ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 9766 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) อำนาจ อินทะนิน
     ( อำนาจ อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) อำนาจ อินทะนิน
     ( อำนาจ อินทะนิน )
( ลงชื่อ ) Mr.Sontaya Patihet
     ( Mr.Sontaya Patihet )
( ลงชื่อ ) นายสมบูรณ์ ศรีบุญเรือง
     ( นายสมบูรณ์ ศรีบุญเรือง )
( ลงชื่อ ) ทฤฒมณ
     ( ทฤฒมณ )
( ลงชื่อ ) นาย สมพงศ์ สุระทศ
     ( นาย สมพงศ์ สุระทศ )
( ลงชื่อ ) นางสาวอัญชลี แตงทรัพย์
     ( นางสาวอัญชลี แตงทรัพย์ )
( ลงชื่อ ) นางนรีกานต์ บุญเชิด
     ( นางนรีกานต์ บุญเชิด )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงเกศรินทร์ดา บุญเชิด
     ( เด็กหญิงเกศรินทร์ดา บุญเชิด )
( ลงชื่อ ) เด็กชายกรวีร์ บุญเชิด
     ( เด็กชายกรวีร์ บุญเชิด )
( ลงชื่อ ) เด็กชายชุณห์ บุญเชิด
     ( เด็กชายชุณห์ บุญเชิด )
( ลงชื่อ ) นายหาญศึก บุญเชิด
     ( นายหาญศึก บุญเชิด )
( ลงชื่อ ) นางสาวปภัธณัณท์ บุญเชิด
     ( นางสาวปภัธณัณท์ บุญเชิด )
( ลงชื่อ ) นายอาณัติกรณ์ บุญเชิด
     ( นายอาณัติกรณ์ บุญเชิด )
( ลงชื่อ ) นายชัชกรณ์ บุญเชิด
     ( นายชัชกรณ์ บุญเชิด )
( ลงชื่อ ) นางนรีกานต์ บุญเชิด
     ( นางนรีกานต์ บุญเชิด )
( ลงชื่อ ) นางพิมพ์พรรณ ศุภศรีโกศล
     ( นางพิมพ์พรรณ ศุภศรีโกศล )
( ลงชื่อ ) นา
     ( นา )
( ลงชื่อ ) นางวรลักษณ์ บุญเอนก
     ( นางวรลักษณ์ บุญเอนก )
( ลงชื่อ ) นายบรรจง บุญแสนแก้ว
     ( นายบรรจง บุญแสนแก้ว )
( ลงชื่อ ) ศิรินทร เทียมทัศน์
     ( ศิรินทร เทียมทัศน์ )
( ลงชื่อ ) นายปิยรัฐ ผ่องใส
     ( นายปิยรัฐ ผ่องใส )
( ลงชื่อ ) นางสาวกัญญาณัฐ วงษ์สามาถ
     ( นางสาวกัญญาณัฐ วงษ์สามาถ )
( ลงชื่อ ) นาวาอากาศตรี ธนภณ โชติกวณิชย์
     ( นาวาอากาศตรี ธนภณ โชติกวณิชย์ )
( ลงชื่อ ) นางอุไร ชูคำและครอบครัว
     ( นางอุไร ชูคำและครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายประยงค์ศักดิ์ ชูคำ
     ( นายประยงค์ศักดิ์ ชูคำ )
( ลงชื่อ ) นางสาวสำรวม รัศมี
     ( นางสาวสำรวม รัศมี )
( ลงชื่อ ) องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
     ( องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย )
( ลงชื่อ ) นางสาวยุพารัตน์ ใยเมือง
     ( นางสาวยุพารัตน์ ใยเมือง )
( ลงชื่อ ) ปราณี ศรีบริบูรณ์
     ( ปราณี ศรีบริบูรณ์ )
( ลงชื่อ ) ว่าที่ร.ต.อานนท์ นามวงค์
     ( ว่าที่ร.ต.อานนท์ นามวงค์ )
( ลงชื่อ ) '
     ( ' )
( ลงชื่อ ) มานะ หวังในธรรม
     ( มานะ หวังในธรรม )
( ลงชื่อ ) รัชนีกร บุญกุล
     ( รัชนีกร บุญกุล )
( ลงชื่อ ) ประพีกรณื ทองคำสุข
     ( ประพีกรณื ทองคำสุข )
( ลงชื่อ ) ประสิทธฺ ชาวสวน
     ( ประสิทธฺ ชาวสวน )
( ลงชื่อ ) นารี นพรัตน์
     ( นารี นพรัตน์ )
( ลงชื่อ ) ชลธิชา เวชศาสตร์
     ( ชลธิชา เวชศาสตร์ )
( ลงชื่อ ) นางสำราญ ทองกลม
     ( นางสำราญ ทองกลม )
( ลงชื่อ ) นายทองดี ทองกลม
     ( นายทองดี ทองกลม )
( ลงชื่อ ) นางสาวพิชญา สุภาวิลับ
     ( นางสาวพิชญา สุภาวิลับ )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงธนัญญา สุภาวิลัย
     ( เด็กหญิงธนัญญา สุภาวิลัย )
( ลงชื่อ ) นางสาวคัทรียา ทองกลม
     ( นางสาวคัทรียา ทองกลม )
( ลงชื่อ ) นายกล้าแกร่ง ทองกลม
     ( นายกล้าแกร่ง ทองกลม )
( ลงชื่อ ) นางสมใจ ทองกลม
     ( นางสมใจ ทองกลม )
( ลงชื่อ ) นายอรุณ ทองกลม
     ( นายอรุณ ทองกลม )
( ลงชื่อ ) นางบัวลา เกรินเกริก
     ( นางบัวลา เกรินเกริก )
( ลงชื่อ ) นายประมวล เกรินเกริก
     ( นายประมวล เกรินเกริก )
( ลงชื่อ ) ก่อเกียรติื ลิมปภัทธ์
     ( ก่อเกียรติื ลิมปภัทธ์ )
( ลงชื่อ ) กำธร เอี่ยมศิริ
     ( กำธร เอี่ยมศิริ )
( ลงชื่อ ) ปรีวัติ สมัครประโคน
     ( ปรีวัติ สมัครประโคน )
( ลงชื่อ ) นางอุบลลักษณ์ วงศ์ประสาร
     ( นางอุบลลักษณ์ วงศ์ประสาร )
( ลงชื่อ ) สันติภาพ วรรณุวาส
     ( สันติภาพ วรรณุวาส )
( ลงชื่อ ) ชาญวิทย์ ผลชีวิน
     ( ชาญวิทย์ ผลชีวิน )
( ลงชื่อ ) ชัชชัย ดำรงอ่องตะกูล
     ( ชัชชัย ดำรงอ่องตะกูล )
( ลงชื่อ ) วิทยา เลาหะกุล
     ( วิทยา เลาหะกุล )
( ลงชื่อ ) เดชา ใจแจ้งและครอบครัว
     ( เดชา ใจแจ้งและครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายวุทฒิพงค์ ก่าจิน่
     ( นายวุทฒิพงค์ ก่าจิน่ )
( ลงชื่อ ) กำธร เกษมสุข
     ( กำธร เกษมสุข )
( ลงชื่อ ) ครอบครัวโพธิ์ศรี
     ( ครอบครัวโพธิ์ศรี )
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®