ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10105 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) นางเบญจพร ติรไพรวงศ์
     ( นางเบญจพร ติรไพรวงศ์ )
( ลงชื่อ ) วิธวินท์ กรอบสูงเนิน
     ( วิธวินท์ กรอบสูงเนิน )
( ลงชื่อ ) นางจารุวรรณี บุญมี พร้อมด้วย ด.ช.ณัฏฐากร-ด.ญ.กัญญาวีร์ ศรีอักษร และ นางสาวปรางค์ทิพย์ สว่างกิจ
     ( นางจารุวรรณี บุญมี พร้อมด้วย ด.ช.ณัฏฐากร-ด.ญ.กัญญาวีร์ ศรีอักษร และ นางสาวปรางค์ทิพย์ สว่างกิจ )
( ลงชื่อ ) คุณรักศักดิ์ ทองตัน และครอบครัว
     ( คุณรักศักดิ์ ทองตัน และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายถาวรชัย ไชยสัตย์ และครอบครัว
     ( นายถาวรชัย ไชยสัตย์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายธีระวัฒน์ สาลีวงศ์
     ( นายธีระวัฒน์ สาลีวงศ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวณปภัช วันดีรัตน์
     ( นางสาวณปภัช วันดีรัตน์ )
( ลงชื่อ ) นายธีระวัฒน์ สาลีวงศ์
     ( นายธีระวัฒน์ สาลีวงศ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวกาญจนา ทองสิงห์
     ( นางสาวกาญจนา ทองสิงห์ )
( ลงชื่อ ) นายทวี ประดับทอง
     ( นายทวี ประดับทอง )
( ลงชื่อ ) นางประไพจิตร แหวนวงษ์
     ( นางประไพจิตร แหวนวงษ์ )
( ลงชื่อ ) นายอธิวัฒน์ นิตยสุทธิ
     ( นายอธิวัฒน์ นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) นางสาวสกาวรัตน์ นิตยสุทธิ
     ( นางสาวสกาวรัตน์ นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) นายนฤวัจน์ นิตยสุทธิ
     ( นายนฤวัจน์ นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) นางสงดาว นิตยสุทธิ
     ( นางสงดาว นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) นายดิสทัต นิตยสุทธิ
     ( นายดิสทัต นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) นางทิพวาห์ หนองคู
     ( นางทิพวาห์ หนองคู )
( ลงชื่อ ) ธนไวทย์ ธัญเสริมสิทธิ์
     ( ธนไวทย์ ธัญเสริมสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) ปุณยธิษฐ์ ธัญเสริมสิทธิ์
     ( ปุณยธิษฐ์ ธัญเสริมสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) นายชิติพัทธ์ กรไกร
     ( นายชิติพัทธ์ กรไกร )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงชุติปภา ฝีมือสาน
     ( เด็กหญิงชุติปภา ฝีมือสาน )
( ลงชื่อ ) เด็กชายชวิศ ฝีมือสาน
     ( เด็กชายชวิศ ฝีมือสาน )
( ลงชื่อ ) จ.ส.ตจิรเดช ฝีมือสาน
     ( จ.ส.ตจิรเดช ฝีมือสาน )
( ลงชื่อ ) นางกชนิช ฝีมือสาน
     ( นางกชนิช ฝีมือสาน )
( ลงชื่อ ) นางสาวนภาพร บุญให้
     ( นางสาวนภาพร บุญให้ )
( ลงชื่อ ) นางดาลัด หิรัญไพบูลย์
     ( นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ )
( ลงชื่อ ) ศิวพร บาททอง
     ( ศิวพร บาททอง )
( ลงชื่อ ) นายกัญจน์ธนกฤษ ยอดจันทร์
     ( นายกัญจน์ธนกฤษ ยอดจันทร์ )
( ลงชื่อ ) นาย ธนนันธ์ สุขเลิศ
     ( นาย ธนนันธ์ สุขเลิศ )
( ลงชื่อ ) นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์
     ( นายสุทธิโรจน์ สกุลนิธิวัฒน์ )
( ลงชื่อ ) นางวิมลนันท์ สกุลนิธิวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านสมอ และชาวบ้านสมอ ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
     ( นางวิมลนันท์ สกุลนิธิวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านสมอ และชาวบ้านสมอ ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายรังสิมันต์ แถมบุญ
     ( เด็กชายรังสิมันต์ แถมบุญ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงอุษณา เก่งมนตรี
     ( เด็กหญิงอุษณา เก่งมนตรี )
( ลงชื่อ ) นายรังสรรค์ แถมบุญ
     ( นายรังสรรค์ แถมบุญ )
( ลงชื่อ ) นางสาวนิตยา สอดแก้ว
     ( นางสาวนิตยา สอดแก้ว )
( ลงชื่อ ) วิชาญ สุริฉาย
     ( วิชาญ สุริฉาย )
( ลงชื่อ ) สุภาพร สุริฉาย
     ( สุภาพร สุริฉาย )
( ลงชื่อ ) ปัทมา สุริฉาย
     ( ปัทมา สุริฉาย )
( ลงชื่อ ) ประสพสุข สุวรรณมณี
     ( ประสพสุข สุวรรณมณี )
( ลงชื่อ ) ดวงดาว สุวรรณมณี
     ( ดวงดาว สุวรรณมณี )
( ลงชื่อ ) ศศิอุษา ผมงาม
     ( ศศิอุษา ผมงาม )
( ลงชื่อ ) พิชัย สุริฉาย
     ( พิชัย สุริฉาย )
( ลงชื่อ ) เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง
     ( เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง )
( ลงชื่อ ) ชลิดา แสนเลิง
     ( ชลิดา แสนเลิง )
( ลงชื่อ ) อดุลเดช สีลาเพชร
     ( อดุลเดช สีลาเพชร )
( ลงชื่อ ) พรพรรณ เชื้อแก้ว
     ( พรพรรณ เชื้อแก้ว )
( ลงชื่อ ) ไพลิน เรืองเนตร
     ( ไพลิน เรืองเนตร )
( ลงชื่อ ) สกุลรัตน์ สุริฉาย
     ( สกุลรัตน์ สุริฉาย )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงสุพิชญา บุตรจินดา
     ( เด็กหญิงสุพิชญา บุตรจินดา )
( ลงชื่อ ) นางรัชนี บุตรจินดา
     ( นางรัชนี บุตรจินดา )
( ลงชื่อ ) นางสาวณภัทรรพี อมรสิน
     ( นางสาวณภัทรรพี อมรสิน )
( ลงชื่อ ) นางสาวภูษนิศา อมรสิน
     ( นางสาวภูษนิศา อมรสิน )
( ลงชื่อ ) นางกนกรดา ชัยประเสริฐ
     ( นางกนกรดา ชัยประเสริฐ )
( ลงชื่อ ) นาย วีระพร ไชยชิต
     ( นาย วีระพร ไชยชิต )
( ลงชื่อ ) สวาท แจ้งผล
     ( สวาท แจ้งผล )
( ลงชื่อ ) ณภัทร บุญพิทักษ์
     ( ณภัทร บุญพิทักษ์ )
( ลงชื่อ ) สุจิตรา แจ้งผล
     ( สุจิตรา แจ้งผล )
( ลงชื่อ ) มูทิตา บุญอ่อน
     ( มูทิตา บุญอ่อน )
( ลงชื่อ ) ยุพดี ฤทธิรุตม์
     ( ยุพดี ฤทธิรุตม์ )
( ลงชื่อ ) นางสาว ช่อฟ้า กมลไสย
     ( นางสาว ช่อฟ้า กมลไสย )
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®