ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 9892 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) ขอจงทรงพระเจริญ
     ( ขอจงทรงพระเจริญ )
( ลงชื่อ ) จันทร์เพ็ญ บุญเรือง
     ( จันทร์เพ็ญ บุญเรือง )
( ลงชื่อ ) วานิตย์ ศรีมันตะ
     ( วานิตย์ ศรีมันตะ )
( ลงชื่อ ) ร.ต.นุกูล จุุลอมร
     ( ร.ต.นุกูล จุุลอมร )
( ลงชื่อ ) นางสาว ประพิน จุลอมร
     ( นางสาว ประพิน จุลอมร )
( ลงชื่อ ) นาง มยุรี ห่อทอง
     ( นาง มยุรี ห่อทอง )
( ลงชื่อ ) จ.ส.อ.สุเทพ แก้วเกตุ
     ( จ.ส.อ.สุเทพ แก้วเกตุ )
( ลงชื่อ ) ร.ต.ทนงศักดิ์ อินเอี่ยม
     ( ร.ต.ทนงศักดิ์ อินเอี่ยม )
( ลงชื่อ ) จ.ส.อ.หญิง สรัญญา เจือทอง
     ( จ.ส.อ.หญิง สรัญญา เจือทอง )
( ลงชื่อ ) จ,ส,อ.อำนาจ คงมะคา
     ( จ,ส,อ.อำนาจ คงมะคา )
( ลงชื่อ ) นาง อุทัย จุลอมร
     ( นาง อุทัย จุลอมร )
( ลงชื่อ ) นางสาว กชกร จุลอมร
     ( นางสาว กชกร จุลอมร )
( ลงชื่อ ) นางสาว จุฑามาศ จุลอมร
     ( นางสาว จุฑามาศ จุลอมร )
( ลงชื่อ ) นางสาวศิขรินทร์ จุลอมร
     ( นางสาวศิขรินทร์ จุลอมร )
( ลงชื่อ ) จ.ส.อ.ขจรเดช จุลอมร
     ( จ.ส.อ.ขจรเดช จุลอมร )
( ลงชื่อ ) นางสาวปารีณา พลทองมาก
     ( นางสาวปารีณา พลทองมาก )
( ลงชื่อ ) นายคูณ พลทองมาก
     ( นายคูณ พลทองมาก )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงนวมินทร์ พลทองมาก
     ( เด็กหญิงนวมินทร์ พลทองมาก )
( ลงชื่อ ) นางกาญจนา พงศ์พฤทธิวัฒน์
     ( นางกาญจนา พงศ์พฤทธิวัฒน์ )
( ลงชื่อ ) นายโกเมนทร์ รู้ชอบ
     ( นายโกเมนทร์ รู้ชอบ )
( ลงชื่อ ) นางนงลักษณ์ รู้ชอบ
     ( นางนงลักษณ์ รู้ชอบ )
( ลงชื่อ ) นายสมยศ ศรียาชีพ
     ( นายสมยศ ศรียาชีพ )
( ลงชื่อ ) พระครูปลัดฉลอง อภินันโท/วงศ์ฉลาด
     ( พระครูปลัดฉลอง อภินันโท/วงศ์ฉลาด )
( ลงชื่อ ) พระครูสุวรรณสรานุกิจ
     ( พระครูสุวรรณสรานุกิจ )
( ลงชื่อ ) พระครูสุจิตวิริยาภรณ์
     ( พระครูสุจิตวิริยาภรณ์ )
( ลงชื่อ ) นายจันทร์ ธรรมา
     ( นายจันทร์ ธรรมา )
( ลงชื่อ ) นายวิโรจน์ ศฤงคาร
     ( นายวิโรจน์ ศฤงคาร )
( ลงชื่อ ) นา
     ( นา )
( ลงชื่อ ) พระครูวิมลศีขรคุณ
     ( พระครูวิมลศีขรคุณ )
( ลงชื่อ ) นายธนกฤต กองแก้ว
     ( นายธนกฤต กองแก้ว )
( ลงชื่อ ) นายกำจรเกียรติ ปันทะทา
     ( นายกำจรเกียรติ ปันทะทา )
( ลงชื่อ ) นางจันเป็ง ปันทะทา
     ( นางจันเป็ง ปันทะทา )
( ลงชื่อ ) นายทวีศักดิ์ ปันทะทา
     ( นายทวีศักดิ์ ปันทะทา )
( ลงชื่อ ) นางสาวนิยดา นานประโคน
