพชร )
( ลงชื่อ ) นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร
     ( นางสาวนภัสภรณ์ ประเสริฐบุญญพร )
( ลงชื่อ ) ส.ต.เจียระไน โนนสังข์
     ( ส.ต.เจียระไน โนนสังข์ )
( ลงชื่อ ) นายพงษ์นภัทร จัมปาแก้ว
     ( นายพงษ์นภัทร จัมปาแก้ว )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญสิงห์
     ( เด็กหญิงกานต์พิชชา บุญสิงห์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญสิงห์
     ( เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญสิงห์ )
( ลงชื่อ ) นายอัษฎาวุธ บุญสิงห์
     ( นายอัษฎาวุธ บุญสิงห์ )
( ลงชื่อ ) นางสาววชิราภรณ์ ลาลุน
     ( นางสาววชิราภรณ์ ลาลุน )
( ลงชื่อ ) นางวัชรี ลาลุน
     ( นางวัชรี ลาลุน )
( ลงชื่อ ) นายประดิษฐ์ ลาลุน
     ( นายประดิษฐ์ ลาลุน )
( ลงชื่อ ) นายวรวุฒิ ลาลุน
     ( นายวรวุฒิ ลาลุน )
( ลงชื่อ ) นางสาวเนตรนารี แก้วคำ
     ( นางสาวเนตรนารี แก้วคำ )
( ลงชื่อ ) ผู้บริหารและพนักงาน หจก.วิเศษไชยศรี
     ( ผู้บริหารและพนักงาน หจก.วิเศษไชยศรี )
( ลงชื่อ ) ผู้บริหารและพนักงาน หจก.ถนอมรัตน์
     ( ผู้บริหารและพนักงาน หจก.ถนอมรัตน์ )
( ลงชื่อ ) asd
     ( asd )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวตั้งเวชยันต
     ( ครอบครัวตั้งเวชยันต )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวตั้งเวชยันต์
     ( ครอบครัวตั้งเวชยันต์ )
( ลงชื่อ ) นายเฉลียว แตงวงษ์
     ( นายเฉลียว แตงวงษ์ )
( ลงชื่อ ) นายสกชัย ผายพิมพ์
     ( นายสกชัย ผายพิมพ์ )
( ลงชื่อ ) นายล้อมพงศ์ จุไทย
     ( นายล้อมพงศ์ จุไทย )
( ลงชื่อ ) ประพันธ์ เวารัมย์
     ( ประพันธ์ เวารัมย์ )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.เขมจิรา ชนะสิทธิ์
     ( ด.ญ.เขมจิรา ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) ด.ช.กฤษฎิ์ธีธัชชาติ ชนะสิทธิ์
     ( ด.ช.กฤษฎิ์ธีธัชชาติ ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) นางปาณิสรา ชนะสิทธิ์
     ( นางปาณิสรา ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) นายยุคล ชนะสิทธิ์
     ( นายยุคล ชนะสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
     ( ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) )
( ลงชื่อ ) นายพงษ์ศักดิ์ นางเยาวภา ดาสันทัด
     ( นายพงษ์ศักดิ์ นางเยาวภา ดาสันทัด )
( ลงชื่อ ) คุณครูวิชัย มะโนมัยและครอบครัว
     ( คุณครูวิชัย มะโนมัยและครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายทศพัทธ์ พยคฆพล
     ( นายทศพัทธ์ พยคฆพล )
( ลงชื่อ ) นางเดือนเพ็ญ พิมพ์โคตร
     ( นางเดือนเพ็ญ พิมพ์โคตร )
( ลงชื่อ ) นายวิรัต ผงผ่าน ผู้ใหญ่บ้านโคกสามัคคี
     ( นายวิรัต ผงผ่าน ผู้ใหญ่บ้านโคกสามัคคี )
( ลงชื่อ ) นายคำสี สายเนตร และครอบครัว
     ( นายคำสี สายเนตร และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นส.รัชนีกร สีแสด ส.อบต.ทุ่งหลวง
