ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม
     ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพร ขอให้อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนะตรัย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว และสมบูรณ์ด้วยพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ทรงเจริญพระชนมสุขสวัสดิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบกาลนิรันดร์เทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ลงนามถวายพระพร
ลงนาม
    
 มีผู้ลงนามทั้งหมด จำนวน 10158 ราย
Admin

( ลงชื่อ ) นางรุ่งทิพย์.เกลี้ยงจิตร
     ( นางรุ่งทิพย์.เกลี้ยงจิตร )
( ลงชื่อ ) นางสาววิภาวรรณ สีแดด
     ( นางสาววิภาวรรณ สีแดด )
( ลงชื่อ ) นางสาวรัตติกา แก้ววิเศษ
     ( นางสาวรัตติกา แก้ววิเศษ )
( ลงชื่อ ) นาย พีรวัส คูเศรษฐวัฒน์
     ( นาย พีรวัส คูเศรษฐวัฒน์ )
( ลงชื่อ ) พระครูปลัดชูเกียรติ ฐิตปญฺโญ
     ( พระครูปลัดชูเกียรติ ฐิตปญฺโญ )
( ลงชื่อ ) นางสาวเดือนเพ็ญ กาเผือก พร้อมครอบครัว
     ( นางสาวเดือนเพ็ญ กาเผือก พร้อมครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางสาวกานติพร นวลสะอาด พร้อมครอบครัว
     ( นางสาวกานติพร นวลสะอาด พร้อมครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางสาววีณา ลัคนานุรังษี พร้อมครอบครัว
     ( นางสาววีณา ลัคนานุรังษี พร้อมครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นาวาอากาศตรี ธนภณ โชติกวณิชย์
     ( นาวาอากาศตรี ธนภณ โชติกวณิชย์ )
( ลงชื่อ ) นางสาว วรรณิตา ตรีสุริยา
     ( นางสาว วรรณิตา ตรีสุริยา )
( ลงชื่อ ) จิรศักดิ์ หลาวทอง และครอบครัว
     ( จิรศักดิ์ หลาวทอง และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางกัญญา วันคำ
     ( นางกัญญา วันคำ )
( ลงชื่อ ) เอกวัฒน์ วันคำ
     ( เอกวัฒน์ วันคำ )
( ลงชื่อ ) น.ส วรรักษ์ งามวิลัย
     ( น.ส วรรักษ์ งามวิลัย )
( ลงชื่อ ) นางสาวอธิติยา โพธิ์โสภา
     ( นางสาวอธิติยา โพธิ์โสภา )
( ลงชื่อ ) 0235469898
     ( 0235469898 )
( ลงชื่อ ) นายสุทัศน์ ยอดสิงห์
     ( นายสุทัศน์ ยอดสิงห์ )
( ลงชื่อ ) นายสุทัศน์ ยอดสิงห์
     ( นายสุทัศน์ ยอดสิงห์ )
( ลงชื่อ ) คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
     ( คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) )
( ลงชื่อ ) นายพงษ์ศักดิ์-นางเยาวภา ดาสันทัดพร้อมครอบครัว
     ( นายพงษ์ศักดิ์-นางเยาวภา ดาสันทัดพร้อมครอบครัว )
( ลงชื่อ ) จริญญา ไพวงศ์
     ( จริญญา ไพวงศ์ )
( ลงชื่อ ) ภมร สุราวุธ
     ( ภมร สุราวุธ )
( ลงชื่อ ) ภมร สุราวุธ
     ( ภมร สุราวุธ )
( ลงชื่อ ) ธรรมรัตน์บุญพา
     ( ธรรมรัตน์บุญพา )
( ลงชื่อ ) ภัสรนันท์บุญพา
     ( ภัสรนันท์บุญพา )
( ลงชื่อ ) ภัทรภรบุญพา
     ( ภัทรภรบุญพา )
( ลงชื่อ ) กัญจนาพัตบุญพา
     ( กัญจนาพัตบุญพา )
( ลงชื่อ ) กัญจนาพัต
     ( กัญจนาพัต )
( ลงชื่อ ) นางสาวนภาพร บุญให้ พร้อมครอบครัว
