ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10704 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) เด็กหญิงธนพร โกศล
     ( เด็กหญิงธนพร โกศล )
( ลงชื่อ ) นางสาวธันยพร โกศล
     ( นางสาวธันยพร โกศล )
( ลงชื่อ ) นางสมพร โกศล
     ( นางสมพร โกศล )
( ลงชื่อ ) นายสมหมาย โกศล
     ( นายสมหมาย โกศล )
( ลงชื่อ ) นางทองใบ ศรีนวล
     ( นางทองใบ ศรีนวล )
( ลงชื่อ ) นา
     ( นา )
( ลงชื่อ ) นายสังวาลย์ ศรีนวล
     ( นายสังวาลย์ ศรีนวล )
( ลงชื่อ ) นางกลิ่น ศรีนวล
     ( นางกลิ่น ศรีนวล )
( ลงชื่อ ) นางสาวชนิดาพร ศรีนวล
     ( นางสาวชนิดาพร ศรีนวล )
( ลงชื่อ ) นางสาวกิจสำราญศรีนวล
     ( นางสาวกิจสำราญศรีนวล )
( ลงชื่อ ) นางสาวกิจสำราญศรีนวล
     ( นางสาวกิจสำราญศรีนวล )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงกมลลัษณ์ ลุนจตุรัส
     ( เด็กหญิงกมลลัษณ์ ลุนจตุรัส )
( ลงชื่อ ) ด.ญ.วรรณศิริ ดอนภิรมย์
     ( ด.ญ.วรรณศิริ ดอนภิรมย์ )
( ลงชื่อ ) วรรณศิริ ดอนภิรมย์
     ( วรรณศิริ ดอนภิรมย์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวประกายแก้ว ทุมแสน
     ( นางสาวประกายแก้ว ทุมแสน )
( ลงชื่อ ) นายวรุตม์ ทุมแสน
     ( นายวรุตม์ ทุมแสน )
( ลงชื่อ ) นายเกษมสุข ทุมแสน
     ( นายเกษมสุข ทุมแสน )
( ลงชื่อ ) นางรักพันธุ์ ทุมแสน
     ( นางรักพันธุ์ ทุมแสน )
( ลงชื่อ ) เด็กชายศุภเดช ศรียาชีพ
     ( เด็กชายศุภเดช ศรียาชีพ )
( ลงชื่อ ) ดร.สงคราม-นางทักษิณา นากา
     ( ดร.สงคราม-นางทักษิณา นากา )
( ลงชื่อ ) ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
     ( ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน )
( ลงชื่อ ) นางมาลิณี อาจสาลี
     ( นางมาลิณี อาจสาลี )
( ลงชื่อ ) นางมาลิณี อาจสาลี
     ( นางมาลิณี อาจสาลี )
( ลงชื่อ ) เด็กชายวชิรวุธ อมรโรจน์วรวุฒิ
     ( เด็กชายวชิรวุธ อมรโรจน์วรวุฒิ )
( ลงชื่อ ) นางสาวจุฑารัตน์ สารพล
     ( นางสาวจุฑารัตน์ สารพล )
( ลงชื่อ ) นางสาวนันทนา สารพล
     ( นางสาวนันทนา สารพล )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงศรุดา ศรีนาวัฒน์
     ( เด็กหญิงศรุดา ศรีนาวัฒน์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวณิชากร มะโรณีย์
     ( นางสาวณิชากร มะโรณีย์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวอรียา สุขสุนทร
     ( นางสาวอรียา สุขสุนทร )
( ลงชื่อ ) สกุลตรา อุตมาน และครอบครัว
     ( สกุลตรา อุตมาน และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ธไนศวรรย์ สังวาลย์และครอบครัว
     ( ธไนศวรรย์ สังวาลย์และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายธวัชไชย์ มัฏฐาพันธ์
     ( นายธวัชไชย์ มัฏฐาพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์
     ( นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ )
( ลงชื่อ ) นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์
     ( นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ )
( ลงชื่อ ) นางบุญญรัตน์ บุญอยู่
     ( นางบุญญรัตน์ บุญอยู่ )
( ลงชื่อ ) นางสาวดวงพร มีพันธ์
     ( นางสาวดวงพร มีพันธ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวณัจยา บูรณะ
     ( นางสาวณัจยา บูรณะ )
( ลงชื่อ ) ธนกฤต ลัทธิพุทธกาล
     ( ธนกฤต ลัทธิพุทธกาล )
( ลงชื่อ ) ร.ต.ท.จามรมาน สุขเกษม
     ( ร.ต.ท.จามรมาน สุขเกษม )
( ลงชื่อ ) เด็กชายชลทรัพย์ เกิดศักดิ์สิทธิ์
     ( เด็กชายชลทรัพย์ เกิดศักดิ์สิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กชายชลทรัพย์ เกิดศักดิ์สิทธิ์
     ( เด็กชายชลทรัพย์ เกิดศักดิ์สิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงปัญญาวีร์ เกิดศักดิ์สิทธิ์
     ( เด็กหญิงปัญญาวีร์ เกิดศักดิ์สิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงปัญญาวีร์ เกิดศักดิ์สิทธิ์
     ( เด็กหญิงปัญญาวีร์ เกิดศักดิ์สิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงปัญญาวร
     ( เด็กหญิงปัญญาวร )
( ลงชื่อ ) ศดานันท์ บุญเพิ่ม
     ( ศดานันท์ บุญเพิ่ม )
( ลงชื่อ ) ศดานันท์ บุญเพิ่ม
     ( ศดานันท์ บุญเพิ่ม )
( ลงชื่อ ) พิชิต ศรีสวัสดิ์
     ( พิชิต ศรีสวัสดิ์ )
( ลงชื่อ ) นายสมบูรณ์-นางมณฑิรา, นายวราวุฒิ, นายธรรมนูญ สุภเสถียร
     ( นายสมบูรณ์-นางมณฑิรา, นายวราวุฒิ, นายธรรมนูญ สุภเสถียร )
( ลงชื่อ ) นางสาวธิดา อุปมัย
     ( นางสาวธิดา อุปมัย )
( ลงชื่อ ) นางสาวชมนาด พวงสวัสดิ์
     ( นางสาวชมนาด พวงสวัสดิ์ )
( ลงชื่อ ) นาย ถนอมศักดิ์ นิ่มกิ่งรัตน์และครอบครัว
     ( นาย ถนอมศักดิ์ นิ่มกิ่งรัตน์และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) หจก.ถนอมรัตน์ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน
     ( หจก.ถนอมรัตน์ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน )
( ลงชื่อ ) นายบรรณกร นางเฉวียน มณีนิล
     ( นายบรรณกร นางเฉวียน มณีนิล )
( ลงชื่อ ) นายสมบูรณ์ -นางมณฑิรา -นายวราวุฒิ -นายธรรมนูญ สุภเสถียร
     ( นายสมบูรณ์ -นางมณฑิรา -นายวราวุฒิ -นายธรรมนูญ สุภเสถียร )
( ลงชื่อ ) พระอุทัย อภินนฺโท(ใจดี)
     ( พระอุทัย อภินนฺโท(ใจดี) )
( ลงชื่อ ) พระปลัดสุเชฎฐ มงฺคโล(บุญเพ็ชร)
     ( พระปลัดสุเชฎฐ มงฺคโล(บุญเพ็ชร) )
( ลงชื่อ ) พัฒน์วิภู ธัญเสริมสิทธิ์
     ( พัฒน์วิภู ธัญเสริมสิทธิ์ )
( ลงชื่อ ) ปุณณิศา บุญเนือง
     ( ปุณณิศา บุญเนือง )
( ลงชื่อ ) พันตำรวจเอก โชคชัย อินทะนิน
     ( พันตำรวจเอก โชคชัย อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) ดญ ณิชมล ดิลกลาภ
     ( ดญ ณิชมล ดิลกลาภ )
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®