ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 9953 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) นายวรันต์ ชินทอง
     ( นายวรันต์ ชินทอง )
( ลงชื่อ ) นางรัตนา ชินทอง
     ( นางรัตนา ชินทอง )
( ลงชื่อ ) นายภาณุพงค์ แขมคำ
     ( นายภาณุพงค์ แขมคำ )
( ลงชื่อ ) นายประสาท กิ่งวิชิต
     ( นายประสาท กิ่งวิชิต )
( ลงชื่อ ) นางสุภาพร กิ่งวิชิต
     ( นางสุภาพร กิ่งวิชิต )
( ลงชื่อ ) น.ส.อำไพ อินทฤทธิ์
     ( น.ส.อำไพ อินทฤทธิ์ )
( ลงชื่อ ) น.ส.บังอร แขมคำ
     ( น.ส.บังอร แขมคำ )
( ลงชื่อ ) นางจินตนา ใยนนท์
     ( นางจินตนา ใยนนท์ )
( ลงชื่อ ) นางสมร สีดาพล
     ( นางสมร สีดาพล )
( ลงชื่อ ) นางมะลิ ใยสูบ
     ( นางมะลิ ใยสูบ )
( ลงชื่อ ) นางเดือน ใยขันธ์
     ( นางเดือน ใยขันธ์ )
( ลงชื่อ ) นายพิดบุญโซง แพงแสน
     ( นายพิดบุญโซง แพงแสน )
( ลงชื่อ ) นางณรงค์ แขมคำ
     ( นางณรงค์ แขมคำ )
( ลงชื่อ ) นายสุวิทย์ จันทร์แสน
     ( นายสุวิทย์ จันทร์แสน )
( ลงชื่อ ) นายไพรัตน์ แก้วจีน
     ( นายไพรัตน์ แก้วจีน )
( ลงชื่อ ) นายวิชัด พิมพา
     ( นายวิชัด พิมพา )
( ลงชื่อ ) นายสมพร มูลเหล็ก
     ( นายสมพร มูลเหล็ก )
( ลงชื่อ ) นายสมพร มูลเหล็ก
     ( นายสมพร มูลเหล็ก )
( ลงชื่อ ) นายกฤษณพล สมบัติ
     ( นายกฤษณพล สมบัติ )
( ลงชื่อ ) นายเอกชัย รักษาคุณ
     ( นายเอกชัย รักษาคุณ )
( ลงชื่อ ) นายวัชรินทร์ โนนสูง
     ( นายวัชรินทร์ โนนสูง )
( ลงชื่อ ) น.ส.พิศมัย เจตินัย
     ( น.ส.พิศมัย เจตินัย )
( ลงชื่อ ) น.ส.อนงค์ภัทร แขมคำ
     ( น.ส.อนงค์ภัทร แขมคำ )
( ลงชื่อ ) น.ส.วลัยพร วงศ์บุญ
     ( น.ส.วลัยพร วงศ์บุญ )
( ลงชื่อ ) นางสาวมนฤทัย พวงพันธ์
     ( นางสาวมนฤทัย พวงพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางประยูร แขมคำ
     ( นางประยูร แขมคำ )
( ลงชื่อ ) พันตรีพฤกษ์ เนียมมูล
     ( พันตรีพฤกษ์ เนียมมูล )
( ลงชื่อ ) นายทินกร มีพันธ์
     ( นายทินกร มีพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นายทศวรรษ ชิ้นแก้ว
     ( นายทศวรรษ ชิ้นแก้ว )
( ลงชื่อ ) นางกนกวรรณ โวหาร
     ( นางกนกวรรณ โวหาร )
( ลงชื่อ ) น.ส.ประภาพรรณ ประเสริฐศรี
     ( น.ส.ประภาพรรณ ประเสริฐศรี )
( ลงชื่อ ) นางบัวเรียน งอมสงัด
     ( นางบัวเรียน งอมสงัด )
( ลงชื่อ ) นายทอง ศรีโพนทอง
     ( นายทอง ศรีโพนทอง )