     ( นางสาวนิยดา นานประโคน )
( ลงชื่อ ) นางสาวนิยดา นานประโคน
     ( นางสาวนิยดา นานประโคน )
( ลงชื่อ ) ร.ต.อ.ดร.รัชสถิต สุจริต
     ( ร.ต.อ.ดร.รัชสถิต สุจริต )
( ลงชื่อ ) ส.ต.ท.หญิงภัควิภา จุนันท์
     ( ส.ต.ท.หญิงภัควิภา จุนันท์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวกาหลง ลาวงษ์ศรี
     ( นางสาวกาหลง ลาวงษ์ศรี )
( ลงชื่อ ) ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดไป
     ( ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดไป )
( ลงชื่อ ) นางสาวกาหลง ลาวงษ์ศรี
     ( นางสาวกาหลง ลาวงษ์ศรี )
( ลงชื่อ ) ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดไป
     ( ขอพระองค์ทรงมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดไป )
( ลงชื่อ ) นายสุริยะ กกนอก
     ( นายสุริยะ กกนอก )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวตั้งเวชยันต์
     ( ครอบครัวตั้งเวชยันต์ )
( ลงชื่อ ) ลัดดา ธานี
     ( ลัดดา ธานี )
( ลงชื่อ ) กัญจน์ธนกฤษ ยอดจันทร์
     ( กัญจน์ธนกฤษ ยอดจันทร์ )
( ลงชื่อ ) บุษราภรณ์ เริงศักดิ์
     ( บุษราภรณ์ เริงศักดิ์ )
( ลงชื่อ ) มารุต สืบประดิษฐ์
     ( มารุต สืบประดิษฐ์ )
( ลงชื่อ ) ชูสรี สืบประดิษฐ์
     ( ชูสรี สืบประดิษฐ์ )
( ลงชื่อ ) สายรุ้ง ตั้งสกุลแสงทอง
     ( สายรุ้ง ตั้งสกุลแสงทอง )
( ลงชื่อ ) รัตนา สร้อยทอง
     ( รัตนา สร้อยทอง )
( ลงชื่อ ) จารุกิตติ์ สมโสภรณ์
     ( จารุกิตติ์ สมโสภรณ์ )
( ลงชื่อ ) ทัตยา เริงศักดิ์
     ( ทัตยา เริงศักดิ์ )
( ลงชื่อ ) นายดิสทัต นิตยสุทธิ
     ( นายดิสทัต นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) นายอธิวัฒน์ นิตยสุทธิ
     ( นายอธิวัฒน์ นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) นายนฤวัจน์ นิตยสุทธิ
     ( นายนฤวัจน์ นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) ข้าพพระพุทธเจ้า นางสาวสกาวรัตน์ นิตยสุทธิ
     ( ข้าพพระพุทธเจ้า นางสาวสกาวรัตน์ นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) ข้าพพระพุทธเจ้านางแสงดาว นิตยสุทธิ
     ( ข้าพพระพุทธเจ้านางแสงดาว นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) ข้าพพระพุทธเจ้านางแสง นิตยสุทธิ
     ( ข้าพพระพุทธเจ้านางแสง นิตยสุทธิ )
( ลงชื่อ ) อดิศักดิ์ ชาวพะเยาว์
     ( อดิศักดิ์ ชาวพะเยาว์ )
( ลงชื่อ ) อดิศักดิ์ ชาวพะเยาว์
     ( อดิศักดิ์ ชาวพะเยาว์ )
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®