     ( นางสาวนภาพร บุญให้ พร้อมครอบครัว )
( ลงชื่อ ) ศราวุธ จันทร์หอม
     ( ศราวุธ จันทร์หอม )
( ลงชื่อ ) สุพัฒน์แจ่มแจ้ง
     ( สุพัฒน์แจ่มแจ้ง )
( ลงชื่อ ) นายขวัญชัยรอดภัย
     ( นายขวัญชัยรอดภัย )
( ลงชื่อ ) นายขวัญชัยรอดภัย
     ( นายขวัญชัยรอดภัย )
( ลงชื่อ ) นายอมรรัตน์-นางสาวยุพาวรรณ คำภานิล
     ( นายอมรรัตน์-นางสาวยุพาวรรณ คำภานิล )
( ลงชื่อ ) นางสาวยุพาวรรณ คำภานิล
     ( นางสาวยุพาวรรณ คำภานิล )
( ลงชื่อ ) yknadoqs
     ( yknadoqs )
( ลงชื่อ ) นางสาวพิชาพา กันไชยชาติ
     ( นางสาวพิชาพา กันไชยชาติ )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุจิตรา ลาภจิตรและครอบครัว
     ( นางสาวสุจิตรา ลาภจิตรและครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นางสาวสุรีรัตน์ ปิ่นทอง
     ( นางสาวสุรีรัตน์ ปิ่นทอง )
( ลงชื่อ ) เด็กหญิงศศิภา สุคันธะมาลา
     ( เด็กหญิงศศิภา สุคันธะมาลา )
( ลงชื่อ ) เด็กชายภัคพงศ์ สุคันธะมาลา
     ( เด็กชายภัคพงศ์ สุคันธะมาลา )
( ลงชื่อ ) นางสาวจันทรกานต์ สุคันธะมาลา
     ( นางสาวจันทรกานต์ สุคันธะมาลา )
( ลงชื่อ ) นายทิพย์ สุคันธะมาลา
     ( นายทิพย์ สุคันธะมาลา )
( ลงชื่อ ) นางรัชดาพร สุคันธะมาลา
     ( นางรัชดาพร สุคันธะมาลา )
( ลงชื่อ ) นายประยูรณ์ สินสิมหา
     ( นายประยูรณ์ สินสิมหา )
( ลงชื่อ ) นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง
     ( นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง )
( ลงชื่อ ) ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์
     ( ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์ )
( ลงชื่อ ) นางรุ่งลาวัลย์ ห้องแซง
     ( นางรุ่งลาวัลย์ ห้องแซง )
( ลงชื่อ ) นางสาวพวงชมพู ห้องแซง
     ( นางสาวพวงชมพู ห้องแซง )
( ลงชื่อ ) นายไชยพงศ์ สะอิ้งทอง
     ( นายไชยพงศ์ สะอิ้งทอง )
( ลงชื่อ ) นายชญศักดิ์ บุญเกลี้ยง
     ( นายชญศักดิ์ บุญเกลี้ยง )
( ลงชื่อ ) นางสาวรำไพพร แก้วสระแสน
     ( นางสาวรำไพพร แก้วสระแสน )
( ลงชื่อ ) น .ส. พัชรินทร์ พบหิรัญ
     ( น .ส. พัชรินทร์ พบหิรัญ )
( ลงชื่อ ) นางเบญจพร ติรไพรวงศ์
     ( นางเบญจพร ติรไพรวงศ์ )
( ลงชื่อ ) วิธวินท์ กรอบสูงเนิน
     ( วิธวินท์ กรอบสูงเนิน )
( ลงชื่อ ) นางจารุวรรณี บุญมี พร้อมด้วย ด.ช.ณัฏฐากร-ด.ญ.กัญญาวีร์ ศรีอักษร และ นางสาวปรางค์ทิพย์ สว่างกิจ
     ( นางจารุวรรณี บุญมี พร้อมด้วย ด.ช.ณัฏฐากร-ด.ญ.กัญญาวีร์ ศรีอักษร และ นางสาวปรางค์ทิพย์ สว่างกิจ )
( ลงชื่อ ) คุณรักศักดิ์ ทองตัน และครอบครัว
     ( คุณรักศักดิ์ ทองตัน และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายถาวรชัย ไชยสัตย์ และครอบครัว
     ( นายถาวรชัย ไชยสัตย์ และครอบครัว )
( ลงชื่อ ) นายธีระวัฒน์ สาลีวงศ์
     ( นายธีระวัฒน์ สาลีวงศ์ )
( ลงชื่อ ) นางสาวณปภัช วันดีรัตน์
     ( นางสาวณปภัช วันดีรัตน์ )
หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
New Document
 © 2009 T. Tonteng ®