( ลงชื่อ ) นายชาญณรงค์ ใยเมือง
     ( นายชาญณรงค์ ใยเมือง )
( ลงชื่อ ) นายรัชพล ศรีโพนทอง
     ( นายรัชพล ศรีโพนทอง )
( ลงชื่อ ) นายจำรัส โสพัฒน์
     ( นายจำรัส โสพัฒน์ )
( ลงชื่อ ) นายภูริพันธ์ ศุภพงษ์พันธุ์
     ( นายภูริพันธ์ ศุภพงษ์พันธุ์ )
( ลงชื่อ ) นางนุชจรีย์ ศุภพงษ์พันธุ์
     ( นางนุชจรีย์ ศุภพงษ์พันธุ์ )
( ลงชื่อ ) นายทวีวัฒน์ ศุภพงษ์พันธุ์
     ( นายทวีวัฒน์ ศุภพงษ์พันธุ์ )
( ลงชื่อ ) น.ส.ปวีย์สุดา ศุภพงษ์พันธุ์
     ( น.ส.ปวีย์สุดา ศุภพงษ์พันธุ์ )
( ลงชื่อ ) น.ส.ปวีย์สุดา ศุภพงษ์พันธุ์
     ( น.ส.ปวีย์สุดา ศุภพงษ์พันธุ์ )
( ลงชื่อ ) นายศักดินา ตายูเคน
     ( นายศักดินา ตายูเคน )
( ลงชื่อ ) รัตตินันท์ ศุภพงษ์พันธุ์
     ( รัตตินันท์ ศุภพงษ์พันธุ์ )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวตั้งเวชยันต์
     ( ครอบครัวตั้งเวชยันต์ )
( ลงชื่อ ) ด.ต.พิชิต ชัยชะนะ
     ( ด.ต.พิชิต ชัยชะนะ )
( ลงชื่อ ) ด.ช. ปฎิภาณ ชัยชะนะ
     ( ด.ช. ปฎิภาณ ชัยชะนะ )
( ลงชื่อ ) นฤมล สุขสิน
     ( นฤมล สุขสิน )
( ลงชื่อ ) สมพงษ์ วัฒนเวช
     ( สมพงษ์ วัฒนเวช )
( ลงชื่อ ) วารินทร์ นิลรัตน์
     ( วารินทร์ นิลรัตน์ )
( ลงชื่อ ) วีระชัย ไกรยุทธศักดิ์
     ( วีระชัย ไกรยุทธศักดิ์ )
( ลงชื่อ ) นายสุพัฒน์ชัย มามะณี
     ( นายสุพัฒน์ชัย มามะณี )
( ลงชื่อ ) นายดิสทัต นิตยสุทธิ และครอบครัว
     ( นายดิสทัต นิตยสุทธิ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางสาวนิลตรา ภาโนมัย ทรงพระเจริญ
     ( นางสาวนิลตรา ภาโนมัย ทรงพระเจริญ )
( ลงชื่อ ) นายมาร์ค อินทะวงค์เงิน
     ( นายมาร์ค อินทะวงค์เงิน )
( ลงชื่อ ) นายปราชญ์ หิรัญไพบูลย์
     ( นายปราชญ์ หิรัญไพบูลย์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวปรางทิพย์ หิรัญไพบูลย์
     ( นางสาวปรางทิพย์ หิรัญไพบูลย์ )
( ลงชื่อ ) นางดาลัด หิรัญไพบูลย์
     ( นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ )
( ลงชื่อ ) นางปณิดา วงษ์ขันธ์
     ( นางปณิดา วงษ์ขันธ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงขวัญพร วงษ์ขันธ์
     ( เด็กหญิงขวัญพร วงษ์ขันธ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงพัทธวรรณ วงษ์ขันธ์
     ( เด็กหญิงพัทธวรรณ วงษ์ขันธ์ )
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®