     ( นส.รัชนีกร สีแสด ส.อบต.ทุ่งหลวง )
( ลงชื่อ ) นายจิตร พิมศร ส.อบต.ทุ่งหลวง
     ( นายจิตร พิมศร ส.อบต.ทุ่งหลวง )
( ลงชื่อ ) นายชศักดิ์ ดวงงธนู
     ( นายชศักดิ์ ดวงงธนู )
( ลงชื่อ ) นายสงวน คำนาโฮม ผช.ผู้ใหญ่บ้านทุ่งหลวงและครอบครัว
     ( นายสงวน คำนาโฮม ผช.ผู้ใหญ่บ้านทุ่งหลวงและครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายเสมียน นารีสา และครอบครัว
     ( นายเสมียน นารีสา และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายวันชัย สอนศรี และครอบครัว
     ( นายวันชัย สอนศรี และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายวิชัย เพิ่มพรและครอบครัว
     ( นายวิชัย เพิ่มพรและครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. พนัชกร ขุนพินิจ
     ( ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. พนัชกร ขุนพินิจ )
( ลงชื่อ ) นิติพจน์ ขุนพินิจ
     ( นิติพจน์ ขุนพินิจ )
( ลงชื่อ ) นายธีรศักดิ์ แย้มศรี
     ( นายธีรศักดิ์ แย้มศรี )
( ลงชื่อ ) นายถาวรชัย ไชยสัตย์ และครอบครัว
     ( นายถาวรชัย ไชยสัตย์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) คุณกนิษฐา ทองตัน และครอบครัว
     ( คุณกนิษฐา ทองตัน และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางสุภัท วงศ์ศิริ
     ( นางสุภัท วงศ์ศิริ )
( ลงชื่อ ) นายสุพล นางพิศมัย นายพนมพร นายกิดาการ ศรีลาชัย
     ( นายสุพล นางพิศมัย นายพนมพร นายกิดาการ ศรีลาชัย )
( ลงชื่อ ) นางสาวพาณี พิทักษา
     ( นางสาวพาณี พิทักษา )
( ลงชื่อ ) นางกมลรัตน์ แพงศรี
     ( นางกมลรัตน์ แพงศรี )
( ลงชื่อ ) นายประสิทธิ์ โยธิคาร์ ผู้บริหารพี พีออโต้สาขา ก ม9ทางไปอ .วังหิน จ.ศรีสะเกษ
     ( นายประสิทธิ์ โยธิคาร์ ผู้บริหารพี พีออโต้สาขา ก ม9ทางไปอ .วังหิน จ.ศรีสะเกษ )
( ลงชื่อ ) นางมัลลิกาฐินี คูรานานักจัดรายการวิทยุ fm99.0mhzพันทาเรดิโอ อ .เมือง จ.ศรีรสะเกษ
     ( นางมัลลิกาฐินี คูรานานักจัดรายการวิทยุ fm99.0mhzพันทาเรดิโอ อ .เมือง จ.ศรีรสะเกษ )
( ลงชื่อ ) นายสมเกียรติ จันทรฺพราว ผ.อ f m 99.0mhzพันทาเรดิโอ อ.เมืองจ.ศรีสะเกษ
     ( นายสมเกียรติ จันทรฺพราว ผ.อ f m 99.0mhzพันทาเรดิโอ อ.เมืองจ.ศรีสะเกษ )
( ลงชื่อ ) นางสุชาดา จ้นทรฺพราว การไฟฟ้าอ.ราษีไศล
     ( นางสุชาดา จ้นทรฺพราว การไฟฟ้าอ.ราษีไศล )
( ลงชื่อ ) สมนึก จันทรฺพราวชุมชนพันทาน้อยศรีสะเกษ
     ( สมนึก จันทรฺพราวชุมชนพันทาน้อยศรีสะเกษ )
( ลงชื่อ ) นางวาสนา จ้นทรฺพราวพันทาเรดิโอfm99.00
     ( นางวาสนา จ้นทรฺพราวพันทาเรดิโอfm99.00 )
( ลงชื่อ ) กันยารัตน์ เหล่าเสถียรกิจ
     ( กันยารัตน์ เหล่าเสถียรกิจ )
( ลงชื่อ ) กันยารัตน์ เหล่าเสถียรกิจ
     ( กันยารัตน์ เหล่าเสถียรกิจ )
( ลงชื่อ ) นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน
     ( นายอุทัย พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขิน )
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®